Zobrazit místo Středoevropská provincie na větší mapě

Území je vymezené na západě Středofrancouzskou vysočinou, k severu přes Jutský poloostrov až na jih Skandinávie, patří k němu i ostrovy v Baltském moři, pobřežní partie Pobaltských republik, hranice se táhne k východnímu úpatí Karpat, zabírá i Panonskou nížinu, celý systém Alp a severní a střední Apeniny. Severní část je charakterizována geologicky starými horninami, jižní pohoří mají typickou příkrovovou stavbu a byly vyvrásněny na přelomu druhohor a třetihor. Ve čtvrtohorách bylo území silně ovlivněno ledovci: je zde v horách patrná glaciální modelace terénu, na severu provincie jsou plošné ledovcové sedimenty. Klima je temperátní, je ovlivněno dílem vlhkým vzduchovými masami od západu, dílem kontinentálními od východu; srážkové maximum je ve vegetačním období. Vlivem složité geomorfologie se zde projevují dosti velké lokální klimatické rozdíly.

Středoevropská provincie

Kostru vegetace provincie tvoří opadavé listnaté lesy s účastí více druhů dřevin. V nižších nadmořských výškách jsou to dubohabřiny s duby (Quercus), habrem (Carpinus betulus), javory (Acer) a lípami (Tilia), výše (a v oceaničtějších polohách) lesy s bukem (Fagus sylvatica) a případně jedlí (Abies alba). V horách jsou porosty se smrkem (Picea abies), ve vyšších pohořích je dosaženo horní hranice lesa; bezlesí je často odděleno typickými křovitými porosty, např. s klečí (Pinus mugo). Lokálně se zde vyskytují i ostrůvky kontinentálního lesa s borovicí (Pinus sylvestris) nebo naopak submediteránní společenstva s dubem šipákem (Quercus pubescens) a habrovcem (Ostrya carpinifolia).

Středoevropská provincie

Flóra je silně poznamenána dobami ledovými. Migrace při výkyvech klimatu způsobily značné ochuzení o třetihorní prvky – i to je jedna z příčin skutečnosti, že je zde minimum endemitů na vyšší úrovni: jen v Alpách jsou tři endemické rody (Berardia, Rhizobotrya a Hladnikia). Na druhové úrovni dosahuje endemismus nejvyššího zastoupení v Alpách a v Karpatech, nejvyšší je ve Východních Alpách (až 18 %). Jádro flóry tvoří druhy opadavého listnatého lesa, v horách středoevropské oreofyty, které se kombinují s druhy arktoalpinskými. Svérázný postglaciální vývoj vedl k tomu, že zde najdeme relikty kontinentální stepi, např. keřík Krashenninikovia ceratoides (Amaranthaceae) a ovsíř stepní (Helictotrichon desertorum). Zejména na jižní okraje Alp přesahují i četné elementy středozemní, např. stálezelený dub cesmínovitý (Quercus ilex) v údolích jižních Alp.

Středoevropská provincie

Články o regionech této provincie:
K jednotlivým botanicky cennějším územím naší vlasti najdete řadu informací v rubrice Atlas lokalit – objevíte zde lokality Čech, Moravy a Slezska, ale i Slovenska a Polska. Můžete se s námi vypravit také do rakouských Alp, rovněž do italských Dolomit a na slovinský Triglav.

Středoevropská provincie

Ochrana rostlin v zemích provincie:

Středoevropská provincie

Následující soupis druhů Středoevropské provincie je samozřejmě jen pouhým výběrem rostlin, neuvádíme zde více, než jediný druh z vybraných rodů. Na BOTANY.cz najdete rostlin střední Evropy pochopitelně daleko více:

Veškeré druhy rostlin České republiky najdete zde.

Sousedící floristické provincie:

Středoevropská provincie

Fotografoval Ladislav Hoskovec.