Velmi svébytnou floristickou provincií Súdánsko-zambezijské oblasti je ostrov Sokotra, který se s několika dalšími malými ostrůvky rozkládá v Indickém oceánu východně od špice Afrického rohu. Jde o kus pevniny, který se asi před 35 miliony lety odtrhl od africké kontinentální desky a prodělal dosti dlouhý samostatný vývoj. Jádro Sokotry tvoří staré žulové horniny, které jsou obklopeny mocnými vrstvami vyzvednutých korálových vápenců. Klima je tropické, suché, ovlivněné monzunem (výrazným faktorem je zde i silný vítr), v nejvyšších polohách dochází k permanentní kondenzaci oblačnosti a projevuje se zde i větší kolísání teplot v průběhu dne.
Sokotranská provincie
Hlavním vegetačním typem je křovinatá savana, v níž dominují zástupci čeledí pryšcovitých (Euphorbiaceae) a Burseraceae (zejména rody Commiphora a Boswellia). Výše navazují bizarní porosty s obrovským deštníkovitým dračincem Dracaena cinnabari, v nejvyšších polohách husté porosty dřevin s účastí řady dřevin z čeledi mořenovitých (Rubiaceae), dále např. s Euclea divinorum (Ebenaceae) a stromovým pryšcem Euphorbia socotrana. Neobvyklým jevem ve vegetaci jsou dřeviny s břichatě ztloustlými kmeny: Adenium obesum (Apocynaceae), Dendrosicyos socotrana (Cucurbitaceae) a Dorstenia gigas (Moraceae), zastoupeni jsou i stonkoví nebo listoví sukulenti, např. z rodů Aloe, Euphorbia a Kalanchoe.
Sokotranská provincie
Flóra je svérázná, zejména na druhové úrovni je vysoká míra endemismu (asi 30 %); je zde i několik endemických rodů a jedna subendemická čeleď (Dirachmaceae, další druh se vyskytuje v Somálsku). Vysoký stupeň endemismu se projevuje např. v čeledi Acanthaceae. Jasné jsou vztahy k Africe, zejména k Somálsko-etiopské provincii, dále k Jihoarabské provincii (např. Cocculus balfouri); vzdálenější souvislosti jsou patrné k Makaronésii (zejména Dracaena cinnabari), ale také k jižní Africe (Gnidia socotrana, Euryops socotranus, některé druhy rodu Helichrysum). K migrantům, přišlým od severu ze Saharsko-arabské oblasti patří např. Ochradenus socotranus, k vlivům Středozemí lze zařadit výskyt Lavandula nimmoi a Micromeria remota.
Sokotranská provincie
Souhrnné články o provincii:

Na Botany.cz ze Sokotranské provincie najdete tyto druhy:

O floristické poznání provincie se v minulosti zasloužili například:

Sousedící floristické provincie:

Sokotranská provincie
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich.