Jedná se o tři, vedle sebe ležící rybníky, které se nacházejí na severovýchodní okraji Hlinska – asi 1 km od zástavby v části Rataje (okr. Chrudim). V mapách jsou uváděna jména pouze dvou krajních rybníků, které jsou nazývány Dolní a Horní Ratajský rybník. V jejich okolí jsou zahrádkářské kolonie a území je využíváno rekreačně.
Ratajské rybníky
Chráněným územím byly vyhlášeny v roce 1990, na ploše 11,41 ha a hlavním důvodem byla ochrana jediné lokality kruštíku bahenního (Epipactis palustris) na okrese Chrudim. Kruštík bahenní zařazený mezi silně ohrožené druhy se zde vyskytuje dodnes hojně na pramenné louce pod Dolním Ratajským rybníkem.
Ratajské rybníky
Území je cenné výskytem rašelinných luk, které navazují na Dolní Ratajský rybník a bezkolencovými loukami, které navazují na Horní Ratajský rybník.
Litorál rybníků není příliš zajímavý a všechny jsou extenzivně rybníkářsky využívány. Prostřední rybník je poměrně malý, ale jediný je hojně porostlý makrofyty. Hojný je tu rdest vzplývavý (Potamogeton natans) a dále je zde vysazen leknín.
Ratajské rybníky
Ratajské rybníky
Na rašelinných loukách se zde velmi hojně vyskytuje vstavač májový (Dactylorhiza majalis), tolije bahenní (Parnassia palustris), všivec bahenní (Pedicularis palustris), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), zábělník bahenní (Potentilla palustris), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia) kozlík dvoudomý (Valeriana dioica). Dále se zde vyskytuje několik silně ohrožených druhů ostřic: ostřice Davallova (Carex davalliana), o. blešní (C. pulicaris), o. plstnatoplodá (C. lasiocarpa), o. odchylná (C. appropinquata), o. dvoumužná (C. diandra).
Ratajské rybníky
Ratajské rybníkyRatajské rybníky
Na Horní Ratajský rybník navazují pěkné, ale bohužel nekosené bezkolencové louky s hojným výskytem hořce hořepníku (Gentiana pneumonanthe). Hojně se zde vyskytují diagnostické druhy tohoto svazu: čertkus luční (Succisa pratensis), olešník kmínolistý (Selinum carvifolia), méně často řebříček bertrám (Achillea ptarmica), srpice barvířská (Serratula tinctoria), bukvice lékařská (Betonica officinalis). Místy lze najít zbytky smilkových trávníků, dnes již většinou stíněných břízou, s výskytem všivce lesního (Pedicularis sylvatica) a hadího mordu nízkého (Scorzonera humilis).
Ratajské rybníky
Lokalita je zajímavá i bryologicky, na rašelinné louce u Dolního Ratajského rybníku roste naturový druh: srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus), silně ohrožená bařinatka obrovská (Calliergon giganteum), dále stojí za zmínku rašeliník modřínový (Sphagnum contortum) či vlasolistec vlhkomilný (Tomentypnum nitens). Nejnovějším objevem je výskyt kriticky ohroženého bažiníku kostrbatého (Paludella squarrosa). Ratajské rybníky se tam stávají osmou recentní lokalitou tohoto druhu.
Ratajské rybníky
Fotografováno ve dnech 14. a 15. 8. 2009.