Na východ od jihočeské obce Frahelž (okres Jindřichův Hradec) se nalézá Nadějská rybniční soustava. Patří do ní také rybník Rod s rákosinami, s plovoucími zblochanovými ostrovy a se zrašeliněným východním břehem, chráněný od roku 1990 jako stejnojmenná přírodní rezervace o výměře 36 ha. Důvodem k vyhlášení chráněného území bylo významné hnízdiště vodního ptactva a cenná květena na rašeliništi. Rybník je v současnosti značně eutrofizovaný, rašeliniště stále ještě hostí řadu cenných druhů rostlin a bezobratlých.
Rod - přírodní rezervace
Na zrašeliněném břehu můžeme najít rákos obecný (Phragmites australis), ostřici měchýřkatou (Carex vesicaria), ostřici nedošáchor (C. pseudocyperus), sítinu niťovitou (Juncus filiformis), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), orobince (Typha latifolia, T. angustifolia), smldník bahenní (Peucedanum palustre), svízel bahenní (Galium palustre), šišák vroubkovaný (Scutellaria galericulata), kyprej vrbici (Lythrum salicaria), vachtu trojlistou (Menyanthes trifoliata), mochnu bahenní (Potentilla palustris), vrbovku bahenní (Epilobium palustre), karbinec evropský (Lycopus europaeus), vrbinu obecnou (Lysimachia vulgaris), kapradiník bažinný (Thelypteris palustris). V tůňkách rostou bublinatky (Utricularia minor, U. intermedia, U. australis) nebo voďanka žabí (Hydrocharis morsus-ranae).
Rod - přírodní rezervace
Na rašeliništi dále rostou suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), ostřice obecná (Carex nigra), violka bahenní (Viola palustris), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), klikva bahenní (Oxycoccus palustris) a především silně ohrožená hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba). Uváděn je též pupečník obecný (Hydrocotyle vulgaris). Rašeliniště přechází do boru s borůvkou (Vaccinium myrtillus), vřesem (Calluna vulgaris), ostřicí třeslicovitou (Carex brizoides), hasivkou orličí (Pteridium aquilinum) nebo netýkavkou malokvětou (Impatiens parviflora). V kanále u hráze roste ďáblík bahenní (Calla palustris).
Rod - přírodní rezervace
Z dřevin na území PR rostou např. krušina olšová (Frangula alnus), bříza bělokorá (Betula pendula), olše lepkavá (Alnus glutinosa) a borovice lesní (Pinus sylvestris). Uváděny jsou i některé další zajímavé druhy, jako jsou ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), tavolník vrbolistý (Spiraea salicifolia) nebo zevar nejmenší (Sparganium natans). Plovoucí ostrovy jsou tvořeny převážně zblochanem vodním (Glyceria maxima).
Rod - přírodní rezervace
Fotografováno dne 29. 8. 2015.