Největší lokalita s výskytem bledule jarní (Leucojum vernum) na území CHKO Železné hory se nachází mezi obcemi Vršov a Krásné (okres Chrudim – mapa). Jako přírodní památka byla vyhlášena v roce 1990, na ploše 18,65 ha.

V roce 1992 byla obora navazují na zámecký park v Cholticích (okres Pardubice) vyhlášena přírodní rezervací. Důvodem byla ochrana přírodě blízkých lesních porostů s řadou starých exemplářů dubů, habrů, buků a také starých torz stromů.

Na jižním okraji obce Bítovany na Chrudimsku se nachází nevelký, poměrně mělký rybník, na který navazují rákosiny a vlhké, většinou nekosené louky. V roce 1996 byl vyhlášen přírodní památkou k ochraně poslední východočeské lokality kotvice plovoucí (Trapa natans), kriticky ohroženého druhu naší květeny.

Jižně od Slatiňan a severozápadně od Svídnice (okres Chrudim – mapa) se nachází chráněné území vyhlášené již v roce 1949 na ploše 0,3 ha, v roce 1996 bylo přehlášeno a rozšířeno na 1,45 ha. Nachází se na převážně jižně orientované stráni. Důvodem ochrany bylo zachování suchomilné květeny na lesostepní stráni nad Okrouhlickým potokem.

Chráněné území se nachází asi 1,5 km východně od Žumberku (okres Chrudim). Tvoří jej malý rybníček a na něj navazující jasano-olšové luhy. Lesní rybníček, který dal chráněnému území jméno, má rozlohu necelý hektar a jako plůdkový výtažník je významnou batrachologickou lokalitou. Byl zde zjištěn výskyt 10 druhů obojživelníků, z nichž je významný výskyt kuňky ohnivé (Bombina bombina), který je také důvodem vyhlášení evropsky významné lokality.

Na východním okraji Rabštejnské Lhoty (okres Chrudim – mapa) se nachází chráněné území, které bylo vyhlášeno pro ochranu geologické zajímavosti. Nacházejí se zde pozůstatky příbojových zón druhohorního moře, které byly odhaleny díky těžbě pískovce. Podloží tvoří velmi tvrdé křemence, jejichž výchozy byly ohlazeny příbojem cenomanského moře. Pozůstatkem moře jsou vodorovně uložené vrstvy pískovců, které mají poměrně vysoký obsah železa, a jsou proto výrazně žlutooranžově zbarveny.

Chráněné území o rozloze 34,37 ha bylo vyhlášeno v roce 1998 a nachází se v boční rokli, která ústí u osady Dolany do údolí Novohradky (okres Chrudim – mapa). Důvodem ochrany je podle vyhlašovacího protokolu kaňon v opukách s pestrou geomorfologií, výskyt mloka, mechů a kapradin. Jaká je skutečnost?

Jižně od města Chrast se nachází malá obec Skála se svou částí Podskála (okres Chrudim – mapa). Jak název obec napovídá, samotná vesnice stojí na skále a její menší část se nachází pod touto skálou. Geologické podloží tvoří křídové sedimenty vápnito-jílovitého pískovce, které nad Podskálou vytváří až 30 metrů vysokou opukovou skalní stěnu, do které se zařezává potok Žejbro. Jeho pravý břeh tvoří hranici chráněného území vyhlášeného v roce 2001 na ploše 3, 6993 ha.

Nenápadné návrší (318 m n. m.) tvořené spilitovými vyvřelinami se nachází asi 500 m severovýchodně od obce Sovolusky (okres Pardubice – mapa) a je chráněno od roku 1978 na rozloze 0,74 hektaru.

Přírodní památka vyhlášená v roce 2002 na ploše 16,4816 ha se nachází východně od obce Střítež (okres Chrudim – mapa). Chrání zajímavý geomorfologický útvar, rokli zaříznutou do podloží opuk a pískovců. Rokle dlouhá 1, 2 km je v horní části hluboká 40 m, v nejnižší asi 80 metrů.

Na severním okraji obce Lidečko (okres Vsetín) se nachází výrazný skalní výchoz dobře viditelný z blízké státní silnice nebo železniční tratě Vsetín – Horní Lideč. Rozloha chráněného území je pouhých 0,426 hektaru a je chráněno od roku 1966. Skalní výchoz je tvořen vypreparovanými pískovci magurského flyše do schodovitě uspořádaných kvádrů. Skalní hradba je dlouhá asi 150 m a vysoká až 25 m, je mírně ukloněná směrem do průlomového údolí říčky Senice.

Východně od obce Pozděchov (okres Vsetín) v údolí potoka Trubiska se nachází přírodní památka vyhlášená v roce 2013. Předmětem ochrany je drobný plž vrkoč útlý (Vertigo angustior) a jeho biotop. Tím je pěnovcové prameniště v severní části přírodní památky.

Devět vlakových spojů z Rakovníka za celý den – hmm, to tedy není zrovna mnoho. A to, prosím pěkně, jen v pracovních dnech, o víkendu je to ještě o jeden vlak méně: první vlak sem přijede až v 7.33 h, další deset minut před desátou a o půl dvanácté, pak ve 13.22 a 15.37 h, za dvě hodiny další, pak za dvě hodinky ještě jeden, nakonec tu zastaví rakovnický „flamendrák“ ve 23.27 h. Poslední vlak odtud zpět do Rakovníka jede už ve 20.24 h, ovšem pozor o vánočních svátcích, to totiž tento spoj nejede, takže musíte na vlak už v 18.09 h, jinak byste si mohli vánoční stromeček nastrojit leda tak před nádražní budovou – pár nižších konifer tam možná právě pro tento účel vysazených opravdu je.

Krumlovsko-rokytenské slepence byly za národní přírodní rezervaci vyhlášeny teprve v roce 2005. Území je tvořeno skupinou čtyř izolovaných lokalit, které se nacházejí východně a severovýchodně od Moravského Krumlova (Znojemsko). Slouží k ochraně přírodovědecky nejhodnotnější části členitého údolí říčky Rokytné. Celková výměra rezervace je 87 hektarů, geologický podklad tvoří především slepence permského stáří. Oblast je druhově velmi bohatá a zahrnuje i řadu ohrožených a chráněných druhů rostlin.

V polích mezi Čebínem a Malhostovicemi (bývalý okres Brno-venkov) se nacházejí dva vápencové skalní ostrovy. Blíže k Čebínu leží menší Malá skalka, necelý kilometr od Malhostovic – vlastně jen několik desítek metrů od Malé skalky – zase rozlehlejší Malhostovická pecka. Oba skalní výchozy jsou tvořeny střednědevonskými vilémovickými vápenci, lokalita leží v nadmořské výšce od 304 do 332 m, její rozloha nepřesahuje 2 hektary.