Syn.: Aria collina (M. Lepší, P. Lepší et N. Meyer) Sennikov et Kurtto
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Sorbus collina
Rozšíření: Středoevropský druh, roste v ČR ve středních, západních a severozápadních Čechách, dále v Bavorsku, Horních a Dolních Rakousích a v severozápadním Maďarsku. Popsán byl v roce 2015, locus classicus se nachází v údolí Vltavy nad Slapskou přehradou. Ojediněle byl v ČR zjištěn i jako vysazený na druhotných stanovištích.
Ekologie: Typickým stanovištěm jsou lesní okraje, rozvolněné lesní porosty a lesní světliny na kamenitých až skalnatých svazích, obvykle na reliktních stanovištích. Vůči geologickému podkladu je indiferentní. Lokality leží v nadmořské výšce 200–800 m.
Popis: Opadavý keř nebo menší stromek, dorůstá výšky až 18 m; borka je šedá, v mládí hladká, posléze zejména na bázi kmene rozbrázděná; větvičky jsou tlusté, letorosty jsou v mládí plstnaté, posléze olysalé. Listy jsou střídavé, široce vejčité až téměř okrouhlé, (8,4–)9–10(–12,5) cm dlouhé a (5,7–)7–7,5(–9,8) cm široké, na líci leskle tmavozelené, na rubu šedobíle plstnaté, s 9–10 páry postranních žilek, na bázi klínovité až široce klínovité, na okraji ploché, 1–2(–3)krát pilovité, zoubky, do nichž ústí postranní žilky, obvykle větší, špičaté, na vrcholu tupé, zaokrouhlené až uťaté, jen u listů na fertilních brachyblastech často špičaté. Květenství je hustý vyklenutý chocholík s plstnatými větvičkami; kališní lístky jsou trojúhelníkovité, špičaté nebo zašpičatělé, za květu rozestálé; korunní lístky jsou široce eliptické, (6–)6,5–7,5(–8) mm dlouhé, bílé; tyčinek je asi 20; blizny jsou 2. Malvice jsou téměř kulovité, (10–)11–12(–13) mm dlouhé, vždy širší než dlouhé, s vytrvalými přímými kališními cípy, za zralosti tmavočervené, na bázi a kolem vrcholu vlnaté, jinde olysalé.
Ohrožení a ochrana: V českém Červeném seznamu (2017) je tento druh hodnocen jako ohrožený (NT; C3).
Poznámka: K tomuto druhu lze přiřadit většinu rostlin, které byly v Čechách dříve určovány jako jeřáb muk (Sorbus aria). Od něj se však liší především tužšími, širokými listy, menším počtem žilek na nich, a též tetraploidním počtem chromosomů (S. aria je diploidní). V přírodě roste S. aria v ČR pouze na Moravě, a to zřejmě jen v Podyjí a v Moravském krasu; jinde jsou známi jen vysázení jedinci. Nejrozšířenějším mukem v ČR je rovněž tetraploidní jeřáb podunajský (Sorbus danubialis), který se vyskytuje jak ve středních a severních Čechách, tak na jihozápadní, jižní a střední Moravě. Odlišuje se především hruběji zubatými, na okraji nápadně zvlněnými listy.
Sorbus collinaSorbus collina
Sorbus collina
Fotografováno v září 2006 (Lubomír Rak: Praha, Paví vrch) a 2. 5. 2009 (Tomáš Mrázek: Velká hora u Srbska).

Literatura:
M. Lepší, P. Lepší, P. Koutecký, J. Bílá et P. Vít (2015): Taxonomic revision of Sorbus subgenus Aria occuring in the Czech Republic. – Preslia 87: 109–162.