Přírodní památka se nachází v lesním komplexu Vysoký les, asi 2,5 km jihozápadně od Chmelíku, 1,2 km jihovýchodně od osady Vysoký Les (okres Svitavy). Chráněné území bylo vyhlášeno v roce 1994 na ploše 2, 2055 ha. Lesní komplex Vysoký les je tvořen převážně smrkovými lesy porůstajícími plošinu mírně ukloněnou k severu, která je chudá na vodní toky. V jižní polovině Vysokého lesa, v tzv. Horním lese, se nacházejí pouze dvě údolí probíhající od jihu k severu, která ústí do údolí vedoucího severovýchodně k obci Chmelík. Západně položené údolí je místními nazývané Sněženkové a v jeho severnější části se nachází jmenovaná přírodní památka.
Sněženky ve Vysokém lese
Sněženkové údolí je bez pravidelného toku, po jeho východní straně je částečně zřetelné koryto, které se plní vodou zřejmě jen při tání sněhu. Díky geologickému podloží se voda rychle vsakuje a potok teče v podzemí. Geologické podloží tvoří horniny převážně středněturonského stáří, slínovce až prachovce.
Sněženky ve Vysokém lese
Důvodem vyhlášení přírodní památky je hojný výskyt sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis). Ta porůstá dnes již převážně bývalé louky, které byly částečně osázeny jasanem a klenem. V severní části přírodní památky je údolí nejširší a téměř bez stromů. V jarním aspektu sněženku doprovází hojně sasanka hajní (Anemone nemorosa), křivatec žlutý (Gagea lutea), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), z dalších druhů kopytník evropský (Asarum europaeum), prvosenka vyšší (Primula elatior), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), vzácně zde roste zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides). Bohužel v jednom místě u cesty roste i několik rostlin vysazené ladoňky sibiřské (Othocallis siberica).
Sněženky ve Vysokém lese
Později pod stromy převládá bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis) a pitulník horský (Galeobdolon montanum), v lučních částech pak druhy pcháčových luk. Ze vzácnějších druhů roste na území přírodní památky lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) a rozrazil horský (Veronica montana), v ochranném pásmu vzrostlé jedle bělokoré (Abies alba) a okrotice bílá (Cephalanthera damasonium).
Sněženky ve Vysokém lese
V publikaci Chráněná území ČR IV. Pardubicko (2002) je pro tuto přírodní památku mylně uváděn výskyt devětsilu lékařského (Petasites hybridus), na území přírodní památky se vyskytuje pouze vzácně devětsil bílý (Petasites albus). Na podzim zde vzácně kvete ocún podzimní (Colchicum autumnale).
Sněženky ve Vysokém lese
V březnu 2013 byla poblíž jižního kraje přírodní památky obnovena dřevěná Demelova kaplička, která zde byla postavena v roce 1932. Asi 500 m jihovýchodně od jižního okraje této přírodní památky se nachází přírodní památka V bukách.
Sněženky ve Vysokém lese
Fotografováno ve dnech 12. 11. 2009 a 22. 4. 2013.