Národní přírodní rezervace Špraněk se nalézá u obce Javoříčko (okres Olomouc), zničené nacisty podobně jako mnohem známější Lidice, a ve svém nitru ukrývá veřejnosti přístupné Javoříčské jeskyně, jež přinejmenším velikostí Dómu gigantů a bohatostí jeho krápníkové výzdoby nemají u nás obdoby. Území je chráněno už od roku 1949 a předmětem ochrany jsou krasové jevy v devonských bradlových vápencích s jeskyněmi pod zemí a se vzácnou teplomilnou květenou na povrchu.

Špraněk

Území národní přírodní rezervace je pokryto lesy až na malé plochy osamělých skalních útvarů s jedinečnými skalními společenstvy. Z lesů jsou významné květnaté a vápnomilné bučiny s řadou vzácných druhů rostlin, především vstavačovitých, a zachovalé suťové lesy, v nich roste nejcennější zdejší rostlinný druh ploštičník evropský (Actaea europaea). Naopak uměle vysazené nepatřičné smrčiny jsou druhově ochuzené, byť i zde přežívá např. okrotice bílá (Cephalanthera damasonium).

Špraněk

Najdeme zde řadu typických lesních druhů, jako jsou ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), svízel vonný (Galium odoratum), žindava evropská (Sanicula europaea), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), silenka nicí (Silene nutans), kopytník evropský (Asarum europaeum), hrachor jarní (Lathyrus vernus), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), jaterník podléška (Hepatica nobilis), konvalinka vonná (Convallaria majalis), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), zvonek kopřivolistý (C. trachelium), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), pupkovec pomněnkový (Omphalodes scorpioides), strdivka jednokvětá (Melica uniflora), prvosenka jarní (Primula veris), pomněnka lesní (Myosotis sylvatica), samorostlík klasnatý (Actaea spicata).

Špraněk

Na skalách roste např. tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), puchýřník křehký (Cystopteris fragilis), sleziník červený (Asplenium trichomanes) nebo fytogeograficky významná pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea).

Špraněk

Ze vzácnějších druhů zde rostou pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), korálice trojklanná (Corallorhiza trifida), střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), okrotice červená (Cephalanthera rubra). Z uváděných druhů jsou to např. tis červený (Taxus baccata), lilie zlatohlavá (Lilium martagon) nebo lopušník skloněný (Hackelia deflexa). Na hranicích rezervace nedaleko památníku roste kakost hnědočervený (Geranium phaeum). Mimo vyšší rostliny je odtud uváděna řada mechorostů, bezobratlých a letounů, především vrápence malého (Rhinolophus hipposideros).

Špraněk

Fotografováno dne 30. 5. 2015.