Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Sorbus portae-bohemicae
Rozšíření: Tento druh byl původně popsán jako endemit soutěsky Porta bohemica v Českém středohoří (asi 7 km severozápadně od Litoměřic), jehož v oné době jediná známá populace čítala pouze 14 dospělých jedinců. Později však byla objevena další lokalita v Oparenském údolí asi 2 km jihozápadně místa popisu.
Ekologie: Roste v suťových lesích (Aceri-Carpinetum) a ve světlých dubových lesích (Luzulo-Quercetum) s přechody k černýšovým dubohabřinám (Melampyro nemorosi-Carpinetum).
Sorbus portae-bohemicae
Popis: Jeřáb soutěskový je opadavý strom nebo vzácněji keř vysoký až 7 m. Na rubu plstnatá a nažloutle šedozelená čepel listu je široce vejčitá až široce eliptická a pravidelně mělce laločnatá s ostře zašpičatělými laloky. Květy s nálevkovitou češulí a bílými korunními plátky jsou uspořádány do chocholičnatých lat. Semeník je polospodní, čnělky alespoň zčásti srostlé, prašníky na začátku kvetení s růžovým náběhem později bledožluté a kališní cípy 1,8–2,6 mm dlouhé. Kvete v květnu. Zralé malvice jsou oranžově červené a řídce tečkované a u tohoto druhu typicky „šišaté“, tj. obvejčité nebo eliptické.
Sorbus portae-bohemicae
Záměny: Na území Labského středohoří se společně se S. portae-bohemicae vyskytují 3 druhy podobných jeřábů. Široce rozšířený S. danubialis (zástupce S. aria agg.) se liší kosočtverečnou až zaokrouhleně kosočtverečnou, na rubu šedozelenou čepelí listu, která je pilovitá jen v horní části listu, korálově červenými plody a volnými čnělkami. S. portae-bohemicae poznáte od zbývajících druhů S. bohemica a S. albensis podle „šišatého“ tvaru malvic. Zmíněné druhy lze rozlišit i pouze podle tvaru listů, proto pro srovnání přikládám jejich společnou fotografii.
Sorbus portae-bohemicae
Sorbus portae-bohemicae
Ohrožení a ochrana: Nejvíce je ohrožen mizením svého hlavního biotopu, kterým jsou světlé lesy vzniklé díky historickému managementu v lesích. Červeným seznamem je řazen mezi kriticky ohrožené druhy (C1b).
Poznámka: Jeřáby soutěskový (S. portae-bohemicae) a labský (S. albensis) jsou apomiktické triploidní (2n=3×=51) druhy, které jsou společně popsány v časopise Preslia. Byly rozlišeny po revizi jeřábu českého (Sorbus bohemica) popsaného v roce 1961 z vrchu Lovoš (Kovanda 1961). Všechny tři zmíněné druhy jeřábů náleží do skupiny Sorbus latifolia agg. (rodičovská kombinace S. aria agg. × S. torminalis). Oprávněnost hodnocení nových taxonů na druhové úrovni byla potvrzena pomocí moderních molekulárních a morfometrických metod, jejich populace mají malou genetickou a morfologickou variabilitu a jsou dobře rozlišitelné od ostatních v Čechách se vyskytujících hybridogenních jeřábů.
Sorbus portae-bohemicae
Fotografoval Martin Lepší v srpnu 2007 (Litochovice nad Labem).

Literatura:
– Lepší M., Vít P., Lepší P., Boublík K., Kolář F. (2009): Sorbus portae-bohemicae and Sorbus albensis, two new endemic apomictic species recognized based on a revision of Sorbus bohemica. Preslia 81: 63–89.
– Hadinec J & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 44: in prep.