Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Schoenus ferrugineus
Rozšírenie: Európsky druh prealpínskeho charakteru. Vyskytuje sa v Škandinávii, v Rusku a Bielorusku, na Ukrajine vo Volynskej vrchovine. Ďalej na Britských ostrovoch, v Dánsku, Nemecku a Poľsku. Južná hranica areálu vedie Francúzskom, Švajčiarskom, Talianskom, Rakúskom a Slovinskom po Rumunsko. Izolovaný výskyt je v Bulharsku.
V Českej republike je šašiny hrdzavej výskyt obmedzený na Polabie, kde prežíva na posledných lokalitách (Polabská, Všetatská a Hrabanovská černava). V SR rastie pri Šuji neďaleko Rajca a vo vnútrokarpatských kotlinách. Vzácne v Turci, niekoľko lokalít je v Liptovskej a Spišských kotlinách.
Ekológia: Šašina hrdzavá je v našich podmienkach druh s veľmi úzkou ekologickou amplitúdou. Vyskytuje sa v nížinách až podhorí na slatinách s vysokým obsahom uhličitanov, v okolí minerálnych prameňov s tvorbou pramenitov, kde často rastie spoločne s viacerými fakultatívnymi aj obligátnymi halofytmi. Vyžaduje vysokú hladinu podzemnej vody bez výraznejšieho kolísania. Na nenarušených lokalitách vytvára vlastné husté, kompaktné porasty, ktoré boli pôvodne zaraďované do spoločenstva Schoenetum ferruginei, sú však odlišné a patria do asociácie Caricetum davallianae. Kvitne od (apríla) mája až do júna.
Schoenus ferrugineus
Opis: Trváca husto trsnatá rastlina. Výška 10–30 cm. Byle trsnaté, listy kratšie ako polovica (1/3) byle, pošvy červenohnedé, na báze černasté. Súkvetie 7–12 mm × 2–8 mm, zložené z 1–3(–4) kláskov. Listeň pod súkvetím je rovnako dlhý alebo o málo dlhší ako súkvetie, s čepeľou 3–7 mm, rovnako dlhou alebo kratšou ako nevýrazne odlíšená pošva. Plevy 6–7 mm dlhé, kýl hladký, okvetných štetiniek 3 alebo 6, kratších ako sivobiela nažka.
Ohrozenie a ochrana: Lokality druhu zanikli najmä ľudskou činnosťou – odvodnením, ťažbou rašeliny a intenzifikáciou poľnohospodárstva. Na väčšine ostávajúcich došlo k poškodeniu vodného režimu a rastlinné spoločenstvá sú vystavené zvýšenému sukcesnému tlaku. Sukcesiu urýchľuje aj prerušenie tradičného extenzívneho obhospodarovania kosením, prípadne pastvou. Na niektorých lokalitách sa udržiavajú už iba jednotlivé trsy šašiny hrdzavej so zníženou vitalitou. V ČR je šašina zaradená do kategórie kriticky ohrozených (C1t), zákonom chránených druhov (§1). V SR medzi veľmi ohrozené, zákonom chránené druhy (EN/§), chránený tiež vo Francúzsku.
Schoenus ferrugineusSchoenus ferrugineus
Schoenus ferrugineus
Schoenus ferrugineus
Foto: 14. 6. 2005 (Slovensko, Spišské kotliny), 2. a 6. 5. 2008 (Liptovská kotlina) a 16. 6. 2005 (Veľká Fatra).