V katastru obce Truskavna (okres Mělník), asi 3 km na západ od známého hradu Kokořína, se vypíná skalní defilé křemitých pískovců. Místa s výstupy vápnitých pískovců hostí společenstva teplomilných trávníků, která jsou hlavním předmětem ochrany přírodní památky vyhlášené v roce 2001. Vyskytují se zde také některé zajímané druhy bezobratlých živočichů, zejména pavouků. Zvláště cenný je výskyt kriticky ohrožené mochny skalní (Potentilla rupestris), jedné z nejvzácnějších rostlin celé CHKO Kokořínsko.
Stráně Truskavenského dolu
Skály jsou obklopeny lesy, které jsou převážně složené z druhů přirozeně se zde vyskytujících, dubů, buku, habru. Podrost je většinou chudý, daný kyselým podložím, jmenovat můžeme biku ladní (Luzula luzuloides), rozrazil lékařský (Veronica officinalis) nebo borůvku (Vaccinium myrtillus). Na hranách skal rostou typické sosny (Pinus sylvestris), některé přímo vzhledu letitých bonsají, bříza (Betula pendula) a ve skalních rozsedlinách také smrk (Picea abies), jehož výskyt je v některých částech Kokořínska dokonce považován za původní. Z keřů stojí za to upozornit na vzácnější jalovec obecný (Juniperus communis).
Stráně Truskavenského dolu
U paty skal roste vlhko a dusíkomilná buřeň: kopřivy (Urtica dioica), kakost smrdutý (Geranium robertianum) nebo svízel přítula (Galium aparine). Nic nenasvědčuje tomu, jaké vzácné perly se skrývají o několik metrů výše. Vydejme se tedy nahoru. Na skalních plošinách je vegetace sporá, zaujme snad jedině vřes (Calluna vulgaris) a již zmíněné borovice. Nejzajímavější rostlinstvo se usídlilo na místech s vápnitými pískovci, s naplavenou zeminou a živinami. Porosty jsou bujné a bohaté. Hojná je silenka nící (Silene nutans), válečka prápořitá (Brachypodium pinnatum), řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum), smolnička obecná (Lychnis viscaria), mařinka psí (Asperula cynanchica).
Stráně Truskavenského dolu
Výhřevnost jižně exponovaných skal dobře dokládá výskyt jetele prostředního (Trifolium medium), tolity lékařské (Vincetoxicum hirundinaria), ožanky kalamandry (Teucrium chamaedrys) nebo kakostu krvavého (Geranium sanguineum). Právě zde rostou nejcennější druhy: kosatec bezlistý (Iris aphylla), kavyl Ivanův (Stipa pennata), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), oman srstnatý (Inula hirta) a vzácná mochna skalní (Potentilla rupestris), která roste na prudkém svahu přímo nad kolmým skalním srázem.
Stráně Truskavenského dolu
Rostou zde i další zajímavé druhy jako jsou smldník jelení (Peucedanum cervaria), smldník olešníkovitý (Peucedanum oreoselinum), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), či okrotice bílá (Cephalanthera damasonium).
Stráně Truskavenského dolu
Fotografováno dne 5. 8. 2009.