Trať č. 221 (směr Benešov u Prahy) zahrnuje na území hlavního města Prahy tyto stanice:

  • Praha hlavní nádraží
  • Praha-Vršovice
  • Praha-Strašnice zastávka
  • Praha-Hostivař
  • Praha-Horní Měcholupy
  • Praha-Uhříněves
  • Praha-Kolovraty

Hlavní nádraží
Trať začíná ve stanici Praha hlavní nádraží. Tato stanice není ani nejstarším, ale dokonce ani největším nádražím Prahy (větším je například i nádraží Praha-Libeň s 11 směrovými kolejemi nebo stanice Praha-Uhříněves, kde se nachází kromě vlastního nádraží i rozsáhlý kontejnerový terminál). Byla uvedena do provozu v roce 1871 jako Nádraží císaře Františka Josefa na Dráze císaře Františka Josefa, která vedla z Vídně přes České Budějovice a Benešov do Prahy (nejstarší stanicí na území hlavního města je nádraží Praha-Dejvice).
Ze stanice Praha-Vršovice vyjíždějí vlaky osobní dopravy celkem na tři železniční tratě. Patří mezi ně právě i bývalá dráha císaře Františka Josefa, tedy trať číslo 221 Praha – Benešov u Prahy. Z Benešova pak trať pokračuje až do Českých Budějovic pod číslem 220.
Nevelká železniční zastávka Praha-Strašnice byla na trati vybudována až v roce 1906, zastavují zde jen osobní (zastávkové) vlaky.
Kolejiště železniční stanice Praha-Hostivař se rozkládá na území mezi Hostivaří, Dolními Měcholupy a Horními Měcholupy. Je obklopeno průmyslovou zástavbou, ale částečně také zástavbou obytnou. Před staniční budovou vede šest dopravních kolejí a jedna kolej manipulační, také zde zastavují jen osobní (zastávkové) vlaky.
V železniční stanici Praha-Uhříněves zastavují pouze osobní (zastávkové) vlaky. Avšak tato stanice je významná i pro nákladní dopravu. Nádraží je propojeno s kontejnerovým překladištěm Metrans, které je největším kontejnerovým terminálem ve střední a východní Evropě a jeho kolejiště údajně dosahuje délky 11 km.
Nejníže položenou stanicí této trati je nádraží Praha-Vršovice (205 m n. m.), nejvýše se nachází stanice Praha-Kolovraty (315 m n. m.). Celý tento úsek trati měří 17 km.
Mapování proběhlo ve stanicích Vršovice, Strašnice, Hostivař a Uhříněves. Ve stanicích Praha hlavní nádraží, Horní Měcholupy a Kolovraty byl v době provádění floristického průzkumu vyměňován podklad kolejiště, při němž byly rostliny odstraněny.
Na trati č. 221 bylo nalezeno 201 taxonů cévnatých rostlin, což představuje 39 % z celkového počtu všech zaznamenaných taxonů pražských nádraží (513).

Z taxonů na pražských nádražích nejčastějších byly na této trati zaznamenány:
Bromus tectorum – sveřep střešní
Chelidonium majus – vlaštovičník větší
Echium vulgare – hadinec obecný
Geranium robertianum – kakost smrdutý
Lactuca serriola – locika kompasová
Linaria vulgaris – lnice květel
Sisymbrium loeselii – hulevník Loeselův
Taraxacum sect. Ruderalia – pampelišky smetánky
Tripleurospermum inodorum – heřmánkovec nevonný
Viola arvensis – violka rolní

K raritním taxonům nádraží Praha-Hostivař – tedy k těm, které nebyly na žádném jiném pražském nádraží nalezeny – patří:
Allium vineale – česnek viniční
Bunias orientalis – rukevník východní
Carex muricata agg. – ostřice měkkoostenná
Conium maculatum – bolehlav plamatý
Lamium amplexicaule – hluchavka objímavá
Lychnis coronaria – kohoutek věncový
Sedum rupestre – rozchodník suchomilný

Raritní taxony nádraží Praha-Uhříněves:
Clematis tangutica – plamének východní
Filago arvensis – bělolist rolní
Matricaria chamomilla – heřmánek pravý
Puccinellia distans – zblochanec oddálený
Secale cereale – žito seté
Trifolium hybridum – jetel zvrhlý

Nejvzácnější druhy zaznamenané na této trati:
Stellaria pallida – ptačinec bledý: Vršovice – silně ohrožený druh (C2).
K ohroženým druhů (C3) nalezeným na této trati patří ještě také rožec pětimužný (Cerastium semidecandrum) a lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites) v Hostivaři, také bělolist rolní (Filago arvensis) a škarda smrdutá mákolistá (Crepis foetida subsp. rhoeadifolia) v Uhříněvsi.

Nejproblematičtější invazivní druhy trati:
Ambrosia artemisiifolia – ambrozie peřenolistá: Vršovice
Reynoutria japonica – křídlatka japonská: Hostivař, Uhříněves
Robinia pseudacacia – trnovník akát: Vršovice, Strašnice, Hostivař, Uhříněves
Solidago canadensis – zlatobýl kanadský: Vršovice, Uhříněves

Zajímavosti:
Okrasné druhy na trati zastupují plamének východní (Clematis tangutica) v Uhříněvsi, barvínek menší (Vinca minor) ve Strašnicích, v Hostivaři jsou to potom ještě například kohoutek věncový (Lychnis coronaria), modřenec hroznatý (Muscari cf. neglectum), rozchodník pochybný (Sedum spurium). Ve Vršovicích, Hostivaři a Uhříněvsi najdeme i rozchodník španělský (Sedum hispanicum).
Z dřevin jmenujme hostivařský jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) a mahónii cesmínolistou (Mahonia aquifolium), či kustovnici cizí (Lycium barbarum), šeřík obecný (Syringa vulgaris), trojpuk (Deutzia sp.) a mahalebku (Prunus mahaleb) ve Vršovicích.
Z užitkových rostlin bylo v Uhříněvsi zaznamenáno žito seté (Secale cereale) a brukev řepka (Brassica napus) v Hostivaři.
Lomikámen trojprstý
Soupis všech taxonů pražského úseku trati č. 221:
Acer negundo – javor jasanolistý: Vršovice
Acer pseudoplatanus – javor klen: Vršovice, Hostivař
Achillea millefolium agg. – řebříček obecný: Vršovice, Strašnice, Hostivař
Aegopodium podagraria – bršlice kozí noha: Hostivař
Aesculus hippocastanum – jírovec maďal: Hostivař
Agrostis capillaris – psineček obecný: Uhříněves
Ailanthus altissima – pajasan žláznatý: Vršovice
Alliaria petiolata – česnáček lékařský: Strašnice
Allium vineale – česnek viniční: Hostivař
Alyssum sp. – tařinka: Strašnice
Ambrosia artemisiifolia – ambrozie peřenolistá: Vršovice
Anthriscus sylvestris – kerblík lesní: Strašnice
Arabidopsis thaliana – huseníček rolní: Vršovice, Hostivař
Arctium sp.: Vršovice, Strašnice
Arctium tomentosum – lopuch plstnatý: Uhříněves
Arenaria serpyllifolia agg. – písečnice douškolistá: Vršovice, Strašnice, Uhříněves
Arrhenatherum elatius – ovsík vyvýšený: Vršovice, Hostivař, Uhříněves
Artemisia vulgaris – pelyněk černobýl: Vršovice, Strašnice, Uhříněves
Atriplex sagittata – lebeda lesklá: Vršovice
Ballota nigra – měrnice černá: Vršovice, Uhříněves
Barbarea vulgaris – barborka obecná: Hostivař
Berteroa incana – šedivka šedá: Vršovice, Hostivař, Uhříněves
Betula pendula – bříza bělokorá: Vršovice, Uhříněves
Brassica napus – brukev řepka: Hostivař
Bromus hordeaceus – sveřep měkký: Vršovice, Uhříněves
Bromus inermis – sveřep bezbranný: Hostivař
Bromus sterilis – sveřep jalový: Vršovice, Uhříněves
Bromus tectorum – sveřep střešní: Vršovice, Strašnice, Hostivař, Uhříněves
Buglossoides arvensis – kamejka rolní: Strašnice, Hostivař
Bunias orientalis – rukevník východní: Hostivař
Calamagrostis epigejos – třtina křovištní: Vršovice, Hostivař, Uhříněves
Calystegia sepium – opletník plotní: Uhříněves
Capsella bursa-pastoris – kokoška pastuší tobolka: Vršovice, Strašnice, Uhříněves
Cardaria draba – vesnovka obecná: Vršovice, Hostivař,
Carex muricata agg. – ostřice měkkoostenná: Hostivař
Cerastium sp. – rožec: Strašnice
Cerastium arvense – rožec rolní: Hostivař
Cerastium glutinosum – rožec lepkavý: Hostivař
Cerastium holosteoides – rožec obecný: Strašnice, Hostivař
Cerastium pumilum – rožec nízký: Hostivař
Cerastium semidecandrum – rožec pětimužný: Vršovice, Hostivař, Uhříněves
Chaerophyllum temulum – krabilice mámivá: Vršovice
Chelidonium majus – vlaštovičník větší: Vršovice, Strašnice, Hostivař, Uhříněves
Chenopodium album agg. – merlík bílý: Vršovice, Strašnice, Hostivař
Chenopodium ficifolium – merlík fíkolistý: Strašnice
Cirsium arvense – pcháč rolní: Vršovice, Hostivař, Uhříněves
Cirsium vulgare – pcháč obecný: Hostivař, Uhříněves
Clematis sp. – plamének: Strašnice, Hostivař
Clematis tangutica – plamének východní: Uhříněves
Clematis vitalba – plamének plotní: Vršovice, Hostivař
Conium maculatum – bolehlav plamatý: Hostivař
Convolvulus arvensis – svlačec rolní: Vršovice, Hostivař
Conyza canadensis – turanka kanadská: Strašnice, Hostivař
Cornus alba – svída bílá: Uhříněves
Crataegus sp. – hloh: Hostivař, Uhříněves
Crepis foetida subsp. rhoeadifolia – škarda smrdutá mákolistá: Uhříněves
Dactylis glomerata – srha laločnatá: Vršovice, Hostivař, Uhříněves
Daucus carota – mrkev obecná: Vršovice, Strašnice
Descurainia sophia – úhorník mnohodílný: Uhříněves
Deutzia sp. – trojpuk: Vršovice
Echium vulgare – hadinec obecný: Vršovice, Strašnice, Uhříněves
Elytrigia repens – pýr plazivý: Vršovice, Uhříněves
Epilobium sp. – vrbovka: Vršovice, Uhříněves
Equisetum arvense – přeslička rolní: Uhříněves
Erigeron annuus – turan roční: Vršovice, Hostivař, Uhříněves
Erodium cicutarium – pumpava obecná: Hostivař
Erophila verna agg. – osívka jarní: Vršovice
Erysimum sp. – trýzel: Hostivař
Falcaria vulgaris – srpek obecný: Hostivař
Fallopia convolvulus – opletka obecná: Vršovice, Hostivař
Festuca brevipila – kostřava drsnolistá: Uhříněves
Filago arvensis – bělolist rolní: Uhříněves
Fragaria sp. – jahodník: Strašnice
Fragaria vesca – jahodník obecný: Hostivař
Fraxinus excelsior – jasan ztepilý: Vršovice, Uhříněves
Galinsoga parviflora – pěťour maloúborný: Hostivař
Galium album – svízel bílý: Hostivař, Uhříněves
Galium aparine – svízel přítula: Vršovice, Hostivař, Uhříněves
Geranium pusillum – kakost maličký: Uhříněves
Geranium pyrenaicum – kakost pyrenejský: Vršovice
Geranium robertianum – kakost smrdutý: Vršovice, Strašnice, Hostivař, Uhříněves
Geum urbanum – kuklík městský: Vršovice, Hostivař, Uhříněves
Hedera helix – břečťan popínavý: Vršovice, Hostivař
Heracleum sphondylium – bolševník obecný: Vršovice, Hostivař
Herniaria glabra – průtržník lysý: Vršovice, Hostivař
Hieracium sp. – jestřábník: Hostivař, Uhříněves
Hordeum murinum – ječmen myší: Vršovice, Hostivař, Uhříněves
Humulus lupulus – chmel otáčivý: Hostivař
Hypericum perforatum – třezalka tečkovaná: Vršovice, Hostivař
Impatiens parviflora – netýkavka malokvětá: Vršovice
Juglans regia – ořešák královský: Uhříněves
Lactuca serriola – locika kompasová: Vršovice, Strašnice, Hostivař, Uhříněves
Lamium album – hluchavka bílá: Vršovice, Strašnice, Hostivař
Lamium amplexicaule – hluchavka objímavá: Hostivař
Lamium purpureum – hluchavka nachová: Vršovice, Hostivař
Lapsana communis – kapustka obecná: Hostivař, Uhříněves
Leontodon hispidus – máchelka srstnatá: Uhříněves
Lepidium sp. – řeřicha: Vršovice, Uhříněves
Lepidium campestre – řeřicha chlumní: Vršovice
Leucanthemum vulgare agg. – kopretina bílá: Hostivař, Uhříněves
Linaria vulgaris – lnice květel: Vršovice, Strašnice, Hostivař, Uhříněves
Lolium perenne – jílek vytrvalý: Uhříněves
Lotus corniculatus – štírovník růžkatý: Hostivař, Uhříněves
Lycium barbarum – kustovnice cizí: Vršovice
Lychnis coronaria – kohoutek věncový: Hostivař
Mahonia aquifolium – mahónie cesmínolistá: Hostivař
Malus sp. – jabloň: Vršovice
Malva neglecta – sléz přehlížený: Vršovice
Matricaria discoidea – heřmánek terčovitý: Vršovice, Uhříněves
Matricaria chamomilla – heřmánek pravý: Uhříněves
Medicago ×varia – tolice měňavá: Vršovice,
Medicago lupulina – tolice dětelová: Vršovice, Hostivař, Uhříněves
Muscari cf. neglectum – modřenec hroznatý: Hostivař
Myosotis sp. – pomněnka: Vršovice
Myosotis arvensis – pomněnka rolní: Hostivař
Myosotis ramosissima – pomněnka chlumní: Hostivař
Myosotis stricta – pomněnka drobnokvětá: Hostivař
Oenothera sp. – pupalka: Vršovice, Strašnice, Hostivař, Uhříněves
Oxalis stricta – šťavel evropský: Uhříněves
Panicum capillare – proso vláskovité: Vršovice
Papaver sp. – mák: Strašnice, Hostivař
Papaver rhoeas – mák vlčí: Vršovice, Hostivař, Uhříněves
Parthenocissus inserta – přísavník popínavý: Vršovice, Strašnice, Hostivař
Pastinaca sativa – pastinák setý: Vršovice, Strašnice, Hostivař
Picris hieracioides – hořčík jestřábníkovitý: Hostivař
Plantago lanceolata – jitrocel kopinatý: Uhříněves
Plantago major – jitrocel větší: Vršovice, Hostivař, Uhříněves
Poa annua – lipnice roční: Vršovice, Hostivař, Uhříněves
Poa compressa – lipnice smáčknutá: Uhříněves
Poa pratensis – lipnice luční: Vršovice, Hostivař, Uhříněves
Polygonum arenastrum – truskavec obecný: Vršovice, Hostivař, Uhříněves
Populus sp. – topol: Vršovice
Potentilla argentea agg. – mochna stříbrná: Strašnice, Hostivař
Potentilla recta – mochna přímá: Vršovice
Potentilla reptans – mochna plazivá: Hostivař
Prunus mahaleb – mahalebka obecná: Vršovice, Hostivař
Prunus sp. – slivoň: Vršovice, Hostivař
Puccinellia distans – zblochanec oddálený: Uhříněves
Pyrus sp. – hrušeň: Vršovice
Quercus robur – dub letní: Hostivař
Ranunculus acris – pryskyřník prudký: Uhříněves
Ranunculus repens – pryskyřník plazivý: Vršovice
Reseda lutea – rýt žlutý: Vršovice, Strašnice, Hostivař, Uhříněves
Reynoutria japonica – křídlatka japonská: Hostivař, Uhříněves
Robinia pseudacacia – trnovník akát: Vršovice, Strašnice, Hostivař, Uhříněves
Rosa sp. – růže: Strašnice, Hostivař
Rubus sp. – ostružiník: Strašnice, Uhříněves
Rubus caesius – ostružiník ježiník: Hostivař, Uhříněves
Rubus fruticosus agg. – ostružiník křovitý: Vršovice
Rumex sp. – šťovík: Strašnice
Rumex crispus – šťovík kadeřavý: Vršovice, Hostivař, Uhříněves
Salix caprea – vrba jíva: Hostivař
Sambucus nigra – bez černý: Vršovice
Sanguisorba minor – krvavec menší: Hostivař
Saxifraga tridactylites – lomikámen trojprstý: Hostivař
Secale cereale – žito seté: Uhříněves
Securigera varia – čičorka pestrá: Strašnice
Sedum sp. – rozchodník: Strašnice
Sedum acre – rozchodník ostrý: Uhříněves
Sedum album – rozchodník bílý: Hostivař
Sedum hispanicum – rozchodník španělský: Vršovice, Hostivař, Uhříněves
Sedum rupestre – rozchodník suchomilný: Hostivař
Sedum spurium – rozchodník pochybný: Hostivař
Senecio vulgaris – starček obecný: Vršovice, Strašnice, Hostivař, Uhříněves
Silene latifolia subsp. alba – silenka širolistá bílá: Vršovice, Uhříněves
Silene vulgaris – silenka nadmutá: Hostivař
Sisymbrium loeselii – hulevník Loeselův: Vršovice, Strašnice, Hostivař, Uhříněves
Solanum dulcamara – lilek potměchuť: Uhříněves
Solidago canadensis – zlatobýl kanadský: Vršovice, Uhříněves
Sonchus oleraceus – mléč zelinný: Uhříněves
Stellaria media – ptačinec prostřední: Vršovice, Strašnice, Hostivař, Uhříněves
Stellaria pallida – ptačinec bledý: Vršovice, Strašnice
Syringa vulgaris – šeřík obecný: Vršovice
Tanacetum vulgare – vratič obecný: Hostivař
Taraxacum sect. Ruderalia – pampelišky smetánky: Vršovice, Strašnice, Hostivař, Uhříněves
Thlaspi arvense – penízek rolní: Vršovice, Hostivař
Thlaspi perfoliatum – penízek prorostlý: Vršovice
Tragopogon sp. – kozí brada: Strašnice, Hostivař
Tragopogon dubius – kozí brada pochybná: Vršovice, Hostivař, Uhříněves
Tragopogon pratensis – kozí brada luční: Vršovice
Trifolium arvense – jetel rolní: Uhříněves
Trifolium hybridum – jetel zvrhlý: Uhříněves
Trifolium pratense – jetel luční: Vršovice, Hostivař
Trifolium repens – jetel plazivý: Vršovice
Tripleurospermum inodorum – heřmánkovec nevonný: Vršovice, Strašnice, Hostivař, Uhříněves
Tussilago farfara – podběl lékařský: Uhříněves
Urtica dioica – kopřiva dvoudomá: Vršovice, Strašnice, Hostivař, Uhříněves
Verbascum sp. – divizna: Vršovice, Hostivař, Uhříněves
Veronica arvensis – rozrazil rolní: Vršovice, Hostivař
Veronica hederifolia agg. – rozrazil břečťanolistý: Strašnice, Hostivař
Veronica chamaedrys – rozrazil rezekvítek: Hostivař
Veronica persica – rozrazil perský: Hostivař
Veronica polita – rozrazil lesklý: Hostivař
Veronica sublobata – rozrazil laločnatý: Vršovice
Vicia hirsuta – vikev chlupatá : Hostivař
Vicia sativa – vikev setá: Vršovice, Hostivař
Vicia tetrasperma – vikev čtyřsemenná: Hostivař
Vinca minor – barvínek menší: Strašnice
Viola sp. – violka: Strašnice
Viola arvensis – violka rolní: Vršovice, Strašnice, Hostivař, Uhříněves
Viola hirta – violka srstnatá: Vršovice, Hostivař

Magistrát hl. m. Prahy

Na projekt průzkumu invazivních druhů rostlin pražských železničních nádraží, který vytvářejí Přírodovědná společnost a web Botany.cz, finančně přispělo Hlavní město Praha.