Přírodní památka Rašovické skály byla vyhlášena v roce 1992. Nachází se v okrese Chomutov, asi 1 km východně od obce Lestkov u Klášterce nad Ohří, při okraji vojenského újezdu Doupovské hory (mapa). Má výměru 35 ha, leží v nadmořské výšce od 398 do 584 m. Předmětem ochrany jsou společenstva teplomilných rostlin a živočichů.
Rašovické skály
Rašovické skály jsou rozsáhlé skalní výchozy v západní části vrchu Nedílu (dříve Šeba – 637 m n. m.). Jsou jedním z největších skalních výchozů v Doupovských horách, vytvořených při třetihorní činnosti doupovského vulkánu. Vznikly odtržením sesuvu, jehož uloženiny se nahromadily pod severozápadním úpatím svahu. Celková výška skalního výchozu je asi 35 m, délka 100 m. Vysoké příkré skalní stěny jsou tvořeny třemi vrstvami lávových hornin (olivinické bazaltoidy, tefrity a trachytické lávy deskovitě odlučné), které střídají velmi hrubozrnné aglomeráty. Stěny jsou zvětráváním rozčleněny na několik skalních bloků.
Rašovické skály
Skalní stěny i skalní plošiny osidlují společenstva teplomilných rostlin. Z lokality je udáváno více než 300 druhů vyšších rostlin, z nichž řada patří mezi druhy zvláště chráněné. Jde o kriticky ohrožený druh pochybek severní (Androsace septentrionalis), silně ohrožené druhy: koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus) a ohrožené druhy: tařice skalní (Aurinia saxatilis), zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus), třemdava bílá (Dictamnus albus).
Rašovické skály
V zastíněných místech s hlubší vrstvou půdy rostou vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), silně ohrožený vstavač mužský (Orchis mascula) a především bohatá populace sasanky lesní (Anemone sylvestris).
Rašovické skály
V okolí se nacházejí různověké lesní porosty se zastoupením dřevin jehličnatých i listnatých – borovice lesní (Pinus sylvestris), smrk ztepilý (Picea abies), modřín opadavý (Larix decidua), dub letní (Quercus robur), buk lesní (Fagus sylvatica), javor klen (Acer pseudoplatanus) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior).
Rašovické skály
Hnízdí zde zvláště chráněný krkavec velký (Corvus corax), lokalita je rovněž významným biotopem fauny bezobratlých, jejichž systematický průzkum nebyl doposud proveden.
Na Rašovické skály nevede turisticky značená cesta. Přístup k lokalitě je nenápadnou pěšinou od obce Suchý Důl, která stoupá po okraji skalnatého srázu až na vrcholovou skalku. Při chůzi je potřeba velké opatrnosti, vstup na blízký okraj srázu a na zvětralé skály je nebezpečný. Ze skalní hrany se otevírají nové pohledy na Krušné hory, na protější vrchy a údolí Ohře.
Rašovické skály
Fotografováno dne 8. 6. 2013.