Pestrosť geologického podložia, geomorfologických tvarov, značná premenlivosť a mozaikovitosť mikroklimatických pomerov súvisiaca aj s veľkým výškovým rozpätím (od 800 až do 2655 m n. m.) sú hlavnými faktormi podmieňujúcimi bohatstvo nelesných rastlinných spoločenstiev v TANAP-e. Hlavným centrom rozšírenia týchto spoločenstiev je územie nad hornou hranicou lesa od subalpínskeho až po subniválny vegetačný stupeň.
Tatry
Nelesné rastlinné spoločenstvá
Podhorský stupeň
Pre tento stupeň sú charakteristické poloprirodzené trávnaté až trávnato-bylinné spoločenstvá zväzov Arrhenatherion elatioris Koch 1926, Polygono-Trisetion Br.-Bl. et Tüxen ex Marschall 1947, Cynosurion Tüxen 1947. Charakteristickými a stálymi druhmi sú viaceré trávy: kostrava lúčna (Festuca pratensis), kostrava červená (Festuca rubra), timotejka lúčna (Phleum pratense), psinček tenučký (Agrostis capillaris), tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum), z bylín napr. ďatelina lúčna (Trifolium pratense), druhy rodu alchemilka (Alchemilla). Veľmi cenné sú spoločenstvá slatinných rašelinísk zväzu Caricion davallianae Klika 1934, ktoré tu majú v území národného parku najväčšiu plochu. Sú charakteristické vysokým zastúpením druhmi rodu ostrica (Carex) – napr. ostrica Davallova (Carex davalliana), o. čierna (C. nigra), o. prosová (C. panicea) – páperníkmi (Eriophorum angustifolium, E. latifolium), alebo orchideami rodu vstavačovec (Dactylorhiza). Podhorský stupeň sa nachádza prevažne v ochrannom pásme TANAP-u, do vlastného územia národného parku zasahuje minimálne. Veľmi vzácne sa zachovali spoločenstvá zväzu Nardo-Agrostion tenuis Sillinger 1933. Miestami sú zachované vysokobylinné vlhké lúky zv. Calthion Tüxen 1937.
Tatry
Súpis nelesných spoločenstiev podhorského stupňa:
Zväz Arrhenatherion elatioris Koch 1926: Arrhenatheretum elatioris J. Braun 1915, Trifolio-Festucetum rubrae Oberdorfer 1957, Poo-Trisetetum Knapp 1951, Phyteumato-Festucetum Passarge 1968.
Zväz Polygono-Trisetion Br.-Bl. et Tüxen ex Marschall 1947: Geranio-Trisetetum Knapp 1951, Melandrio-Trisetetum Moravec 1965, Cardaminopsio halleri-Agrostietum Moravec 1965, Cirsio heterophylli-Alchemilletum acutilobae Hadač 1981, Geranio-Alchemilletum crinitae Hadač et al. 1969.
Zväz Cynosurion Tüxen 1947, – podzväz Polygalo-Cynosurenion: Festuco-Cynosuretum Tx. in Büker 1942, Anthoxantho-Agrostietum Sillinger 1933, Luzulo-Cynosuretum Meisel 1961.
Zväz Calthion Tüxen 1937, podzväz Filipendulenion (Lohmeyer in Oberdorfer et al. 1967) Balátová-Tuláčková 1978: Lysimachio vulgaris-Filipenduletum Balátová-Tuláčková 1978, Filipendulo-Geranietum palustris Koch 1926, Iridetum sibiricae Philippi 1960.
Zväz Caricion fuscae Koch 1926: Caricetum goodenowii J. Braun 1915.
Zväz Caricion lasiocarpae Vanden Berghen in Lebrun et al. 1949: Drepanoclado revolventis-Caricetum lasiocarpae (Koch 1926) Rybníček 1984, Amblystegio scorpioidis-Caricetum limosae Osvald 1923, Scorpidio-Caricetum diandrae (Koch 1926) Westhoff 1969, Carici limosae-Sphagnetum contorti Warén 1926.
Zväz Drepanocladion exannulati Krajina 1933: Drepanocladetum exannulati Krajina 1933. Zväz Sphagno recurvi-Caricion canescentis Passarge 1964: Carici rostratae-Sphagnetum apiculati Osvald 1923, Carici echinatae-Sphagnetum Soó 1954.
Zväz Caricion davallianae Klika 1934: Eleocharitetum pauciflorae Lüdi 1921, Caricetum davallianae Dutoit 1924, Valeriano simplicifoliae-Caricetum flavae Pawłowski et al. 1960; Carici flavae-Cratoneuretum filicini Kovács et Felföldy 1958, Carici flavae-Eriophoretum latifolii Soó 1944.
Zväz Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion Dahl 1957: Sphagno-Caricetum lasiocarpae Steffen 1931, Sphagno warnstorfiani-Caricetum davallianae Rybníček 1984, Sphagno warnstorfiani-Eriophoretum latifolii Rybníček 1974, Sphagno-Caricetum appropinquatae (Šmarda 1948) Rybníček 1974.
Tatry
Horský stupeň
V tomto vegetačnom stupni sú nelesné rastlinné spoločenstvá vytvorené iba ostrovčekovite, na malých plochách. Jednak sú pôvodné, vo väčšej miere však sekundárne, vzniknuté a udržiavané ľudskou činnosťou. K prirodzeným patria prameniskové spoločenstvá zväzu Cardaminion amarae, kde charakteristickými druhmi sú žerušnica horká (Cardamine amara), veronika potočná (Veronica beccabunga), slezinovka striedavolistá (Chrysosplenium alternifolium) a ďalšie.
Ďalej sú tu brehové spoločenstvá horských potokov zväzu Petasition officinalis Sillinger 1933 s dominantným deväťsilom Kablíkovej (Petasites kablikianus).
Mimoriadne cenné sú rašelinné spoločenstvá zväzov Caricion fuscae Koch 1926, Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion Dahl 1957, Sphagno recurvi-Caricion canescentis Passarge 1964 a vrchoviskové spoločenstvá zväzov Oxycocco-Empetrion hermaphroditi Nordhagen ex Hadač et Váňa 1967 a Sphagnion medii Kästner et Flössner 1933. Sú charakteristické výskytom množstva vzácnych rastlinných druhov, za všetky napr. glaciálnych reliktov ostrica barinná (Carex limosa), ostrica výbežkatá (C. chordorrhiza), ostrica dvojdomá (C. dioica), blatnica močiarna (Scheuchzeria palustris) alebo andromédka sivolistá (Andromeda polifolia). Vrchoviská, v tatranskej oblasti často vzniknuté zazemnením plies v pásme lesa, sú charakteristické porastami kosodreviny.
Patria sem aj spoločenstvá rúbanísk charakterizované už zdiaľky dominantnou a nápadnou kyprinou úzkolistou (Epilobium angustifolium). V horskom, ale viac v subalpínskom stupni sa miestami nachádzajú ruderalizované spoločenstvá indikujúce miesta bývalých salašov a košarísk charakterizované nitrofilnými druhmi.
Tatry
Súpis nelesných spoločenstiev horského stupňa:
Zväz Nardion strictae Br.-Bl. 1926: Agrostio rupestris-Nardetum (Sillinger 1933) Šomšák 1971 (syn. Nardetum subalpinum Sillinger 1933).
Zväz Nardo-Agrostion tenuis Sillinger 1933, Homogyno-Nardetum Mráz 1956, Helictotricho planiculmes-Nardetum Grebenščikov et al. ex Šomšák 1971, Phleo alpini-Nardetum Klika 1934; Soldanello montanae-Nardetum (Sillinger 1933) Šomšák 1971 (syn. Nardetum montanum Sillinger 1933), Hieracio lachenalii-Nardetum Kornaś ex Pawłowski et al. 1960.
Zväz Violion caninae Schwickerath 1944: Gymnadenio-Nardetum Moravec 1965, Carici leporinae-Agrostietum tenuis Hadač et Sýkora in Sýkora 1971, Campanulo rotundifoliae-Dianthetum deltoidis Balátová-Tuláčková 1980.
Zväz Nardo-Juncion squarrosi (Oberdorfer 1957) Passarge 1964: Eriophoro angustifolii-Nardetum Ellmauer in Mucina et al. 1993 (syn. Sphagno-Nardetum auct.).
Zväz Petasition officinalis Sillinger 1933: Agropyro caninae-Petasitetum kablikiani Pawłowski et Walas 1949, Petasitetum officinalis glabrati Sillinger 1933, Chrysosplenio alternifolii-Petasitetum hybridi Hadač et Soldán 1989, Aconito firmi-Rumicetum alpini Unar in Unar, Unarová et Šmarda 1985.
Zväz Cynosurion Tüxen 1947, – podzväz Polygalo-Cynosurenion: Festuco-Cynosuretum Tx. in Büker 1942, Anthoxantho-Agrostietum Sillinger 1933, Luzulo-Cynosuretum Meisel 1961.
Zväz Oxycocco-Empetrion hermaphroditi Nordhagen ex Hadač et Váňa 1967: Empetro hermaphroditi-Sphagnetum fusci Du Rietz 1926.
Zväz Sphagnion medii Kästner et Flössner 1933: Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi Hueck 1925, Sphagnetum medii Kästner et Flössner 1933, Pino mugo-Sphagnetum Kästner et Flössner 1933.
Zväz Caricion fuscae Koch 1926: Caricetum goodenowii J. Braun 1915.
Zväz Drepanocladion exannulati Krajina 1933: Drepanocladetum exannulati Krajina 1933. Zväz Sphagno recurvi-Caricion canescentis Passarge 1964: Carici rostratae-Sphagnetum apiculati Osvald 1923, Carici echinatae-Sphagnetum Soó 1954.
Zväz Cratoneurion commutati Koch 1928; Cratoneuretum falcati Gams 1927; Cratoneuro-Saxifragetum aizoidis Hadač 1956.
Zväz Lycopodo-Cratoneurion commutati Hadač 1983: Pellio endiviifoliae-Cratoneuretum commutati Rivola 1982; Cratoneuretum filicino-commutati (Kuhn 1937) Philippi et Oberd. 1977; Eucladietum verticillati Allorge ex Braun 1968.
Zväz Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion Dahl 1957: Sphagno-Caricetum appropinquatae (Šmarda 1948) Rybníček 1974.
Tatry