Česká jména: lněnka bezlistenná (Kubát 2002)
Slovenská jména: ľanolistník bezlistencový (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Santalaceae R. Br. – santálovité
Thesium ebracteatum
Rozšíření: Evropský druh rozšířený od Uralu až do střední Evropy, souvislý areál sahá z Ruska přes Bělorusko do Polska, severní Ukrajiny a středního Rumunska. Izolované výskyty jsou známy z České republiky, Dánska (už pouze historické údaje), severovýchodní části Německa, Rakouska a Slovenska (na jihozápadě země rostla na jediné, již zaniklé lokalitě, v roce 2016 byla nalezena ve vitální populaci na středním Slovensku, na úpatí Poľany).
V České republice se vyskytovala vzácně na více lokalitách ve středních a severních Čechách (Mělnická Vrutice, Dřísy, Sadská, Český Dub, Praha-Běchovice). Donedávna byla známa již jen jediná lokalita v Polabí (Slatinná louka u Velenky), kde druh roste v poměrně vitální populaci a nezdá se být přímo ohrožen. V roce 2009 byla nalezena malá populace lněnky bezlistenné u Běštína u Hostomic. Výskyty na našem území leží na jihozápadní hranici celkového rozšíření druhu.
Ekologie: Roste na vlhkých slatinných nebo rašelinných loukách, snáší však i odvodňování. Kvete v květnu až červnu.
Thesium ebracteatum
Popis: Vytrvalá poloparazitická bylina s tenkým, výběžkatým oddenkem a lodyhou 10–25 cm vysokou, přímou, obvykle nevětvenou. Listy jsou čárkovité nebo podlouhle čárkovité, 2–4 cm dlouhé a 2–3 mm široké, lysé. Květenství je hroznovité, zaujímá horní 1/2–2/3 délky rostliny, větévky jsou jednokvěté, s listenem a bez listenců; květy jsou krátce stopkaté, okvětí je široce zvonkovité, uvnitř bílé, složené z 5 na bázi srostlých lístků, okvětí je za plodu kratší než nažka.
Záměny: Podobná a rovněž vzácná lněnka zobánkatá (Thesium rostratum) netvoří oddenky s výběžky, okvětí je nálevkovité, za plodu 2–3krát delší než nažka. Od většiny ostatních lněnek z našeho území lze oba tyto druhy dobře odlišit absencí listenců pod květy a chocholem sterilních větévek s listeny v horní části lodyhy. Ostatní lněnky mají lodyhu zakončenou květenstvím, pod květy jsou přítomny listence.
Ohrožení a ochrana: V Česku je lněnka bezlistenná zařazena ke kriticky ohroženým druhům (C1r), ve stejné kategorii chráněna zákonem (§1), je chráněna i v Polsku a Rumunsku. Je uvedena v příloze č. II. ve Směrnicích Rady evropských společenství č. 92/43/EEC/1992 (v soustavě Natura 2000, není uvedena mezi prioritními druhy) a v Úmluvě o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva ve znění z roku 1998, část A, příloha I.). Na Slovensku je druh oficiálně veden jako vyhynulý (RE), příští červený seznam kategorii jeho ohrožení jistě upraví.
Thesium ebracteatumThesium ebracteatum
Thesium ebracteatum
Thesium ebracteatum
Thesium ebracteatum
Fotografovali Jan Mazáč a Ladislav Hoskovec, dne 22. 5. 2016 (Polabí).