Zobrazit místo Severovýchodosibiřská provincie na větší mapě

Nejvýchodnější ze sibiřských provincií Cirkumboreální oblasti se rozkládá od západního úpatí Verchojanského pohoří až k Beringovu moři, na severu je omezeno jižní hranicí tundry, na jihu Kolymským pohořím. Většinu území budují staré prekambrické horniny, místy jsou rozsáhlejší plochy mladých sedimentů.
Severovýchodosibiřská provincie
Klimaticky je tato provincie extrémní: ačkoli v létě vystupují teploty až nad 40 °C, roční průměr leží pod nulou, protože v zimě zde panují velmi drsné zimy, v nichž teploty nižší než -50 °C nejsou výjimečné. Sněhová pokrývka je tenká a úhrn srážek se zde pohybuje na úrovni 200–400(–600) mm za rok. Tyto podmínky vedou k tomu, že je zde na mnoha místech rozšířen permafrost.
Severovýchodosibiřská provincie
Hlavním vegetačním typem je tzv. světlá tajga s dominantním modřínem Larix gmelinii. V podrostu světlé tajgy se vyskytují nízké keře olše Alnus fruticosa a různých druhů bříz (Betula) a vrb (Salix). Nad horní hranicí lesa jsou křoviny borovice Pinus pumila a břízy Betula divaricata. V jižní části provincie jsou v nivách charakteristické lesíky tvořené druhem Chosenia arbutifolia (Salicaceae) a topolem Populus suaveolens. V horách je charakteristická bultová tundra se suchopýrem Eriophorum vaginatum a ostřicí Carex lugens.
Severovýchodosibiřská provincie
Součástí flóry je jeden endemický monotypický rod Gorodkovia (Brassicaceae) a několik desítek endemických druhů, např. mezi lomikameny (Saxifraga), vrbami (Salix) a mochnami (Potentilla). Souvislost s východní Asií reflektují např. pěnišníky (Rhododendron), přesahuje sem i nemnoho severoamerických prvků.
Severovýchodosibiřská provincie
Na BOTANY.cz je tato provincie zastoupena druhy:

Sousedící floristické provincie: