Přehled hlavních zákonů a vyhlášek platných na území České republiky, ve kterých jsou zmiňovány rostliny:

 • 114/1992 Sb., Zákon o ochraně přírody a krajiny – odkaz mimo Botany.cz
 • 349/2009 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – odkaz mimo Botany.cz
 • 395/1992 Sb., Vyhláška ze dne 11. června 1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • 166/2005 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000 – odkaz mimo Botany.cz
 • 175/2006 Sb., Vyhláška ze dne 14. dubna 2006, kterou se mění vyhláška 395/1992 S., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – odkaz mimo Botany.cz
 • 134/2002 Sb., Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 15. března 2002, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb. – odkaz mimo Botany.cz
 • 100/2004 Sb., Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) – odkaz mimo Botany.cz
 • 227/2004 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) – odkaz mimo Botany.cz
 • 16/1997 Sb., Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů – odkaz mimo Botany.cz
 • 346/2009 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů – odkaz mimo Botany.cz
 • 148/2003 Sb., Zákon o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění pozdějších předpisů
 • 209/2004 Sb., Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty – odkaz mimo Botany.cz
 • 215/2008 Sb., Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů – odkaz mimo Botany.cz
 • 3/2008 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška)
 • 326/2004 Sb., Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
 • 346/2005 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty – odkaz mimo Botany.cz
 • 408/2000 Sb., Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů
 • 378/2007 Sb., Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů – odkaz mimo Botany.cz

Vedle všech těchto jmenovaných zákonů patří do legislativy samozřejmě i celá řada dalších zemědělských a lesnických zákonů. Soupis těch hlavních najdete ve speciálním dílu našeho seriálu.

Kromě zákonů je naše legislativa vázána i mezinárodními smlouvami. Jejich dodržení je mnohdy, na rozdíl od zákonů, problematické a těžko vymahatelné. Některé z nich však byly implementovány do našich zákonů a mnohdy přísněji, než byl původní úmysl smluvních stran. Mezinárodních smluv je opět celá řada, ty které se týkají alespoň částečně rostlin, jejich stanovišť a ochrany jsou následující:

 • Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť ze dne 9. 9. 1979 (Bernská úmluva)
 • Směrnice o stanovištích (92/43/EHS) ze dne 21. 5. 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Natura 2000)
 • Úmluva o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zejména v Africe (UNCCD)
 • Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD)
 • Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin (IPPC)
 • Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti
 • Evropská úmluva o krajině
 • Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
 • Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje
 • Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe
 • Mezinárodní dohoda o tropickém dřevě
 • Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES)
 • Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví
 • Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Ramsarská úmluva)

Pokud se mezi čtenáři náhodou objevil nějaký zahradník – malopěstitel, který po seznámení se zmíněnými zákony a vyhláškami ještě nezanevřel na zahradničení a nerozhodl se prchnout k jinému jednoduššímu podnikání – třeba výrobě trhavin, obchodu s atomovými zbraněmi či politice – tak se musí připravit na to, že navíc jeho výpěstky musí splňovat normy. Normy nejsou volně přístupné na internetu, je nutné je za nemalý peníz koupit.
Nejvíce norem (a to je bohulibé) se týká chmele, zde uvedeme alespoň přehled hlavních zahradnických norem:

 • ČSN 464902 (464902) Výpěstky okrasných dřevin. Společná a základní ustanovení
 • ČSN 464750 (464750), dat. vydání: 17. 12. 1982 Trvalky a skalničky
 • ČSN 464901 (464901), dat. vydání: 18. 10. 1989 Osivo a sadba. Sadba okrasných dřevin
 • ČSN 464751 (464751), dat. vydání: 1. 1. 2002 Cibule a hlízy květin
 • ČSN 482115:1998/Z1 (482115) , dat. vydání: 1. 4. 2002 Sadební materiál lesních dřevin

Normy řeší mnohé. Například to, co je odrůda: rostlinná forma – tvarová, barevná odchylka – získaná záměrným křížením (šlechtěním), výběrem (selekcí) nebo převzetím z volné přírody a dále udržovaná pěstováním (kultivací). Takže nikoli Mezinárodní kód nomenklatury pro pěstované rostliny – ICNCP – ale česká norma č. 464902 určuje v českém prostoru co je odrůda (kultivar).

Pokud vás zajímá, co jíte a jaké rostlinné extrakty v jídle konzumujete, můžete to zjistit ve vyhlášce 447/2004 Sb. – odkaz mimo Botany.cz. Zde také zjistíte, jak se správně některé extrakty jmenují – třeba že cedrová silice pochází z jalovce (Juniperus virginiana). Že jde o špatný překlad z evropské normy? Ale kdepak, toto znění je zákonem, a tak již navždy se z jalovce bude získávat cedrová silice! Jaká silice je z cedru, zákon neřeší. Že by jalovcová?

Pokud chcete zjistit, která rostlina je oficiálně léčivá, slouží k tomu vyhláška 343/2003 Sb. – odkaz mimo Botany.cz, kterou se vydává seznam rostlin využívaných pro farmaceutické a terapeutické účely.
Že smíte používat šípek jako povolenou léčivou přísadu do čaje, se dozvíte z vyhlášky 75/1998 Sb. – odkaz mimo Botany.cz, kterou se vydává seznam léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků.