Zobrazit místo Severoevropská provincie na větší mapě

Zabírá téměř celou Skandinávii (bez jižního, jihozápadního a severního okraje), poloostrov Kola a na východ zasahuje až k Uralu, zatímco jižní hranice je dána plošným rozšířením jehličnatých lesů. Geologickou stavbu tvoří staré vyvřelé masivy, ale území je velmi ovlivněno ranými čtvrtohorami, kdy bylo téměř úplně zaledněno. K typickým glaciálním tvarům patří četná jezera. Převládajícím typem klimatu jsou chladné zimy a mírná až teplá krátká léta, vlivem geomorfologické pestrosti jsou zejména v hornatějších částech výrazné rozdíly v oceanitě.
Severoevropská provincie
Rostlinstvo je poměrně jednotvárné, kostru tvoří jehličnatý les (tajga) se smrkem (na západě Picea abies, na východ přechází v Picea obovata), na rozsáhlých písčitých uloženinách s borovicí (Pinus sylvestris). Teprve na východ od Bílého moře přistupují i jedle Abies sibirica a modřín Larix sibirica. Charakteristická jsou tajgová i vrchovištní rašeliniště, ve Skandinávii i alpinská vegetace nad horní hranicí lesa.
Severoevropská provincie
Květena je ovlivněná postglaciálním vývojem, a tedy mladá. Proto je zde velmi nízký stupeň endemismu: druhy „neměly čas“ vzniknout. Najdeme v ní řadu eurasijských tajgových druhů, které mají široký areál táhnoucí se dále na východ, např. zimozel severní (Linnaea borealis), v bezlesí je silný vliv Arktické provincie s řadou obtočnových prvků arktických (např. vřesovcovitý keřík Cassiope tetragona) a arktoalpinských, např. lomikámen vstřícnolistý (Saxifraga oppositifolia). Od východu sem pronikají i druhy, které mají souvislost se sibiřskou tajgou a se Severní Amerikou, např. Castilleja schrenkii.
Severoevropská provincie
Články o regionech této provincie:

Ochrana rostlin v některých zemích provincie:

Severoevropská provincie
Na BOTANY.cz najdete ze Severoevropské provincie například tyto druhy:

Sousedící floristické provincie:

Severoevropská provincie
Fotografovali Naďa Gutzerová, Josef Kučera a Daniel Dítě.