Legislativu vztahující se k ochraně přírody je možné získat na stránkách Ministerstva životního prostředí (odkaz mimo Botany.cz), a to včetně připravovaných návrhů a legislativních změn. Platné znění nalezneme na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (odkaz mimo Botany.cz), na kterých se také seznámíme s celou legislativou, evropskými směrnicemi, mezinárodními úmluvami, zákony, zřizovacími listinami chráněných území, nařízeními vlády a směrnicemi ministerstva. Odbor řízení státní správy Ministerstva životního prostředí vypracoval příručku Judikatura v právu životního prostředí, která by měla pomoci se v právu zorientovat.
Poměrně vysoké postihy za prohřešky proti životnímu prostředí v současnosti definuje zákon č. 134/2002 Sb., platný od 1. července 2002, kterým se změnil zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (odkaz mimo Botany.cz). Nový zákon zavedl do trestního zákona mimo jiné některé nové skutkové podstaty trestných činů proti životnímu prostředí, včetně neoprávněného nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami.
__________________________________
Zákon č. 134/2002 Sb.
Neoprávněné nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami

§ 181f Společné ustanovení
(1) Kdo v rozporu s právními předpisy usmrtí, zničí, zpracovává, doveze, vyveze, proveze, přechovává, nabízí, zprostředkuje, sobě nebo jinému opatří jedince zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář ohroženého druhu a
a) spáchá takový čin na více než padesáti kusech živočichů, rostlin nebo exemplářů, nebo
b) dopustí se takového činu, přestože byl v posledních dvou letech pro přestupek obdobné povahy postižen nebo v posledních třech letech pro takový trestný čin odsouzen nebo potrestán, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
(2) Stejně bude potrestán, kdo v rozporu s právními předpisy usmrtí, zničí, zpracovává, doveze, vyveze, proveze, přechovává, nabízí, zprostředkuje, sobě nebo jinému opatří exemplář druhu kriticky ohroženého nebo druhu přímo ohroženého vyhubením.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu získat značný prospěch, nebo
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu získat prospěch velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.

§ 181g
Kdo z nedbalosti poruší právní předpisy tím, že usmrtí, zničí, opakovaně doveze, vyveze nebo proveze, nebo sobě nebo jinému opatří jedince zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny nebo exempláře ohroženého druhu ve větším rozsahu než padesáti kusů, nebo jedince druhu kriticky ohroženého nebo exemplář druhu přímo ohroženého vyhubením, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

§ 181h
Kdo, byť i z nedbalosti, poruší právní předpisy nebo rozhodnutí správního úřadu tím, že odnímá z přírody volně žijící živočichy nebo planě rostoucí rostliny v takovém měřítku, že tím ohrožuje místní populaci těchto živočichů nebo rostlin, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
_______________________________________

Pojmu jedinec zvláště chráněného druhu je rozuměno souhlasně se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – jmenovitě jsou pak tyto druhy uvedeny ve vyhláškách 395/1992 Sb. a 175/2006 Sb. Jedná se tedy o jakoukoli rostlinu chráněnou zákonem, je lhostejné, ve které kategorii ohrožení. Mimo to ještě zákon jmenuje exempláře ohroženého druhu. Toto označení se nevztahuje na ohrožené druhy dle národního Červeného seznamu (jak by se mohlo zdát), ale na druhy Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, tedy na zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu chráněných druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, který byl vydán k provedení Úmluvy CITES.
Zcela zvláště zmiňovaný zákon ještě uvádí pojmy druhy kriticky ohrožené a přímo ohrožené vyhubením. Ty se jistě vztahují také k zákonům č. 114/1992 Sb. a č. 16/1997 Sb., nikoli tedy k Červenému seznamu.

Po těchto upřesněních se nám text zákona již může zdát jasný. Jeho výklad je však mnohem problematičtější.
Znamená to vlastně, že podle tohoto zákona můžete – pokud nejste recidivista, který byl už pro podobný čin trestán – zlikvidovat celých 50 exemplářů zákonem chráněných druhů v kategoriích silně ohrožených (§2) a ohrožených (§3), až při jednapadesátém se dopustíte trestného činu. Takže podle českého trestního zákoníku můžete zničit 50 kusů takových druhů, jako je Anacamptis pyramidalis nebo Gypsophila paniculata a vše bude v naprostém pořádku! Až u druhů typu Himantoglossum adriaticum nebo Trapa natans bude k vašemu postihu stačit jediný zničený exemplář.
Na straně druhé však úplně postačí, když na své skalce budete mít bez náležitého povolení vysázenou hvězdnici alpskou (Aster alpinus), na záhoně pod stromem jazyk jelení celolistý (Asplenium scolopendrium) nebo v jezírku prustku obecnou (Hippuris vulgaris)! Všechny tři tyto u nás běžně pěstované druhy patří ke kriticky ohroženým a za jejich pouhé přechovávání se u nás fasují až tři roky vězení, eventuálně peněžitý trest. Také zákaz činnosti – zřejmě už nebudete moci být zahrádkářem, či co…
Dosti podivně formulován je § 181h. Ten sice může postihovat dokonce i likvidaci rostlin nechráněných, avšak v praxi je zřejmě dosti problematicky prokazatelný. To by musel někdo snad jedině zničit chráněné území nebo přírodní rezervaci, aby se tento skutek mohl náležitě podle dříve vyhotovené dokumentace prokázat. U volné krajiny je to problematičtější. Navíc si tento zákon vůbec neuvědomuje, že v naší přírodě bohužel rostou i takové druhy rostlin, které do ní nepatří a dokonce jí škodí. Ty samozřejmě je přímo nezbytné likvidovat v celých populacích – avšak podle tohoto zákona je to vlastně trestné. Kde se jen ten pokrok zastaví…

Nutno říci, že tento zákon je ve své podstatě výsměchem ochraně přírody. Je snad leda dobrým prostředkem obhajoby pro velké firmy – populace rostlin nejvíce ohrožují těžařské společnosti, stavební firmy, průmysl a z části i zemědělská velkovýroba. Ti všichni také podnikají jako organizovaná skupina a ve snaze získat velký finanční prospěch. Šance, že se jich bude tento zákon týkat, je však minimální. Tyto subjekty si totiž náležité povolení k devastaci klidně celé krajiny jednoduše opatří. Navíc rezerva 50 exemplářů je dostatečně velká. Za to běžný zahrádkář může mít problémy s některými rostlinami na své zahrádce, které úplně běžně koupí v kdejakém supermarketu – stačí, když budou patřit do kategorie kriticky ohrožených nebo ohrožených podle CITES.

Pro běžného občana je potřeba si v souvislosti s trestním zákonem č. 134/2002 Sb. uvědomit:

  • Pokud nejste zběhlí v botanice a nedokážete rostliny v přírodě spolehlivě určit, vůbec se jich raději nedotýkejte! Určitě je netrhejte, nevykopávejte, nesbírejte, nesázejte si je do zahrad, neherbářujte je! Nemůžete vědět, jestli mezi nimi zcela náhodou nebude i kriticky ohrožený druh, který by vás mohl dostat i do vězení!
  • Při koupi rostlin chtějte po obchodníkovi garanci, že vámi koupená rostlina není kriticky ohroženým druhem, ani druhem spadajícím do kategorie druhů ohrožených vyhubením.

Je nezbytné vědět, že každý může být za ničení chráněných druhů postihován ještě také zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Ten totiž finančně postihuje třeba i likvidaci jediného exempláře, může se jednat i o jedinou část z chráněné rostliny, například o řízky nebo vzorky (listů) pro stanovení DNA. O tomto zákoně se zmíníme ještě blíže v jiném dílu našeho právního seriálu.