Syn.: Adenoscilla bifolia (L.) Gren. et Godr., Anthericum bifolium (L.) Scop., Genlisa bifolia (L.) Raf., Hyacinthus bifolius (L.) E. H. L. Krause, nom. illeg., Ornithogalum bifolium (L.) Neck., Rinopodium bifolia (L.) Salisb., nom. inval., Stellaris bifolia (L.) Moench
Česká jména: ladoňka dvoulistá (Dostál 1950, Danihelka 2012)
Slovenská jména: scila dvojlistá (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Asparagaceae – chřestovité

Scilla bifolia

Rozšíření: Druh střední a jižní Evropy, také jihozápadní Asie – areál se táhne od Španělska přes Itálii a Řecko po Turecko a Kavkaz, na severu zasahuje až do Česka, Polska a Německa.
Na našem území jsou rozlišovány:

  • Scilla bifolia subsp. bifolia (ladoňka dvoulistá pravá), která se vyskytuje pouze v Českém masivu ve dvou morfotypech zařazených na úroveň variet: S. bifolia subsp. bifolia var. drunensis (Speta) Trávníček (l. dvoulistá pravá rakouská) a endemická S. bifolia subsp. bifolia var. bohemica Trávníček (l. dvoulistá pravá česká). Ve východní části Polabí roste vzácně pouze var. bohemica, která má oproti ostatním středoevropským populacím S. bifolia světlejší květy a obvykle zelené nebo jen slabě do červena naběhlé květní stvoly. Na východním okraji Českého masivu na Moravě se vyskytuje ve dvou oddělených arelách výhradně var. drunensis. Ve velmi variabilní populaci var. drunensis u Náměště na Hané (PR Terezské údolí) převažují rostliny s tmavšími květy, některé se poněkud podobají subsp. rara. Ve všech zkoumaných populacích S. bifolia subsp. bifolia na území České republiky byli zjištěni pouze tetraploidní jedinci.
  • Scilla bifolia subsp. spetana (ladoňka dvoulistá Spetova) se vyskytuje pouze na jižní Moravě, vzácně také na severozápadním okraji Chřibů a přilehlém okraji Litenčických vrchů, od obce Mikulčice byla popsána var. magnomoravica (l. dvoulistá Spetova velkomoravská).
  • Scilla bifolia subsp. buekkensis (ladoňka dvoulistá chlumní) roste vzácně mezi Uherským Hradištěm a Uherským Brodem.
  • Scilla bifolia subsp. rara (ladoňka dvoulistá vzácná) je nedávno popsaný taxon (Trávníček 2009), stenoedemit ČR.

Ekologie: Nominátní poddruh u nás roste v údolích potoků a středních toků řek, v mezofilních až vlhčích listnatých lesích a křovinách na bázích mírných údolních svahů, často také na přilehlých vlhkých loukách, v kolinním až suprakolinním stupni (var. drunensis), vzácně i v lužních lesích a křovinách v planárním stupni (var. bohemica). Vyhledává nejčastěji vlhčí dubohabřiny svazu Carpinion, jejich přechody do údolních jasanovo-olšových luhů podsvazu Alnenion glutinoso-incanae a také luční společenstva svazu Alopecurion pratensis, var. bohemica pak tvrdé luhy nížinných řek podsvazu Ulmenion, stanoviště polostinná i výslunná, s humózními, na živiny bohatými písčitohlinitými až jílovitohlinitými vlhčími půdami, slabě kyselými až slabě zásaditými.

Scilla bifolia

Popis: Vytrvalá cibulnatá bylina v době květu 6–15 cm vysoká, s podzemní vejcovitou až kulovitou cibulí. Listy obvykle 2, světle zelené, nadzemní části mělce až výrazně žlábkovité, s kápovitou špičkou a zelenými až hnědočerveně lemovanými okraji, nadzemní část většího listu 6–16 cm dlouhá a 1–2 cm široká. Květní stvol nevýrazně, vzácně až nápadně hnědočerveně naběhlý, ojediněle jen zelený, květenství při rozkvětu jednostranně hroznovité, zaujímající asi 1/2, někdy až 2/3 délky nadzemní části květního stvolu, počet květů obvykle (2–)4–8(–14), okvětní lístky 8–12 mm dlouhé a 2,5–4,3 mm široké, oboustranně stejně zbarvené, na rubu případně světlejšího odstínu, světle fialově modré, vzácně tmavší nebo i čistě bílé, pouze ojediněle se při bázi nachází asi 2–3 mm dlouhý světlejší, neostře ohraničený úsek, prašníky tmavě fialově modré, u bíle kvetoucích jedinců světle žluté, u nás kvete od března do dubna. Plodem je tobolka, zralá semena světle až tmavě hnědá.

Záměny: Určování jednotlivých poddruhů Scilla bifolia rostoucích v ČR je poměrně obtížné, na základě morfologických znaků a geografické příslušnosti populací je snadněji odlišitelná subsp. rara (velikost květenství, bílá neostře ohraničená oblast uprostřed květu) a subsp. spetana, naopak rozlišení S. bifolia subsp. bifolia a subsp. buekkensis je podstatně složitější.

Ohrožení a ochrana: Z hlediska ohrožení je Scilla bifolia var. bohemica zařazena ke kriticky ohroženým druhům (C1r), Scilla bifolia var. drunensis k silně ohroženým druhům naší květeny (C2b). Podle zákona je celý komplex ladoňky dvoulisté chráněn také jako silně ohrožený (§2). U části populací S. bifolia subsp. bifolia je zajištěna územní ochrana např. v PR Na Hornické (var. bohemica), v PR Terezské údolí a v EVL Krumlovsko-rokytenské slepence (var. drunensis). Na Slovensku je v Červeném seznamu zmíněn poddruh Scilla bifolia subsp. danubialis jako taxon nedostatečně prostudovaný (DD). Druh je chráněný i v Polsku.

Scilla bifolia
Scilla bifoliaScilla bifolia
Scilla bifoliaScilla bifolia
Scilla bifolia

Fotografováno dne 4. 4. 2012 (Česko, Drahanské podhůří, Přírodní rezervace Terezské údolí v nivě řeky Šumice u Náměšti na Hané). Na snímcích je Scilla bifolia subsp. bifolia var. drunensis.

Doplňková literatura:
Kochjarová, J. (2005). Scilla bifolia group in the Western Carpathians and adjacent part of the Pannonian lowland: annotated chromosome counts. Preslia (Praha) 77: 317–326.
Trávníček, B. (1993): Které druhy ladoněk rostou v České republice a na Slovensku? – Živa 4/93: 150-151.
Trávníček, B. (1996): Poznámky ke skupině Scilla bifolia agg. v Čechách, na Moravě a Slovensku. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 117–123.
Trávníček, B., Duchoslav, M., Šarhanová, P. & Šafářová, L. (2009): Squills (Scilla s. lat., Hyacinthaceae) in the flora of the Czech Republic, with taxonomical notes on Central-European squill populations. – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 94: 157–205.
Trávníček, B. (2010): Ladoňky (rod Scilla s. lat.) v České republice. I. Původní taxony. – Zprávy České botanické společnosti 45(1): 1–23.