Soupis chráněných druhů rostlin Francie najdeme ve vyhlášce Liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national (Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national), která byla publikována dne 20. ledna 1982, novelizována ještě v letech 1995 (několik položek seznamu bylo tehdy odstraněno, např. Anemone hortensis, Campanula allionii, Eritrichium nanum, Limonium oleifolium aj.) a 2006.

Ochranu rostlin v Irsku definuje zákon S. I. No. 94 of 1999Flora (Protection) Order z roku 1999, který nahradil starší zákon S. I. No. 274 z roku 1987. Tento nový soupis zákonem chráněných druhů navazuje na obecný ochranářský zákon Wildlife Act z roku 1976, který – mimo jiné – zakazuje zákonem chráněné rostliny anebo jejich části trhat a vykopávat, stejně tak svévolně zasahovat do přírodních stanovišť těchto rostlin, ovšem také tyto rostliny bez patřičného povolení nakupovat, prodávat nebo mít v držbě jakkoli jinak.

Zákonná ochrana rostlin v Maďarsku je založena na vyhlášce Ministerstva životního prostředí a vody č. 3/2005 (VIII. 31.). Celkový počet původních a zdomácnělých taxonů vyšších rostlin Maďarska je podle sčítání botanika Károly Rezsö Soóa (1980) 2148 taxonů, podle Tibora Simona (2000) je to 2183 taxonů.

Ochrana přírody je v Německu určována zákonem Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege, ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin je pak definována nařízením Bundesartenschutzverordnung (Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten), které bylo vydáno dne 19. 12. 1986, aktualizováno 16. 2. 2005. Soupis chráněných druhů obsahuje jeho příloha Anlage 1 Schutzstatus wild lebender Tier- und Pflanzenarten.

Zákonná ochrana planě rostoucích rostlin v Polské republice je určena výnosem ministra životního prostředí ze dne 9. července 2004 (Dz.U. Nr 168 poz.1764), na základě článku 48 zákona ze dne 16. 4. 2004 o ochraně přírody (Dz. U. Nr 92 poz. 880).

O značně vysoké druhové diverzitě rumunské přírody se nezřídka hovoří i u nás. Flóra Rumunska je údajně zastoupena 3 630 taxony rostlin – toto číslo se nám bohužel nepodařilo ověřit z oficiálních rumunských botanických zdrojů, je však velmi pravděpodobné, neboť rumunské ministerstvo životního prostředí udává počet „kolem 3 700 taxonů vyšších rostlin“. Z těch je údajně 57 endemických a 171 subendemických, 75 % všech těchto endemických a subendemických taxonů pochází z karpatské oblasti.

Nová španělská královská vyhláška o ochraně ohrožených druhů vstoupila v platnost dne 4. února 2011 – Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. Vyhláška se vztahuje k zákonu 42/2007, ze dne 13. prosince 2007, o přírodním dědictví a biodiverzitě.

Ochrana životního prostředí je v Srbsku definována zákonem Zakon o zaštiti životne sredine (Službeni glasnik RS, broj 135/04). Seznam zákonem chráněných druhů je uveden v rozhodnutí Odluka o stavljanju pod zaštitu biljnih vrsta kao prirodnih retkosti (Službeni glasnik SRS, broj: 11/90, 49/91) a nařízení Уредба о заштити природних реткости, Списак I (бр.: 50/93 a 93/93).

Ochranu přírody definuje ve Švýcarsku zákon Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG), který je doplňován dalšími legislativními dodatky, např. vyhláškou Verordnung über den Natur- und Heimatschutz, vom 16. Januar 1991 (Stand am 10. Juli 2001). Tato vyhláška objasňuje také formu spolupráce mezi jednotlivými subjekty ochrany přírody, zabývá se i financováním a podporou ochrany, ale třeba i kompenzacemi apod.

Ohrozené, zriedkavé, vzácne alebo inak významné druhy rastlín môže Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom za chránené druhy. Chránené rastliny je zakázané o. i. poškodzovať, ničiť, trhať, vykopávať, vyrezávať, zbierať i poškodzovať a ničiť ich biotopy.

Ochrana vysokých hub (makromycetů), stejně jako ochrana rostlin, má v České republice zákonnou rovinu. Ochranu definuje a vymezuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, s pomocí prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. Chráněným houbám zákon zajišťuje ochranu ve všech vývojových stádiích včetně ochrany jejich biotopu. Vyhláška upřesňuje, které druhy jsou chráněné, vyjmenovává jich 46, a to v kategoriích kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené.

Ochranou druhů se zabývá Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a doplňuje jej Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., s novelizací pozměňovací vyhlášky 175/2006 Sb. Tyto dokumenty určují zvlášť chráněné druhy rostlin, které jsou ohrožené, vzácné nebo vědecky či kulturně velmi významné. Zde uvedené druhy jsou chráněné ve všech vývojových stádiích, je chráněn i jejich biotop. Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji.