V roce 2001 vznikl v jihozápadní části litoměřického okresu přírodní park Dolní Poohří. Rozkládá se v katastru 20 obcí, jeho celková rozloha činí zhruba 40 kilometrů čtverečních a osu parku vytváří meandrující řečiště řeky Ohře. Důvodem ochrany tohoto území jsou fragmenty lužních lesů se zachovalými zbytky přirozené vegetace.
Šebín
Lužní lesy najdeme na březích řek a potoků, výrazným znakem těchto stanovišť je kolísající hladina spodní vody, která občas vystupuje i nad povrch. Dřeviny lužního lesa musejí být tedy schopné snášet dočasné silné zamokření půdy, najdeme zde proto především olše (Alnus), jasany (Fraxinus), jilmy (Ulmus), vrby (Salix) a topoly (Populus).
Šebín
Končí první dekáta března a my zastavujeme na pomezí obcí Poplze a Libochovice. Nedaleký les Šebín je typickým fragmentem lužního lesa. Nebyl zatím vyhlášen za území s vyšším stupněm ochrany, nejedná se o rezervaci, ani o přírodní památku. Přesto zde již v této brzké předjarní době najdeme řadu druhů ohrožených a chráněných rostlin. Nutno také zdůraznit, že lužní lesy samotné se v současnosti řadí k nejohroženějším biotopům u nás. Lidskými zásahy (např. regulacemi vodních toků, melioracemi, výstavbou turistických objektů apod.) byla jejich plocha v lepších případech omezena jen na úzký pruh kolem vodních toků, v některých oblastech (především v nižších polohách) však byly zničeny zcela.
Šebín
Hned na okraji lesa Šebína, kousek od chatové osady, dokvétají sněženky (Galanthus nivalis). Jejich barevnou nevýraznost doplňují květy jaterníku podléšky (Hepatica nobilis) a křivatce žlutého (Gagea lutea), nápadné jsou i první květy plicníku (Pulmonaria officinalis), sasanky pryskyřníkovité (Anemone ranunculoides) a orseje jarního (Ficaria verna).
ŠebínŠebín
ŠebínŠebín
Nejrozsáhlejší porosty na této lokalitě v této době však jednoznačně vytváří bledule jarní (Leucojum vernum), druh ohrožený i chráněný zákonem. Jsou jich tady skutečně tisíce. Místy v těchto bohatých bílých kobercích promodrávají jednotlivé exempláře vzácné a silně ohrožené ladoňky vídeňské (Scilla vindobonensis). Právě lužní lesy na dolním toku řeky Ohře patří k posledním místům u nás, kde se tento druh vyskytuje početněji.
Šebín
V keřovém patře se na začátku března začíná obalovat květy lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) a chráněný dřín jarní (Cornus mas). Masivní výskyt bledule jarní, ale i početné zastoupení ladoňky vídeňské i sněženky podsněžníku činí z lesa Šebína velmi zajímavou lokalitu, která by jistě zasluhovala významnější ochranu.
V Šebíně (východně od obce Levousy) můžeme narazit i na nepatrné zbytky místního hradu, který byl vystavěn před rokem 1279 a zanikl v 15. století.
Šebín
Fotografováno při historicky první společné floristické výpravě redakce webu – 10. 3. 2007 (Lubomír Rak, Jindřich Houska, Ladislav Hoskovec).