Důvodem ochrany v přírodní památce Stará Úhlava (okres Klatovy) jsou slepá ramena řeky Úhlavy a na ně navázané mokřadní biotopy. Toto chráněné území se rozkládá na ploše 0,5 hektaru a bylo vyhlášeno 21. 4. 1988.
Stará Úhlava

Iris pseudacorus

Ve slepém rameni řeky Úhlavy se nachází stojatá voda, která je z větší části zakryta porosty stulíku žlutého (Nuphar lutea), který zde s dalšími vodními rostlinami, jako jsou např. šípatka vodní (Sagittaria sagittifolia) nebo rdest ostrolistý (Potamogeton acutifolius), tvoří charakteristické rostlinné společenstvo svazu Nymphaeion albae (společenstva zakořeněných rostlin s listy plovoucími na hladině stojatých vod s výrazně dominantním stulíkem žlutým).
Nejrozmanitější vodní flóra se vyskytuje na východním konci ramene, které je nejméně zastíněno. Pobřežní porosty jsou zarostlé především keři a stromy, např. olší lepkavou (Alnus glutinosa), vrbou křehkou (Salix euxina), najdeme zde i jeřáb obecný ptačí (Sorbus aucuparia) a další. Mezi nejzajímavější ovšem patří ochranářsky významné porosty stulíku a dále např. několik trsů kosatce žlutého (Iris pseudacorus) v pobřežních porostech.
Stará Úhlava