Trať č. 231 (směr Lysá nad Labem) zahrnuje na území hlavního města Prahy tyto stanice:

  • Praha Masarykovo nádraží
  • Praha hlavní nádraží
  • Praha-Vysočany
  • Praha-Horní Počernice

Masarykovo
Trať č. 231 Praha – Lysá nad Labem – Nymburk – Poděbrady – Kolín byla zprovozněna v roce 1873 jako Rakouská severozápadní dráha a v současnosti jsou po ní vedeny vlaky osobní (zastávkové) i rychlíky.
První stanicí trati je Praha Masarykovo nádraží, která je hlavová a stýká se v ní několik různých tratí. Odtud trať pokračuje do stanice Praha hlavní nádraží.
Následující stanice trati č. 231 Praha-Vysočany zahájila provoz už v roce 1872 při otevření Turnovsko-kralupsko-pražské dráhy (trať č. 070), v roce 1873 se stala společnou stanicí i pro trať Rakouské severozápadní dráhy. Za Vysočany trať míjí dvě především geologicky cenné přírodní památky – Cihelnu v Bažantnici a Chvalský lom.
Poslední pražská železniční stanice této trati Praha-Horní Počernice byla uvedena do provozu společně s celou tratí v roce 1873, zastavují zde jen osobní vlaky, má však význam i pro nákladní dopravu.
Nejníže položenou stanicí trati je Praha Masarykovo nádraží (195 m n. m.), nejvýše se nachází stanice Praha-Horní Počernice (285 m n. m.). Celková délka pražského úseku této trati je 15 km.
Mapování výskytu rostlin proběhlo ve stanicích Praha Masarykovo nádraží, Vysočany a Horní Počernice. Ve stanici Praha hlavní nádraží byl v době provádění floristického průzkumu vyměňován podklad kolejiště, při němž byly rostliny odstraněny.
Na trati č. 231 bylo úhrnem zaznamenáno 185 taxonů vyšších rostlin, což je pouhých 36 % všech zaznamenaných taxonů rostlin nádraží Prahy (513). Statisticky se tato trať v pražské železniční síti jeví jako druhově nejchudší (naopak druhově nejbohatší je trať č. 122).

Z taxonů na pražských nádražích nejčastějších byly i na této trati zaznamenány:
Arenaria serpyllifolia agg. – písečnice douškolistá
Artemisia vulgaris – pelyněk černobýl
Capsella bursa-pastoris – kokoška pastuší tobolka
Chelidonium majus – vlaštovičník větší
Echium vulgare – hadinec obecný
Geranium robertianum – kakost smrdutý
Hypericum perforatum – třezalka tečkovaná
Lactuca serriola – locika kompasová
Sisymbrium loeselii – hulevník Loeselův
Taraxacum sect. Ruderalia – pampelišky smetánky

K raritním taxonům Masarykova nádraží – tedy k těm, které nebyly na žádném jiném pražském nádraží nalezeny – patří:
Asplenium ruta-muraria – sleziník routička
Asplenium trichomanes – sleziník červený
Athyrium filix-femina – papratka samičí
Chenopodium strictum – merlík tuhý
Cirsium eriophorum – pcháč bělohlavý
Onobrychis viciifolia – vičenec ligrus
Oxalis dillenii – šťavel prérijní
Prunus cerasifera – slivoň myrobalán
Setaria viridis – bér zelený

K raritním taxonům nádraží Praha-Vysočany patří:
Arctium nemorosum – lopuch hajní
Myosoton aquaticum – křehkýš vodní
Quercus cerris – dub cer
Quercus petraea agg. – dub zimní
Viola canina – violka psí

Raritním druhem nádraží Praha-Horní Počernice je:
Carduus nutans – bodlák nicí

Nejvzácnější druhy zaznamenané na této trati:
Sisymbrium orientale – hulevník východní: Praha Masarykovo nádraží – silně ohrožený druh (C2).
Z druhů ohrožených (C3) byly na trati ještě zaznamenány:
Cerastium semidecandrum – rožec pětimužný: nádraží Horní Počernice
Cirsium eriophorum – pcháč bělohlavý: Masarykovo nádraží
Crepis foetida subsp. rhoeadifolia – škarda smrdutá mákolistá: Masarykovo nádraží, Vysočany
Saxifraga tridactylites – lomikámen trojprstý: nádraží Horní Počernice

Nejproblematičtější invazivní druhy trati:
Conyza canadensis – turanka kanadská: Masarykovo nádraží, Vysočany, Horní Počernice
Solidago canadensis – zlatobýl kanadský: Masarykovo nádraží, Vysočany, Horní Počernice

Zajímavosti:
Z okrasných druhů jsme na Masarykově nádraží našli kosatec německý (Iris germanica), z dřevin například slivoň myrobalán (Prunus cerasifera). Zaujmou zde i v železničních stanicích vzácné kapradiny (Asplenium ruta-muraria, Asplenium trichomanes, Athyrium filix-femina). Ve Vysočanech rostla mochyně židovská (Physalis alkekengi) a povijnice nachová (Ipomoea purpurea), okrasné dřeviny zde zastupovala hlohyně šarlatová (Pyracantha coccinea) a duby (Quercus cerris, Q. petraea). V Horních Počernicích byl zaznamenán rozchodník španělský (Sedum hispanicum), z dřevin kustovnice cizí (Lycium barbarum).
Užitkové druhy rostlin zastupoval lilek rajče (Solanum lycopersicum) na Masarykově nádraží a brukev řepka (Brassica napus) v Horních Počernicích.
Bodlák
Soupis všech taxonů pražského úseku trati č. 231:
Acer pseudoplatanus – javor klen: Vysočany
Achillea millefolium agg. – řebříček obecný: Masarykovo nádraží, Vysočany, Horní Počernice
Ailanthus altissima – pajasan žláznatý: Masarykovo nádraží
Alcea rosea – topolovka růžová: Vysočany
Amaranthus albus – laskavec bílý: Vysočany
Amaranthus retroflexus – laskavec ohnutý: Masarykovo nádraží, Vysočany, Horní Počernice
Anthriscus sylvestris – kerblík lesní: Horní Počernice
Arabidopsis thaliana – huseníček rolní: Horní Počernice
Arctium lappa – lopuch větší: Vysočany
Arctium minus – lopuch menší: Masarykovo nádraží
Arctium nemorosum – lopuch hajní: Vysočany
Arctium sp. – lopuch: Horní Počernice
Arctium tomentosum – lopuch plstnatý: Masarykovo nádraží
Arenaria serpyllifolia agg. – písečnice douškolistá: Masarykovo nádraží, Vysočany, Horní Počernice
Arrhenatherum elatius – ovsík vyvýšený: Masarykovo nádraží, Vysočany, Horní Počernice
Artemisia vulgaris – pelyněk černobýl: Masarykovo nádraží, Vysočany, Horní Počernice
Asplenium ruta-muraria – sleziník routička: Masarykovo nádraží
Asplenium trichomanes – sleziník červený: Masarykovo nádraží
Athyrium filix-femina – papratka samičí: Masarykovo nádraží
Atriplex patula – lebeda rozkladitá: Masarykovo nádraží
Atriplex sagittata – lebeda lesklá: Masarykovo nádraží, Vysočany
Ballota nigra – měrnice černá: Masarykovo nádraží, Vysočany, Horní Počernice
Berteroa incana – šedivka šedá: Vysočany
Betula pendula – bříza bělokorá: Masarykovo nádraží, Vysočany, Horní Počernice
Bidens frondosa – dvouzubec černoplodý: Masarykovo nádraží
Brassica napus – brukev řepka: Horní Počernice
Bromus erectus – sveřep vzpřímený: Horní Počernice
Bromus sterilis – sveřep jalový: Masarykovo nádraží, Vysočany, Horní Počernice
Bromus tectorum – sveřep střešní: Masarykovo nádraží, Vysočany, Horní Počernice
Buglossoides arvensis – kamejka rolní: Horní Počernice
Calamagrostis epigejos – třtina křovištní: Masarykovo nádraží, Vysočany, Horní Počernice
Capsella bursa-pastoris – kokoška pastuší tobolka: Masarykovo nádraží, Vysočany, Horní Počernice
Carduus acanthoides – bodlák obecný: Masarykovo nádraží, Vysočany
Carduus nutans – bodlák nicí: Horní Počernice
Cerastium glomeratum – rožec klubkatý: Horní Počernice
Cerastium glutinosum – rožec lepkavý: Horní Počernice
Cerastium holosteoides – rožec obecný: Masarykovo nádraží, Horní Počernice
Cerastium pumilum – rožec nízký: Horní Počernice
Cerastium semidecandrum – rožec pětimužný: Horní Počernice
Chelidonium majus – vlaštovičník větší: Masarykovo nádraží, Vysočany, Horní Počernice
Chenopodium album agg. – merlík bílý: Vysočany, Horní Počernice
Chenopodium hybridum – merlík zvrhlý: Masarykovo nádraží
Chenopodium strictum – merlík tuhý: Masarykovo nádraží
Cichorium intybus – čekanka obecná: Vysočany
Cirsium arvense – pcháč rolní: Masarykovo nádraží, Vysočany, Horní Počernice
Cirsium eriophorum – pcháč bělohlavý: Masarykovo nádraží
Cirsium vulgare – pcháč obecný: Masarykovo nádraží, Vysočany
Clematis sp. – plamének: Horní Počernice
Clematis vitalba – plamének plotní: Masarykovo nádraží, Vysočany
Convolvulus arvensis – svlačec rolní: Masarykovo nádraží, Vysočany, Horní Počernice
Conyza canadensis – turanka kanadská: Masarykovo nádraží, Vysočany, Horní Počernice
Crepis biennis – škarda dvouletá: Masarykovo nádraží
Crepis foetida subsp. rhoeadifolia – škarda smrdutá mákolistá: Masarykovo nádraží, Vysočany
Dactylis glomerata – srha laločnatá: Masarykovo nádraží, Vysočany, Horní Počernice
Daucus carota – mrkev obecná: Vysočany
Digitaria sanguinalis – rosička krvavá: Masarykovo nádraží, Vysočany
Dipsacus fullonum – štětka planá: Vysočany
Echinochloa crus-galli – ježatka kuří noha: Masarykovo nádraží, Vysočany
Echium vulgare – hadinec obecný: Masarykovo nádraží, Vysočany, Horní Počernice
Epilobium angustifolium – vrbovka úzkolistá: Masarykovo nádraží
Epilobium tetragonum – vrbovka čtyřhranná: Masarykovo nádraží, Vysočany
Equisetum arvense – přeslička rolní: Horní Počernice
Eragrostis minor – milička menší: Masarykovo nádraží, Vysočany
Erigeron annuus – turan roční: Masarykovo nádraží, Vysočany
Erophila verna agg. – osívka jarní: Horní Počernice
Erysimum durum – trýzel tvrdý: Masarykovo nádraží, Horní Počernice
Erysimum cheiranthoides – trýzel malokvětý: Masarykovo nádraží
Euphorbia cyparissias – pryšec chvojka: Horní Počernice
Falcaria vulgaris – srpek obecný: Vysočany
Fallopia dumetorum – opletka křovištní: Masarykovo nádraží, Vysočany
Festuca brevipila – kostřava drsnolistá: Horní Počernice
Fragaria vesca – jahodník obecný: Horní Počernice
Fragaria viridis – jahodník trávnice: Vysočany
Fraxinus excelsior – jasan ztepilý: Vysočany, Horní Počernice
Galinsoga parviflora – pěťour maloúborný: Masarykovo nádraží, Vysočany
Galinsoga quadriradiata – pěťour srstnatý: Masarykovo nádraží
Galium aparine – svízel přítula: Horní Počernice
Geranium cf. columbinum – kakost holubičí : Horní Počernice
Geranium pusillum – kakost maličký: Horní Počernice
Geranium pyrenaicum – kakost pyrenejský : Horní Počernice
Geranium robertianum – kakost smrdutý: Masarykovo nádraží, Vysočany, Horní Počernice
Geum urbanum – kuklík městský: Masarykovo nádraží, Vysočany, Horní Počernice
Glechoma hederacea – popenec obecný: Vysočany
Heracleum sphondylium – bolševník obecný: Horní Počernice
Hieracium bauhini – jestřábník Bauhinův: Vysočany
Hieracium sabaudum – jestřábník savojský : Vysočany
Hieracium sp. – jestřábník: Horní Počernice
Hordeum murinum – ječmen myší: Masarykovo nádraží
Hypericum perforatum – třezalka tečkovaná: Masarykovo nádraží, Vysočany, Horní Počernice
Ipomoea purpurea – povijnice nachová: Vysočany
Iris germanica – kosatec německý: Masarykovo nádraží
Kochia scoparia – bytel metlatý: Masarykovo nádraží, Vysočany
Lactuca serriola – locika kompasová: Masarykovo nádraží, Vysočany, Horní Počernice
Lamium purpureum – hluchavka nachová: Masarykovo nádraží
Lathyrus sylvestris – hrachor lesní: Vysočany
Leontodon hispidus – máchelka srstnatá: Masarykovo nádraží
Lepidium ruderale – řeřicha rumní: Vysočany
Ligustrum vulgare – ptačí zob obecný: Masarykovo nádraží
Linaria vulgaris – lnice květel: Masarykovo nádraží
Lolium perenne – jílek vytrvalý: Vysočany
Lotus corniculatus – štírovník růžkatý: Vysočany
Lycium barbarum – kustovnice cizí: Horní Počernice
Lysimachia nummularia – vrbina penízková: Masarykovo nádraží
Malus domestica – jabloň domácí: Vysočany
Medicago lupulina – tolice dětelová: Masarykovo nádraží
Medicago sativa – tolice vojtěška: Vysočany
Melilotus albus – komonice bílá: Masarykovo nádraží, Vysočany
Melilotus officinalis – komonice lékařská: Masarykovo nádraží, Vysočany
Mercurialis annua – bažanka roční: Masarykovo nádraží
Microrrhinum minus – hledíček menší : Vysočany
Myosotis arvensis – pomněnka rolní: Horní Počernice
Myosotis ramosissima – pomněnka chlumní: Horní Počernice
Myosoton aquaticum – křehkýš vodní: Vysočany
Oenothera sp. – pupalka: Horní Počernice
Oenothera biennis agg. – pupalka dvouletá: Masarykovo nádraží, Vysočany
Onobrychis viciifolia – vičenec ligrus: Masarykovo nádraží
Oxalis dillenii – šťavel prérijní: Masarykovo nádraží
Oxalis stricta – šťavel evropský: Masarykovo nádraží
Papaver sp. – mák: Horní Počernice
Papaver rhoeas – mák vlčí: Masarykovo nádraží, Vysočany
Persicaria maculosa – rdesno červivec: Vysočany
Physalis alkekengi – mochyně židovská: Vysočany
Picris hieracioides – hořčík jestřábníkovitý: Masarykovo nádraží, Vysočany
Pimpinella sp. – bedrník: Horní Počernice
Plantago major – jitrocel větší: Masarykovo nádraží, Vysočany
Poa annua – lipnice roční: Masarykovo nádraží, Vysočany, Horní Počernice
Poa compressa – lipnice smáčknutá: Masarykovo nádraží, Vysočany
Polygonum aviculare – truskavec ptačí: Masarykovo nádraží, Vysočany
Populus ×canadensis – topol kanadský: Masarykovo nádraží
Potentilla argentea agg. – mochna stříbrná: Horní Počernice
Potentilla heptaphylla – mochna sedmilistá: Vysočany
Potentilla reptans – mochna plazivá: Horní Počernice
Prunus cerasifera – slivoň myrobalán: Masarykovo nádraží
Pyracantha coccinea – hlohyně šarlatová: Vysočany
Pyrethrum corymbosum – řimbaba chocholičnatá: Masarykovo nádraží
Quercus cerris – dub cer: Vysočany
Quercus petraea agg. – dub zimní: Vysočany
Reseda lutea – rýt žlutý: Vysočany, Horní Počernice
Rosa sp. – růže: Vysočany, Horní Počernice
Rubus sp. – ostružiník: Masarykovo nádraží, Vysočany, Horní Počernice
Rumex sp. – šťovík: Horní Počernice
Sambucus nigra – bez černý: Vysočany
Sanguisorba sp. – krvavec: Horní Počernice
Sanguisorba minor – krvavec menší: Masarykovo nádraží
Saponaria officinalis – mydlice lékařská: Masarykovo nádraží, Vysočany
Saxifraga tridactylites – lomikámen trojprstý: Horní Počernice
Securigera varia – čičorka pestrá: Masarykovo nádraží, Vysočany, Horní Počernice
Sedum hispanicum – rozchodník španělský : Horní Počernice
Senecio jacobaea – starček přímětník: Horní Počernice
Senecio vernalis – starček jarní: Horní Počernice
Senecio viscosus – starček lepkavý: Masarykovo nádraží, Vysočany
Senecio vulgaris – starček obecný: Vysočany, Horní Počernice
Setaria pumila – bér sivý: Vysočany
Setaria viridis – bér zelený: Masarykovo nádraží
Silene sp. – silenka: Horní Počernice
Silene latifolia subsp. alba – silenka širolistá bílá: Masarykovo nádraží, Vysočany
Sisymbrium loeselii – hulevník Loeselův: Masarykovo nádraží, Vysočany, Horní Počernice
Sisymbrium orientale – hulevník východní: Masarykovo nádraží
Solanum decipiens – lilek vlnatý: Masarykovo nádraží
Solanum dulcamara – lilek potměchuť: Vysočany
Solanum lycopersicum – lilek rajče: Masarykovo nádraží
Solanum nigrum – lilek černý: Masarykovo nádraží, Vysočany
Solidago canadensis – zlatobýl kanadský: Masarykovo nádraží, Vysočany, Horní Počernice
Sonchus arvensis – mléč rolní : Vysočany
Sonchus oleraceus – mléč zelinný: Masarykovo nádraží, Vysočany
Stellaria media – ptačinec prostřední: Horní Počernice
Tanacetum vulgare – vratič obecný: Masarykovo nádraží, Horní Počernice
Taraxacum sect. Ruderalia – pampelišky smetánky: Masarykovo nádraží, Vysočany, Horní Počernice
Thlaspi arvense – penízek rolní: Horní Počernice
Tragopogon sp. – kozí brada: Horní Počernice
Tragopogon dubius – kozí brada pochybná: Vysočany
Tragopogon orientalis – kozí brada východní: Masarykovo nádraží, Vysočany
Trifolium pratense – jetel luční: Vysočany
Trifolium repens – jetel plazivý: Masarykovo nádraží, Vysočany
Tripleurospermum inodorum – heřmánkovec nevonný: Masarykovo nádraží, Vysočany
Tussilago farfara – podběl lékařský: Masarykovo nádraží, Vysočany
Urtica dioica – kopřiva dvoudomá Masarykovo nádraží, Vysočany, Horní Počernice
Verbascum sp. – divizna: Horní Počernice
Veronica arvensis – rozrazil rolní: Horní Počernice
Veronica hederifolia agg. – rozrazil břečťanolistý: Horní Počernice
Veronica sublobata – rozrazil laločnatý: Horní Počernice
Vicia sp. – vikev: Horní Počernice
Vicia tenuifolia – vikev tenkolistá: Vysočany
Viola arvensis – violka rolní: Vysočany, Horní Počernice
Viola canina – violka psí: Vysočany

Magistrát hl. m. Prahy

Na projekt průzkumu invazivních druhů rostlin pražských železničních nádraží, který vytvářejí Přírodovědná společnost a web Botany.cz, finančně přispělo Hlavní město Praha.