Zobrazit místo Súdánská provincie na větší mapě

Súdánská provincie náleží do Súdánsko-zambezijské oblasti Paleotropis. Tvoří přibližně 500 km široký pruh, který se táhne napříč Afrikou od pobřeží Atlantiku v Senegalu až po súdánsko-etiopskou hranici na východě kontinentu. Ve východní Ghaně a v Togu se provincie dokonce dotýká i pobřeží Guinejského zálivu.
Ghana
Geologicky jde o starý kontinentální masiv tvořený vyvřelinami, které jsou však na většině míst překryty křídovými sedimenty, zejména pískovci. Pouze na několika místech vystupuje na povrch krystalinikum. Klima je tropické, s výrazným střídáním vlhké a horké periody letní a suchého a chladnějšího období přes zimu. Teploty se však bodu mrazu ani nepřibližují.
Mali
Lesní vegetace potenciálně zabírala značnou rozlohu provincie, ale na většině území je degradovaná. V zachovalých zbytcích jsou dominantami stálezelené dřeviny z čeledi Fabaceae Gilletiodendron glandulosum nebo Guibourtia copallifera.
Ghana
V sušších oblastech jsou poloopadavé lesy s pestrou druhovou skladbou, v nichž se objevuje např. Khaya senegalensis (Meliaceae), Anogeissus leiocarpa (Combretaceae), druhy rodů Boswellia a Commiphora (Burseraceae). Typickou dřevinou je také Vitellaria paradoxa (Sapotaceae). V křovinaté savaně se objevují často soliterní stromy; typické jsou zejména porosty s baobaby (Adansonia digitata). Otevřené plochy mezi dřevinami porůstají zejména trávy Hyparrhenia hirta, Themeda triandra a druhy rodu Aristida.
Mali
Květena čítá necelých 3000 druhů, ovšem bez endemických čeledí a asi jen se 3 endemickými rody (Vitellaria, Haematostaphis a Pseudocedrela). Podstatně vyšší je endemismus na druhové úrovni. Ve flóře jsou zastoupeny typické paleotropické prvky, je zde mnoho společných prvků s flórou jihozápadního cípu Arabského poloostrova a kupodivu i s flórou afrických savan na jih od rovníku.
Mali
Z afrických deštných lesů sem pronikají např. druhy rodů Afzelia a Isoberlinia (oba z čeledi Fabaceae). Na extrémněji suchých místech se objevují i typické sahelské elementy, k nimž patří řada druhů akácií (Acacia).
Ghana
Původní druhy této provincie na BOTANY.cz zastupují:

Ghana
O floristické poznání provincie se v minulosti zasloužili například:

Sousedící floristické provincie:

Mali
Fotografoval Radovan Svatý (…Rok a den na cestě) a Martin Škorpík.