Syn.: Anemone pulsatilla L., Pulsatilla pulsatilla (L.) H. Karst.
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité

Pulsatilla vulgaris

Rozšíření: Roste od Francie a Anglie po jižní Švédsko, zasahuje ještě na severozápad Polska, nejdále na jihovýchod zasahuje do střední části Rakouska. Izolované naleziště se nachází u města Novaja Ladoga nedaleko Sankt Petěrburgu v Rusku.

Ekologie: Stanovištěm jsou suché travnaté stráně na vápencích, kyselých horninách i na píscích a štěrcích, místy roste i ve světlých borových lesích. Lokality leží převážně v nižších pahorkatinách.

Pulsatilla vulgaris

Popis: Vytrvalá bylina vysoká za květu (5–)10–15 cm, za plodu 15–40(–50) cm. Listy jsou přízemní, bohatě členěné na (75–)100–150(–200) úkrojků širokých (1–)2–4(–6) mm; listy se vyvíjejí souběžně s květy. Květy jsou jednotlivé, přímé, ale při špatném počasí skloněné; pod květem je kalichovitý útvar tvořený 18–27 čárkovitými chlupatými úkrojky; okvětí je 2,5–3,5(–5) cm dlouhé, bledě až sytě (červeno)fialové; tyčinky jsou velmi početné; plodolisty jsou rovněž početné, nesrostlé. Plody jsou 3,5–5 mm dlouhé nažky s prodlouženým ochmýřeným zobánkem.

Záměny: Velmi podobný je panonský druh Pulsatilla grandis, který se v typické podobě odlišuje menším počtem širších úkrojků listů a často i odstínem barvy květů, které zpravidla nesou modravé tóny.
Ohrožení a ochrana: V Rakousku patří k velmi vzácným, kriticky ohroženým druhům, ve Švýcarsku je hodnocen jako ohrožený. Zákonnou ochranu mu poskytují v Polsku, Německu, Švýcarsku a Rusku.

Poznámka: Koniklece Pulsatilla vulgaris a Pulsatilla grandis jsou si velmi blízké a jejich vztah není dosud plně vyjasněn. Typické populace P. vulgaris se nacházejí v západní části střední Evropy (s jistotou od Porýní), zatímco typické populace P. grandis najdeme od jižní Moravy a Dolních Rakous na jihovýchod. V mezilehlém prostoru od Bavorska po hranice Dolních Rakous se vyskytují izolované populace přechodného charakteru, v nichž se někteří jedinci vyznačují znaky typickými pro druh P. grandis. Odlehlé populace konikleců v okolí Innsbrucku v Tyrolích byly dokonce popsány jako samostatný druh Pulsatilla oenipontana; vyznačují se velkým počtem úkrojků, které jsou však poměrně široké. Na hranicích Dolních a Horních Rakous ve Wachau lze v populacích P. grandis najít vtroušené rostliny, které některými znaky odpovídají druhu P. vulgaris.

Pulsatilla vulgaris
Pulsatilla vulgaris
Pulsatilla vulgaris
Pulsatilla vulgaris

Fotografovala Alena Vydrová, dne 15. 4. 2006 (Rakousko, Horní Rakousy, Neuzeug-Steinfeld).