Zhruba v polovině cesty mezi Brnem a Zlínem, poněkud stranou velkých komunikací, se nachází malá vesnička Lísky (okres Kroměříž). Pokud by existovala statistika, která by srovnávala počet obyvatel vesnice s počtem orchidejí, které se na území obce vyskytují, jistě by v ní tato víska stála na jednom z nejpřednějších míst. V těsné blízkosti obydlené části vesnice se totiž nachází unikátní přírodní rezervace, která v mnoha ohledech převyšuje běžné česko-moravsko-slezské chápání o výskytu těchto vzácných rostlin v přírodě.
Strabišov-Oulehla
Rezervace vznikla vlastně spojením dvou menších chráněných území v roce 1993. Travnaté svahy na severovýchodě Lísek – tedy Oulehla – byly vyhlášeny za přírodní rezervaci už v roce 1953, lesní část Strabišov pak v roce 1954. Celková výměra rezervace dosahuje téměř 70 hektarů a předmětem ochrany jsou zde společenstva teplomilných doubrav, dubohabřin a teplomilných trávníků s významným výskytem vstavačovitých.
Strabišov-OulehlaStrabišov-Oulehla
Jedná se o jednu z nejcennějších moravských lokalit vstavačovitých. Z orchidejí zde najdeme kromě poměrně běžných druhů i skutečné klenoty naší květeny. Takže z těch nejběžnějších jmenujme bradáček vejčitý (Listera ovata), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) nebo kruštík širolistý (Epipactis helleborine), trochu vzácnějším druhem už je okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a především vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), dále následují kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), pětiprstka žežulník pravá (Gymnadenia conopsea subsp. conopsea), krásný vstavač vojenský (Orchis militaris), dobře obecně známý střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), velmi zřídkavý vstavač bledý (Orchis pallens), zajímavý kruštík růžkatý (Epipactis muelleri) a naprosto nejvzácnější vstavač trojzubý (Neotinea tridentata), který u nás v současnosti roste pouze na Moravě, a to jen na několika lokalitách.
Strabišov-Oulehla
Botanická pozoruhodnost této lokality však rozhodně nekončí u orchidejí, vždyť louka, na které by rostly jen vstavače, by byla pouze nudnou plantáží. Z dřevin najdeme v lesní části rezervace především dub letní (Quercus robur), javor babyku (Acer campestre), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a habr obecný (Carpinus betulus), místy i borovici lesní (Pinus sylvestris), smrk ztepilý (Picea abies) a modřín opadavý (Larix decidua). V keřovém patře zaujmou především na Oulehle skupinky jalovce obecného (Juniperus communis), dřín jarní (Cornus mas) a lýkovec jedovatý (Daphne mezereum).
Strabišov-Oulehla
V podrostu Strabišova můžeme objevit konvalinku vonnou (Convallaria majalis), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), medovník meduňkolistý (Mellittis melissophyllum), krásnou lilii zlatohlavou (Lilium martagon), sasanku lesní (Anemone sylvestris), bělozářku větevnatou (Anthericum ramosum), kozinec cizrnovitý (Astragalus cicer), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris). Oulehla zase zaujme řadou teplomilných druhů, jako jsou koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), zvonek sibiřský (Campanula sibirica), zvonek klubkatý (Campanula glomerata), len tenkolistý (Linum tenuifolium), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), černohlávek dřípený (Prunella laciniata), hořec křížatý (Gentiana cruciata), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), vítod větší (Polygala major), kamejka modronachová (Buglossoides purpurocaerulea), salvěj luční (Salvia pratensis), hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca), hvězdnice chlumní (Aster amellus), vikev tenkolistá (Vicia tenuifolia) nebo čilimník černající (Cytisus nigricans).
Strabišov-Oulehla
Rezervace Strabišov-Oulehla je vynikajícím příkladem dobrého soužití člověka s přírodou. Těsná blízkost lidských obydlí a polností by sice mohla přinášet i mnohá úskalí v ochraně této cenné lokality. Avšak z vlastní zkušenosti víme, že místní jsou na svou rezervaci náležitě hrdi. Jen málo obcí se přece může pochlubit velmi čestným místem v případné statistice počtu orchidejí na hlavu.
Strabišov-Oulehla
Fotografováno v květnu 2004 a v květnu 2005.