Mezi Novým a Starým Jičínem se zvedá nenápadný kozí hřbet zvaný Svinec (546 m n. m.), jehož část byla vyhlášena v roce 1994 jako přírodní rezervace na ochranu květnatých luk, pastvin a lesních stanovišť s výskytem ohrožených druhů rostlin i živočichů. Území je dobře přístupné, vedou zde hned dvě naučné stezky, z úpatí vyvěrají zázračné studánky a z vrcholu se naskýtají omračující výhledy do krajiny.

Svinec

Zdejší erbovní rostlinou jsou vstavače, zde hojnější vstavač bledý (Orchis pallens) a vzácnější vstavač mužský znamenaný (O. mascula subsp. speciosa).
Najdeme zde jak louky s poloteplomilnou květenou, tak pásy křovin a listnatý les. Z běžných druhů můžeme na loukách spatřit chrpu čekánek (Centaurea scabiosa), pryšec chvojku (Euphorbia cyparissias), violku psí (Viola canina), jitrocel prostřední (Plantago media), pupavu bezlodyžnou (Carlina acaulis), mateřídoušku vejčitou (Thymus pulegioides), penízek prorostlý (Thlaspi perfoliatum), ostřici jarní (Carex caryophyllea).

Svinec

V lesích najdeme rozsáhlé porosty dnes vyzdvihovaného česneku medvědího (Allium ursinum), ale také bažanku vytrvalou (Mercurialis perennis), dymnivku dutou (Corydalis cava), sasanku hajní (Anemone nemorosa), kopytník evropský (Asarum europaeum), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), hrachor jarní (Lathyrus vernus), árón východní (Arum cylindraceum), pryšec sladký (Euphorbia dulcis) i vzácnější pryšec mandloňovitý (E. amygdaloides). Uváděny jsou též lilie zlatohlavá (Lilium martagon), čistec alpínský (Stachys alpina) či okrotice bílá (Cephalanthera damasonium).

Svinec

Zvláště zajímavé jsou křovinaté meze a lesní lemy, kde roste modřenec chocholatý (Muscari comosum), rozrazil ožankový (Veronica teucrium), černýš rolní (Melampyrum arvense), voskovka menší (Cerinthe minor), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), prvosenka jarní (Primula veris), pomněnka lesní (Myosotis sylvatica), jako častý je uváděn bradáček vejčitý (Listera ovata).

Svinec

Vstavač bledý roste především na křovinatých mezích a v lesních lemech, kde vytváří často početné skupinky. Vzácně ho lze spatřit též na louce. Naopak jiný významný druh, hořec křížatý (Gentiana cruciata), je podle aktuálního plánu péče na ústupu. Z pramenů je nejznámější Oční studánka, strážená Pannou Marií Lurdskou.
Výhledy jsou skutečně mimořádné, rozprostírají se od Poruby k Hranicím na Moravě, od Lysé hory až k Pradědu, nechybí Kotouč, Štramberk či Hukvaldy, zvláště pěkný je pohled na zříceninu hradu Starý Jičín, jenž je skutečně jako na dlani.

Svinec
Svinec

Fotografováno dne 21. 4. 2019.