Trať č. 091 (směr Kralupy nad Vltavou) zahrnuje na území Prahy tyto železniční stanice:

  • Praha Masarykovo nádraží
  • Praha-Holešovice
  • Praha-Bubeneč
  • Praha-Sedlec

Kralupy
Výchozí stanicí trati 091 je Masarykovo nádraží. Odtud vede do nádraží Praha-Holešovice (oficiální název Nádraží Franze Kafky), které patří k nejvýznamnějším železničním stanicím v Praze. Původně bylo určeno zejména pro mezistátní rychlíky, které Prahou pouze projížděly. V současnosti už stanice slouží i osobním (zastávkovým) vlakům. V posledním desetiletí minulého století začaly do Holešovic jezdit vlaky vyšších kategorií EuroCity a InterCity. Stanice slouží vlakům přijíždějícím jak z trati 011 Kolín – Praha, tak 091 Kralupy nad Vltavou – Praha.
Následující nádraží Praha-Bubeneč je umístěno těsně za Stromovkou, kterou také železnice prochází. Do provozu bylo uvedeno v roce 1850. Zastavují zde zejména osobní vlaky.
Poslední stanicí této trati na území Prahy je nádraží Praha-Sedlec. Před touto stanicí se železnice dotýká hranice botanicky hodnotných přírodních památek Podbabské skály a Baba, za Sedlcem ještě leží přírodní památka Sedlecké skály.
Za Kralupy nad Vltavou tato trať pokračuje pod číslem 090 přes Roudnici nad Labem a Ústí nad Labem do Děčína.
Nejníže položenou stanicí této trati je nádraží Praha-Sedlec (190 m n. m.) nejvýše leží Masarykovo nádraží (195 m n. m.). Celý tento úsek trati má délku 9 km.
Mapování výskytu rostlin, které na této trati proběhlo na podzim 2008 a na jaře a na podzim 2009, se uskutečnilo ve všech uvedených stanicích. Bylo zde zaznamenáno 235 taxonů cévnatých rostlin, to tedy představuje zhruba 45 % všech zaznamenaných taxonů rostlin železničních nádraží Prahy.

Z taxonů na pražských nádražích nejčastějších byly na této trati zaznamenány:
Arenaria serpyllifolia agg. – písečnice douškolistá
Artemisia vulgaris – pelyněk černobýl
Capsella bursa-pastoris – kokoška pastuší tobolka
Chelidonium majus – vlaštovičník větší
Echium vulgare – hadinec obecný
Geranium robertianum – kakost smrdutý
Hypericum perforatum – třezalka tečkovaná
Taraxacum sect. Ruderalia – pampelišky smetánky
Tripleurospermum inodorum – heřmánkovec nevonný
Viola arvensis – violka rolní

K raritním taxonům Masarykova nádraží – tedy k těm, které nebyly na žádném jiném pražském nádraží nalezeny – patří:
Asplenium ruta-muraria – sleziník routička
Asplenium trichomanes – sleziník červený
Athyrium filix-femina – papratka samičí
Chenopodium strictum – merlík tuhý
Cirsium eriophorum – pcháč bělohlavý
Onobrychis viciifolia – vičenec ligrus
Oxalis dillenii – šťavel prérijní
Prunus cerasifera – slivoň myrobalán
Setaria viridis – bér zelený

Raritní druhy nádraží Praha-Holešovice:
Chenopodium murale – merlík zední
Galeopsis tetrahit – konopice polní
Hordeum vulgare f. distichon – ječmen dvouřadý
Malva sylvestris – sléz lesní

Raritní druhy nádraží nádraží Praha-Bubeneč:
Bryonia alba – posed bílý
Eupatorium cannabinum – sadec konopáč
Hylotelephium maximum – rozchodník velký
Lunaria annua – měsíčnice roční
Stachys annua – čistec roční
Verbascum austriacum – divizna jižní rakouská
Vicia dumetorum – vikev křovištní

Raritní druhy nádraží Praha-Sedlec:
Chenopodium pedunculare – merlík stopečkatý
Parthenocissus tricuspidata – přísavník trojlaločný
Salix euxina – vrba křehká
Stellaria neglecta – ptačinec přehlížený

Nejvzácnější druhy zaznamenané na této trati:
Chenopodium murale – merlík zední: trať mezi stanicí Praha-Holešovice a Praha-Bubeneč – kriticky ohrožený druh (C1)
Sisymbrium orientale – hulevník východní: Masarykovo nádraží – silně ohrožený druh (C2)
Stachys annua – čistec roční: nádraží Bubeneč – silně ohrožený druh (C2)
K druhů ohroženým (C3) trati 091 patří ještě:
Crepis foetida subsp. rhoeadifolia – škarda smrdutá mákolistá: nádraží Holešovice
Stellaria neglecta – ptačinec přehlížený: nádraží Sedlec

Nejproblematičtější invazivní druhy trati:
Ambrosia artemisiifolia – ambrozie peřenolistá: Praha-Holešovice
Conyza canadensis – turanka kanadská: Masarykovo nádraží, Holešovice, Bubeneč, Sedlec
Solidago canadensis – zlatobýl kanadský: Masarykovo nádraží, Holešovice, Bubeneč, Sedlec

Zajímavosti:
K okrasným druhům pěstovaným v zahradách patří například měsíčnice roční (Lunaria annua) zaznamenaná na nádraží v Bubenči nebo kosatec německý (Iris germanica) na Masarykově nádraží. Pozoruhodným druhem stanice Praha-Bubeneč je také původem jihoafrický starček úzkolistý (Senecio inaequidens), který se v Evropě šíří především k okolí dálnic a železničních tratí, nepříliš častým zde zaznamenaným druhem původem z jihovýchodní Evropy je i posed bílý (Bryonia alba). Okrasnou popínavkou je také přísavník trojlaločný (Parthenocissus tricuspidata) nalezený v Sedlci.
K okrasným dřevinám patří slivoň myrobalán (Prunus cerasifera) na Masarykově nádraží, hlohyně šarlatová (Pyracantha coccinea) v Holešovicích nebo tis červený (Taxus baccata) a svída krvavá (Cornus sanguinea) v Bubenči.
Z užitkových rostlin byl na podzim 2008 zaznamenán četný výskyt lilku rajčete (Solanum lycopersicum) na Masarykově nádraží a v Holešovicích, v posledně jmenované stanici byl nalezen také ječmen dvouřadý (Hordeum vulgare f. distichon). V Bubenči a Sedlci rostl i chmel otáčivý (Humulus lupulus), v Holešovicích a Bubenči také brukev řepka (Brassica napus), v Sedlci zas brukev zelná (Brassica oleracea).
Kralupy
Soupis všech taxonů pražského úseku trati č. 091:
Acer negundo – javor jasanolistý: Bubeneč
Acer platanoides – javor mléč: Holešovice, Sedlec
Acer pseudoplatanus – javor klen: Holešovice, Sedlec
Achillea millefolium – řebříček obecný: Masarykovo nádraží, Holešovice, Bubeneč, Sedlec
Aegopodium podagraria – bršlice kozí noha: Holešovice, Sedlec
Agrostis capillaris – psineček obecný: Bubeneč
Ailanthus altissima – pajasan žláznatý: Masarykovo nádraží, Holešovice, Bubeneč
Alliaria petiolata – česnáček lékařský: Sedlec
Amaranthus albus – laskavec bílý: Holešovice, Bubeneč
Amaranthus powelii – laskavec zelenoklasý: Holešovice
Amaranthus retroflexus – laskavec ohnutý: Masarykovo nádraží, Holešovice, Sedlec
Ambrosia artemisiifolia – ambrozie peřenolistá: Holešovice
Anthriscus sylvestris – kerblík lesní: Holešovice, Sedlec
Arabidopsis thaliana – huseníček rolní: Sedlec
Arctium lappa – lopuch větší: Bubeneč, Sedlec
Arctium minus – lopuch menší: Masarykovo nádraží
Arctium tomentosum – lopuch plstnatý: Masarykovo nádraží
Arenaria serpyllifolia agg. – písečnice douškolistá: Masarykovo nádraží, Holešovice, Sedlec
Arrhenatherum elatius – ovsík vyvýšený: Masarykovo nádraží, Holešovice, Bubeneč, Sedlec
Artemisia vulgaris – pelyněk černobýl: Masarykovo nádraží, Holešovice, Bubeneč, Sedlec
Asplenium ruta-muraria – sleziník routička: Masarykovo nádraží
Asplenium trichomanes – sleziník červený: Masarykovo nádraží
Athyrium filix-femina – papratka samičí: Masarykovo nádraží
Atriplex patula – lebeda rozkladitá: Masarykovo nádraží, Holešovice, Bubeneč
Atriplex sagittata – lebeda lesklá: Masarykovo nádraží, Holešovice, Sedlec
Ballota nigra – měrnice černá: Masarykovo nádraží, Holešovice, Sedlec
Berteroa incana – šedivka šedá: Bubeneč
Betula pendula – bříza bělokorá: Masarykovo nádraží, Sedlec
Bidens frondosa – dvouzubec černoplodý: Masarykovo nádraží
Brassica napus – brukev řepka: Holešovice, Bubeneč
Brassica oleracea – brukev zelná: Sedlec
Bromus inermis – sveřep bezbranný: Sedlec
Bromus sterilis – sveřep jalový: Masarykovo nádraží, Holešovice, Sedlec
Bromus tectorum – sveřep střešní: Masarykovo nádraží, Holešovice, Sedlec
Bryonia alba – posed bílý: Bubeneč
Buglossoides arvensis – kamejka rolní: Sedlec
Calamagrostis epigejos – třtina křovištní: Masarykovo nádraží, Bubeneč, Sedlec
Calystegia sepium – opletník plotní: Bubeneč
Capsella bursa-pastoris – kokoška pastuší tobolka: Masarykovo nádraží, Holešovice, Sedlec
Cardaria draba – vesnovka obecná: Sedlec
Carduus acanthoides – bodlák obecný: Masarykovo nádraží
Cerastium glomeratum – rožec klubkatý: Sedlec
Cerastium holosteoides – rožec obecný: Masarykovo nádraží
Chaerophyllum temulum – krabilice mámivá: Sedlec
Chelidonium majus – vlaštovičník větší: Masarykovo nádraží, Holešovice, Bubeneč, Sedlec
Chenopodium album agg. – merlík bílý: Holešovice, Bubeneč, Sedlec
Chenopodium hybridum – merlík zvrhlý: Masarykovo nádraží, Holešovice, Bubeneč
Chenopodium murale – merlík zední: Holešovice
Chenopodium pedunculare – merlík stopečkatý: Sedlec
Chenopodium strictum – merlík tuhý: Masarykovo nádraží
Cichorium intybus – čekanka obecná: Holešovice, Bubeneč, Sedlec
Cirsium arvense – pcháč rolní: Masarykovo nádraží, Holešovice, Sedlec
Cirsium eriophorum – pcháč bělohlavý: Masarykovo nádraží
Cirsium vulgare – pcháč obecný: Masarykovo nádraží, Holešovice, Sedlec
Clematis vitalba – plamének plotní: Masarykovo nádraží, Holešovice, Bubeneč, Sedlec
Convolvulus arvensis – svlačec rolní: Masarykovo nádraží, Bubeneč, Sedlec
Conyza canadensis – turanka kanadská: Masarykovo nádraží, Holešovice, Bubeneč, Sedlec
Cornus sanguinea – svída krvavá: Bubeneč
Crepis biennis – škarda dvouletá: Masarykovo nádraží, Bubeneč
Crepis foetida subsp. rhoeadifolia – škarda smrdutá mákolistá: Masarykovo nádraží, Holešovice, Sedlec
Dactylis glomerata – srha laločnatá: Masarykovo nádraží, Sedlec
Daucus carota – mrkev obecná: Holešovice, Sedlec
Descurainia sophia – úhorník mnohodílný: Sedlec
Digitaria sanguinalis – rosička krvavá: Masarykovo nádraží, Holešovice, Bubeneč, Sedlec
Dipsacus fullonum – štětka planá: Bubeneč
Echinochloa crus-galli – ježatka kuří noha: Masarykovo nádraží, Holešovice, Bubeneč, Sedlec
Echium vulgare – hadinec obecný: Masarykovo nádraží, Holešovice, Bubeneč, Sedlec
Elytrigia repens – pýr plazivý: Bubeneč
Epilobium sp. – vrbovka: Sedlec
Epilobium angustifolium – vrbovka úzkolistá: Masarykovo nádraží
Epilobium hirsutum – vrbovka chlupatá: Holešovice
Epilobium lamyi – vrbovka Lamyova: Holešovice
Epilobium tetragonum – vrbovka čtyřhranná: Masarykovo nádraží, Bubeneč
Equisetum arvense – přeslička rolní: Holešovice, Sedlec
Eragrostis minor – milička menší: Masarykovo nádraží, Holešovice
Erigeron annuus – turan roční: Masarykovo nádraží, Bubeneč, Sedlec
Erodium cicutarium – pumpava obecná: Sedlec
Erysimum durum – trýzel tvrdý: Masarykovo nádraží
Erysimum cheiranthoides – trýzel malokvětý: Masarykovo nádraží, Holešovice, Bubeneč
Euonymus europaea – brslen evropský: Bubeneč
Eupatorium cannabinum – sadec konopáč: Bubeneč
Euphorbia cyparissias – pryšec chvojka: Sedlec
Euphorbia helioscopia – pryšec kolovratec : Holešovice
Euphorbia peplus – pryšec okrouhlý: Bubeneč
Falcaria vulgaris – srpek obecný: Holešovice
Fallopia convolvulus – opletka obecná: Holešovice, Bubeneč, Sedlec
Fallopia dumetorum – opletka křovištní: Masarykovo nádraží, Holešovice, Bubeneč
Festuca sp. – kostřava: Sedlec
Festuca pallens – kostřava sivá: Holešovice
Festuca rubra agg. – kostřava červená: Sedlec
Fraxinus excelsior – jasan ztepilý: Sedlec
Fumaria sp. – zemědým: Sedlec
Fumaria officinalis – zemědým lékařský: Bubeneč
Galeopsis tetrahit – konopice polní: Holešovice
Galinsoga parviflora – pěťour maloúborný: Masarykovo nádraží, Holešovice, Sedlec
Galinsoga quadriradiata – pěťour srstnatý: Masarykovo nádraží, Holešovice, Bubeneč
Galium aparine – svízel přítula: Holešovice, Sedlec
Geranium pyrenaicum – kakost pyrenejský : Sedlec
Geranium robertianum – kakost smrdutý: Masarykovo nádraží, Holešovice, Bubeneč, Sedlec
Geranium sanguineum – kakost krvavý: Holešovice
Geum urbanum – kuklík městský: Masarykovo nádraží, Holešovice, Bubeneč, Sedlec
Hedera helix – břečťan popínavý: Holešovice
Helianthus tuberosus – slunečnice topinambur: Bubeneč
Hieracium sabaudum – jestřábník savojský: Holešovice
Hordeum vulgare f. distichon – ječmen dvouřadý: Holešovice
Hordeum murinum – ječmen myší: Masarykovo nádraží, Bubeneč
Humulus lupulus – chmel otáčivý: Bubeneč, Sedlec
Hylotelephium maximum – rozchodník velký: Bubeneč
Hypericum perforatum – třezalka tečkovaná: Masarykovo nádraží, Holešovice, Bubeneč, Sedlec
Impatiens parviflora – netýkavka malokvětá: Holešovice, Bubeneč, Sedlec
Iris germanica – kosatec: Masarykovo nádraží
Juglans regia – ořešák královský: Holešovice, Sedlec
Kochia scoparia – bytel metlatý: Masarykovo nádraží
Lactuca serriola – locika kompasová : Masarykovo nádraží, Holešovice, Bubeneč, Sedlec
Lamium album – hluchavka bílá: Holešovice, Sedlec
Lamium maculatum – hluchavka skvrnitá: Holešovice, Bubeneč
Lamium purpureum – hluchavka nachová: Masarykovo nádraží, Sedlec
Lapsana communis – kapustka obecná: Holešovice, Bubeneč
Leontodon autumnalis – máchelka podzimní: Bubeneč
Leontodon hispidus – máchelka srstnatá: Masarykovo nádraží
Lepidium ruderale – řeřicha rumní: Bubeneč
Ligustrum vulgare – ptačí zob obecný: Masarykovo nádraží
Linaria vulgaris – lnice květel: Masarykovo nádraží, Holešovice, Bubeneč, Sedlec
Lolium perenne – jílek vytrvalý: Holešovice, Bubeneč
Lunaria annua – měsíčnice roční: Bubeneč
Lycium barbarum – kustovnice cizí: Holešovice, Sedlec
Lysimachia nummularia – vrbina penízková: Masarykovo nádraží
Malva sylvestris – sléz lesní: Holešovice
Matricaria discoidea – heřmánek terčovitý: Bubeneč
Medicago ×varia – tolice měňavá: Sedlec
Medicago lupulina – tolice dětelová: Masarykovo nádraží, Holešovice, Bubeneč, Sedlec
Melilotus albus – komonice bílá: Masarykovo nádraží, Holešovice, Bubeneč
Melilotus officinalis – komonice lékařská: Masarykovo nádraží
Mercurialis annua – bažanka roční: Masarykovo nádraží, Bubeneč, Sedlec
Myosotis sp. – pomněnka: Sedlec
Myosotis arvensis – pomněnka rolní: Holešovice, Bubeneč
Oenothera sp. – pupalka: Sedlec
Oenothera biennis agg. – pupalka dvouletá: Masarykovo nádraží
Oenothera issleri – pupalka Isslerova: Bubeneč
Onobrychis viciifolia – vičenec ligrus: Masarykovo nádraží
Oxalis dillenii – šťavel prérijní: Masarykovo nádraží
Oxalis stricta – šťavel evropský: Masarykovo nádraží, Sedlec
Panicum capillare – proso vláskovité: Holešovice
Papaver rhoeas – mák vlčí: Masarykovo nádraží, Holešovice, Bubeneč
Parthenocissus inserta – přísavník popínavý: Sedlec
Parthenocissus quinquefolia – přísavník pětilistý: Bubeneč
Parthenocissus tricuspidata – přísavník trojlaločný: Sedlec
Persicaria lapathifolia – rdesno blešník: Holešovice, Bubeneč
Persicaria maculosa – rdesno červivec: Holešovice, Bubeneč
Picris hieracioides – hořčík jestřábníkovitý: Masarykovo nádraží, Holešovice
Pimpinella major – bedrník větší: Holešovice
Plantago lanceolata – jitrocel kopinatý: Holešovice, Sedlec
Plantago major – jitrocel větší : Masarykovo nádraží, Holešovice, Bubeneč, Sedlec
Poa annua – lipnice roční: Masarykovo nádraží, Holešovice, Bubeneč, Sedlec
Poa compressa – lipnice smáčknutá: Masarykovo nádraží, Holešovice, Sedlec
Poa pratensis – lipnice luční: Sedlec
Polygonum arenastrum – truskavec obecný: Sedlec
Polygonum aviculare – truskavec ptačí: Masarykovo nádraží, Holešovice, Bubeneč
Populus ×canadensis – topol kanadský: Masarykovo nádraží
Populus tremula – topol osika: Sedlec
Portulaca oleracea – šrucha zelná: Holešovice, Bubeneč
Potentilla argentea agg. – mochna stříbrná: Holešovice, Bubeneč, Sedlec
Potentilla recta – mochna přímá: Bubeneč
Potentilla reptans – mochna plazivá: Holešovice, Bubeneč, Sedlec
Prunus cerasifera – slivoň myrobalán: Masarykovo nádraží
Pyracantha coccinea – hlohyně šarlatová: Holešovice
Pyrethrum corymbosum – řimbaba chocholičnatá: Masarykovo nádraží
Ranunculus acris – pryskyřník prudký: Sedlec
Reseda lutea – rýt žlutý: Holešovice, Sedlec
Robinia pseudacacia – trnovník akát: Holešovice, Bubeneč
Rosa sp. – růže: Holešovice, Sedlec
Rubus sp. – ostružiník: Masarykovo nádraží, Sedlec
Rubus armeniacus – ostružiník sladkoplodý: Bubeneč
Rubus caesius – ostružiník ježiník: Holešovice
Rubus dollnensis – ostružiník přícestní: Holešovice, Bubeneč
Rubus franconicus – ostružiník rumištní: Holešovice
Rubus mollis – ostružiník měkký: Holešovice, Bubeneč
Rubus sect. Corylifolius – ostružiník: Holešovice
Rubus tabanimontanus – ostružiník tmavofialový: Bubeneč
Rumex acetosa – šťovík kyselý: Bubeneč, Sedlec
Rumex crispus – šťovík kadeřavý: Holešovice
Salix caprea – vrba jíva: Sedlec
Salix fragilis – vrba křehká: Sedlec
Sambucus nigra – bez černý: Bubeneč
Sanguisorba minor – krvavec menší: Masarykovo nádraží
Saponaria officinalis – mydlice lékařská: Masarykovo nádraží, Holešovice
Securigera varia – čičorka pestrá: Masarykovo nádraží, Holešovice, Sedlec
Sedum album – rozchodník bílý: Bubeneč
Sedum sexangulare – rozchodník šestiřadý: Sedlec
Senecio inaequidens – starček úzkolistý: Bubeneč
Senecio vernalis – starček jarní: Bubeneč
Senecio viscosus – starček lepkavý: Masarykovo nádraží, Holešovice, Sedlec
Senecio vulgaris – starček obecný: Holešovice, Sedlec
Setaria pumila – bér sivý: Bubeneč, Sedlec
Setaria viridis – bér zelený: Masarykovo nádraží
Silene latifolia subsp. alba – silenka širolistá bílá: Masarykovo nádraží, Holešovice, Sedlec
Silene vulgaris – silenka nadmutá: Bubeneč, Sedlec
Sisymbrium loeselii – hulevník Loeselův: Masarykovo nádraží, Holešovice, Bubeneč, Sedlec
Sisymbrium officinale – hulevník lékařský: Sedlec
Sisymbrium orientale – hulevník východní: Masarykovo nádraží
Solanum decipiens – lilek vlnatý: Masarykovo nádraží, Holešovice
Solanum lycopersicum – lilek rajče: Masarykovo nádraží, Holešovice
Solanum nigrum – lilek černý: Masarykovo nádraží, Bubeneč, Sedlec
Solidago canadensis – zlatobýl kanadský: Masarykovo nádraží, Holešovice, Bubeneč, Sedlec
Sonchus asper – mléč drsný: Holešovice, Bubeneč, Sedlec
Sonchus oleraceus – mléč zelinný: Masarykovo nádraží, Holešovice, Bubeneč, Sedlec
Stachys annua – čistec roční: Bubeneč
Stellaria media – ptačinec prostřední: Holešovice, Bubeneč, Sedlec
Stellaria neglecta – ptačinec přehlížený: Sedlec
Tanacetum vulgare – vratič obecný: Masarykovo nádraží, Holešovice, Sedlec
Taraxacum sect. Ruderalia – pampelišky smetánky: Masarykovo nádraží, Holešovice, Bubeneč, Sedlec
Taxus baccata – tis červený: Bubeneč
Tragopogon dubius – kozí brada pochybná: Holešovice, Bubeneč
Tragopogon orientalis – kozí brada východní: Masarykovo nádraží
Trifolium arvense – jetel rolní: Holešovice
Trifolium pratense – jetel luční: Bubeneč, Sedlec
Trifolium repens – jetel plazivý: Masarykovo nádraží, Holešovice, Sedlec
Tripleurospermum inodorum – heřmánkovec nevonný: Masarykovo nádraží, Holešovice, Bubeneč, Sedlec
Tussilago farfara – podběl lékařský: Masarykovo nádraží
Urtica dioica – kopřiva dvoudomá: Masarykovo nádraží, Bubeneč, Sedlec
Valerianella sp. – kozlíček: Sedlec
Verbascum sp. – divizna: Sedlec
Verbascum austriacum – divizna jižní rakouská: Bubeneč
Verbascum densiflorum – divizna velkokvětá: Holešovice
Verbascum lychnitis – divizna knotovitá: Bubeneč
Veronica arvensis – rozrazil rolní: Sedlec
Veronica chamaedrys – rozrazil rezekvítek: Sedlec
Veronica persica – rozrazil perský: Sedlec
Veronica sublobata – rozrazil laločnatý: Sedlec
Vicia dumetorum – vikev křovištní: Bubeneč
Vicia hirsuta – vikev chlupatá: Sedlec
Vicia sativa – vikev setá: Holešovice, Sedlec
Vicia sepium – vikev plotní: Sedlec
Vicia tenuifolia – vikev tenkolistá: Holešovice, Sedlec
Viola arvensis – violka rolní: Holešovice, Sedlec

Magistrát hl. m. Prahy

Na projekt průzkumu invazivních druhů rostlin pražských železničních nádraží, který vytvářejí Přírodovědná společnost a web Botany.cz, finančně přispělo Hlavní město Praha.