Trať č. 210 (směr Vrané nad Vltavou) zahrnuje na území Prahy tyto železniční stanice:

  • Praha-Vršovice
  • Praha-Krč
  • Praha-Braník
  • Praha-Modřany zastávka
  • Praha-Modřany (pouze nákladní)
  • Praha-Komořany
  • Praha-Zbraslav

Braník
Tato trať byla v úplnosti zprovozněna v roce 1897, společně s úsekem této tratě z Modřan do Dobříše. Jsou po ní vedeny pouze osobní (zastávkové) vlaky.
Železniční stanice Praha-Vršovice je na této trati nejvýznamnější. Skládá z nádraží osobního, vjezdového a seřaďovacího a z čekacích kolejí. Rozkládá se na poměrně velkém území. První trať (dráha císaře Františka Josefa z Vídně přes České Budějovice do Prahy) tady byla položena v roce 1871, nádraží zde ale bylo vystavěno až v roce 1880. V roce 1882 byl zahájen provoz na trati z Vršovic do Modřan.
Stanice Praha-Krč a Praha-Braník byly zprovozněny současně s prvním úsekem trati do Modřan v roce 1882. V okolí branické stanice se železnice dotýká hranice botanicky hodnotné přírodní památky U branického pivovaru.
Železniční stanice Praha-Modřany byla původně koncová. Až v roce 1897 byla zdejší trať prodloužena až do Vraného nad Vltavou a Dobříše a v roce 1900 byla uvedena do provozu trať z Vraného nad Vltavou do Čerčan.
Stanice Praha-Komořany je nejmladší železniční zastávku na území Prahy, byla uvedena do provozu teprve v roce 1997.
Nádraží Praha-Zbraslav je poslední pražskou stanicí trati č. 210. Zprovozněna byla v roce 1897 spolu s úsekem této tratě z Modřan do Dobříše.
Nejníže na této trati leží stanice Praha-Zbraslav (200 m n. m.), nejvýše Praha-Krč (215 m n. m.). Celý tento úsek trati má délku 18 km.
Úhrnem bylo na pražské části trati č. 210 v letech 2008 a 2009 zaznamenáno 209 taxonů cévnatých rostlin, což představuje zhruba 40 % všech zaznamenaných taxonů rostlin železničních nádraží Prahy.

Z taxonů na pražských nádražích nejčastějších byly na této trati zaznamenány:
Arenaria serpyllifolia agg. – písečnice douškolistá
Artemisia vulgaris – pelyněk černobýl
Capsella bursa-pastoris – kokoška pastuší tobolka
Chelidonium majus – vlaštovičník větší
Echium vulgare – hadinec obecný
Geranium robertianum – kakost smrdutý
Hypericum perforatum – třezalka tečkovaná
Linaria vulgaris – lnice květel
Tripleurospermum inodorum – heřmánkovec nevonný
Viola arvensis – violka rolní

K raritním taxonům nádraží Praha-Krč – tedy k těm, které nebyly na žádném jiném pražském nádraží nalezeny – patří:
Juncus bufonius – sítina žabí

Raritní taxony nádraží Praha-Braník:
Avena sativa – oves setý
Chenopodium glaucum – merlík sivý
Crepis tectorum – škarda střešní
Poa bulbosa – lipnice cibulkatá
Viola reichenbachiana – violka lesní
Xanthium strumarium – řepeň durkoman

Raritní taxony nádraží Praha-Zbraslav:
Ajuga genevensis – zběhovec lesní
Campanula trachelium – zvonek kopřivolistý
Impatiens glandulifera – netýkavka žlaznatá
Melica nutans – strdivka nící
Trifolium medium – jetel prostřední
Viola tricolor – violka trojbarevná

Nejvzácnější druhy zaznamenané na této trati:
Xanthium strumarium – řepeň durkoman: Braník – kriticky ohrožený druh (C1)
Stellaria pallida – ptačinec bledý: Vršovice – silně ohrožený druh (C2)

Nejproblematičtější invazivní druhy trati:
Ambrosia artemisiifolia – ambrozie peřenolistá: Vršovice
Impatiens glandulifera – netýkavka žlaznatá: Zbraslav
Robinia pseudacacia – trnovník akát: Vršovice, Braník, Modřany, Komořany, Zbraslav
Solidago canadensis – zlatobýl kanadský: Vršovice, Krč, Braník, Modřany, Modřany-nákladní, Zbraslav

Zajímavosti:
Z okrasných druhů zaznamenaných na trati č. 210 jmenujme povijnici nachovou (Ipomoea purpurea) nalezenou v Braníku. Dosti častým je zde také rozchodník španělský (Sedum hispanicum), se kterým se setkáme ve Vršovicích, Krči, Braníku a na nákladním nádraží v Modřanech.
Z okrasných dřevin na této trati potom najdeme v Braníku pámelník bílý (Symphoricarpos albus), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), k okrasným dřevinám patří i vršovický šeřík obecný (Syringa vulgaris), trojpuk (Deutzia sp.) a mahalebka (Prunus mahaleb), také krčský topol kanadský (Populus ×canadensis) a třeba i zdejší javory (Acer campestre, A. negundo, A. platanoides) a duby (Quercus robur, Q. rubra). Do této kategorie patří i ve Vršovicích a Braníku se vyskytující dosti invazivní kustovnice cizí (Lycium barbarum).
Užitkové druhy této trati zastupuje například oves setý (Avena sativa) v Braníku a jabloně (Malus domestica) ve Vršovicích a Braníku. Stejně jako na mnoha jiných tratích Prahy, tak i zde (např. Komořany) se objevuje brukev řepka (Brassica napus).
Netýkavka
Soupis všech taxonů pražského úseku trati č. 210:
Acer campestre – javor babyka: Krč
Acer negundo – javor jasanolistý: Vršovice, Krč
Acer platanoides – javor mléč: Krč, Braník
Acer pseudoplatanus – javor klen: Vršovice, Braník, Zbraslav
Achillea millefolium agg. – řebříček obecný: Vršovice, Braník, Modřany, Modřany-nákladní, Komořany, Zbraslav
Aegopodium podagraria – bršlice kozí noha: Modřany-nákladní
Aesculus hippocastanum – jírovec maďal: Braník
Ailanthus altissima – pajasan žláznatý: Vršovice, Krč, Zbraslav
Ajuga genevensis – zběhovec lesní: Zbraslav
Alliaria petiolata – česnáček lékařský: Krč, Braník, Zbraslav
Alnus glutinosa – olše lepkavá: Modřany-nákladní
Amaranthus retroflexus – laskavec ohnutý: Braník
Ambrosia artemisiifolia – ambrozie peřenolistá: Vršovice
Anchusa officinalis – pilát lékařský: Krč, Braník, Modřany-nákladní, Komořany, Zbraslav
Anthriscus sylvestris – kerblík lesní: Krč, Modřany
Arabidopsis thaliana – huseníček rolní: Vršovice, Krč, Braník, Modřany-nákladní, Zbraslav
Arctium sp.: Vršovice, Zbraslav
Arctium lappa – lopuch větší: Braník
Arenaria serpyllifolia agg. – písečnice douškolistá: Vršovice, Krč, Braník, Modřany, Modřany-nákladní, Komořany, Zbraslav
Arrhenatherum elatius – ovsík vyvýšený: Vršovice, Krč, Braník, Modřany, Modřany-nákladní, Komořany, Zbraslav
Artemisia campestris – pelyněk ladní: Modřany-nákladní
Artemisia vulgaris – pelyněk černobýl: Vršovice, Braník, Modřany, Modřany-nákladní, Komořany, Zbraslav
Atriplex sagittata – lebeda lesklá: Vršovice, Modřany-nákladní
Avena sativa – oves setý: Braník
Ballota nigra – měrnice černá: Vršovice, Braník, Modřany-nákladní
Barbarea vulgaris – barborka obecná: Zbraslav
Bellis perennis – sedmikráska obecná: Braník
Berteroa incana – šedivka šedá: Vršovice, Krč, Modřany-nákladní,
Betula pendula – bříza bělokorá: Vršovice, Krč
Bidens sp. – dvouzubec: Zbraslav
Brassica napus – brukev řepka: Komořany
Bromus hordeaceus – sveřep měkký: Vršovice, Krč, Komořany
Bromus sterilis – sveřep jalový: Vršovice, Krč, Braník, Modřany, Modřany-nákladní, Komořany, Zbraslav
Bromus tectorum – sveřep střešní: Vršovice, Krč, Braník, Modřany, Modřany-nákladní, Komořany, Zbraslav
Calamagrostis epigejos – třtina křovištní: Vršovice, Krč, Braník, Modřany
Campanula trachelium – zvonek kopřivolistý: Zbraslav
Capsella bursa-pastoris – kokoška pastuší tobolka: Vršovice, Krč, Braník, Modřany, Modřany-nákladní, Komořany, Zbraslav
Cardaria draba – vesnovka obecná: Vršovice, Modřany-nákladní
Carex hirta – ostřice srstnatá: Modřany-nákladní
Centaurea stoebe – chrpa latnatá: Krč, Modřany, Modřany-nákladní, Zbraslav
Cerastium glutinosum – rožec lepkavý: Zbraslav
Cerastium semidecandrum – rožec pětimužný: Vršovice, Krč, Braník, Modřany-nákladní, Komořany, Zbraslav
Chaerophyllum temulum – krabilice mámivá: Vršovice, Braník
Chelidonium majus – vlaštovičník větší: Vršovice, Krč, Braník, Modřany, Modřany-nákladní, Komořany, Zbraslav
Chenopodium album agg. – merlík bílý: Vršovice, Braník, Modřany, Modřany-nákladní, Zbraslav
Chenopodium glaucum – merlík sivý: Braník
Cirsium arvense – pcháč rolní: Vršovice, Krč, Modřany-nákladní, Zbraslav
Cirsium vulgare – pcháč obecný: Krč
Clematis vitalba – plamének plotní: Vršovice, Braník, Zbraslav
Convolvulus arvensis – svlačec rolní: Vršovice, Braník, Komořany, Zbraslav
Conyza canadensis – turanka kanadská: Krč, Braník
Corylus avellana – líska obecná: Braník
Crepis tectorum – škarda střešní: Braník
Dactylis glomerata – srha laločnatá: Vršovice, Braník
Daucus carota – mrkev obecná: Vršovice, Krč, Braník, Modřany, Modřany-nákladní, Komořany, Zbraslav
Descurainia sophia – úhorník mnohodílný: Krč, Modřany-nákladní, Komořany, Zbraslav
Deutzia sp. – trojpuk: Vršovice
Digitaria sanguinalis – rosička krvavá: Braník
Echinochloa crus-galli – ježatka kuří noha: Braník
Echinops sphaerocephalus – bělotrn kulatohlavý: Braník
Echium vulgare – hadinec obecný: Vršovice, Krč, Braník, Modřany, Modřany-nákladní, Komořany, Zbraslav
Elytrigia repens – pýr plazivý: Vršovice, Krč, Braník
Epilobium sp. – vrbovka: Vršovice, Krč, Modřany, Modřany-nákladní, Zbraslav
Equisetum arvense – přeslička rolní: Komořany
Eragrostis minor – milička menší: Braník
Erigeron annuus – turan roční: Vršovice, Krč, Braník, Modřany, Modřany-nákladní, Komořany, Zbraslav
Erodium cicutarium – pumpava obecná: Braník, Modřany-nákladní
Erophila verna agg. – osívka jarní: Vršovice, Modřany-nákladní
Erysimum cheiranthoides – trýzel malokvětý: Modřany-nákladní
Euonymus europaea – brslen evropský: Braník
Euphorbia cyparissias – pryšec chvojka: Modřany-nákladní, Zbraslav
Euphorbia peplus – pryšec okrouhlý: Braník
Fallopia convolvulus – opletka obecná: Vršovice, Krč, Braník, Modřany, Modřany-nákladní, Komořany, Zbraslav
Festuca brevipila – kostřava drsnolistá: Modřany-nákladní
Ficaria verna – orsej jarní: Braník
Fragaria sp. – jahodník: Braník
Fraxinus excelsior – jasan ztepilý: Vršovice, Braník, Zbraslav
Fumaria sp. – zemědým: Modřany-nákladní, Komořany
Galeopsis angustifolia – konopice úzkolistá: Braník
Galinsoga parviflora – pěťour maloúborný: Braník
Galium album – svízel bílý: Modřany-nákladní
Galium aparine – svízel přítula: Vršovice, Krč, Braník, Modřany-nákladní, Komořany, Zbraslav
Geranium sp. – kakost: Zbraslav
Geranium pusillum – kakost maličký: Komořany, Zbraslav
Geranium pyrenaicum – kakost pyrenejský : Vršovice
Geranium robertianum – kakost smrdutý: Vršovice, Krč, Braník, Modřany, Modřany-nákladní, Komořany, Zbraslav
Geum urbanum – kuklík městský: Vršovice, Krč, Braník
Hedera helix – břečťan popínavý: Vršovice, Braník
Heracleum sphondylium – bolševník obecný: Vršovice
Herniaria glabra – průtržník lysý: Vršovice, Krč, Komořany
Hieracium bauhini – jestřábník Bauhinův: Krč, Modřany, Modřany-nákladní, Zbraslav
Hieracium murorum – jestřábník zední: Modřany
Hordeum murinum – ječmen myší: Vršovice, Braník, Modřany-nákladní
Humulus lupulus – chmel otáčivý: Komořany, Zbraslav
Hypericum perforatum – třezalka tečkovaná: Vršovice, Krč, Braník, Modřany, Modřany-nákladní, Zbraslav
Impatiens glandulifera – netýkavka žlaznatá: Zbraslav
Impatiens parviflora – netýkavka malokvětá: Vršovice, Braník, Modřany
Ipomoea purpurea – povijnice nachová: Braník
Iris sp. – kosatec: Krč
Juncus bufonius – sítina žabí: Krč
Kochia scoparia – bytel metlatý: Braník
Lactuca serriola – locika kompasová : Vršovice, Krč, Braník, Modřany-nákladní, Komořany, Zbraslav
Lamium album – hluchavka bílá: Vršovice, Krč, Braník, Modřany-nákladní, Komořany, Zbraslav
Lamium purpureum – hluchavka nachová: Vršovice, Braník
Lepidium sp. – řeřicha: Vršovice
Lepidium campestre – řeřicha chlumní: Vršovice, Krč, Braník, Komořany
Ligustrum vulgare – ptačí zob obecný: Krč
Linaria vulgaris – lnice květel: Vršovice, Krč, Braník, Modřany, Modřany-nákladní, Zbraslav
Lolium perenne – jílek vytrvalý: Braník
Lotus corniculatus – štírovník růžkatý: Krč, Komořany
Lycium barbarum – kustovnice cizí: Vršovice, Braník
Malus sp. – jabloň: Vršovice
Malus domestica – jabloň domácí: Braník
Malva neglecta – sléz přehlížený: Vršovice
Matricaria discoidea – heřmánek terčovitý: Vršovice, Krč, Braník, Zbraslav
Medicago ×varia – tolice měňavá: Vršovice, Krč, Braník, Modřany, Modřany-nákladní, Komořany
Medicago lupulina – tolice dětelová: Vršovice, Krč, Braník, Modřany, Komořany, Zbraslav
Melica nutans – strdivka nící: Zbraslav
Mercurialis annua – bažanka roční: Braník
Microrrhinum minus – hledíček menší: Modřany-nákladní, Zbraslav
Myosotis sp. – pomněnka: Vršovice, Krč, Braník, Zbraslav
Oenothera sp. – pupalka: Vršovice, Krč, Braník, Modřany, Modřany-nákladní, Komořany, Zbraslav
Oxalis stricta – šťavel evropský: Krč, Braník, Zbraslav
Panicum capillare – proso vláskovité: Vršovice
Papaver rhoeas – mák vlčí: Vršovice, Krč, Braník, Modřany-nákladní, Komořany, Zbraslav
Parthenocissus inserta – přísavník popínavý: Vršovice, Krč, Braník, Modřany-nákladní
Pastinaca sativa – pastinák setý: Vršovice
Plantago lanceolata – jitrocel kopinatý: Braník, Modřany-nákladní, Zbraslav
Plantago major – jitrocel větší: Vršovice, Braník, Zbraslav
Poa annua – lipnice roční: Vršovice, Krč, Braník, Modřany-nákladní, Zbraslav
Poa bulbosa – lipnice cibulkatá: Braník
Poa compressa – lipnice smáčknutá: Braník, Modřany-nákladní
Poa pratensis – lipnice luční: Vršovice, Braník, Modřany, Modřany-nákladní
Polygonum arenastrum – truskavec obecný: Vršovice, Krč, Braník, Komořany, Zbraslav
Populus sp. – topol: Vršovice, Modřany, Modřany-nákladní
Populus ×canadensis – topol kanadský: Krč
Portulaca oleracea – šrucha zelná: Braník
Potentilla argentea agg. – mochna stříbrná: Krč, Braník, Modřany-nákladní
Potentilla recta – mochna přímá: Vršovice
Potentilla reptans – mochna plazivá: Modřany-nákladní, Komořany
Prunus sp. – slivoň: Vršovice
Prunus mahaleb – mahalebka obecná: Vršovice
Pyrus sp. – hrušeň: Vršovice
Quercus robur – dub letní: Krč
Quercus rubra – dub červený: Krč
Ranunculus repens – pryskyřník plazivý: Vršovice, Zbraslav
Reseda lutea – rýt žlutý: Vršovice, Krč, Braník, Modřany, Zbraslav
Robinia pseudacacia – trnovník akát: Vršovice, Braník, Modřany, Komořany, Zbraslav
Rosa sp. – růže: Braník, Modřany-nákladní
Rubus fruticosus agg. – ostružiník křovitý: Vršovice, Krč, Braník, Modřany-nákladní, Komořany, Zbraslav
Rumex acetosa – šťovík kyselý: Krč, Modřany, Modřany-nákladní, Komořany
Rumex acetosella – šťovík menší: Braník
Rumex crispus – šťovík kadeřavý: Vršovice, Braník, Modřany-nákladní
Rumex obtusifolius – šťovík tupolistý: Zbraslav
Salix caprea – vrba jíva: Braník, Modřany
Sambucus nigra – bez černý: Vršovice, Krč, Braník, Modřany, Zbraslav
Sanguisorba minor – krvavec menší: Braník, Zbraslav
Saxifraga tridactylites – lomikámen trojprstý: Modřany-nákladní, Zbraslav
Securigera varia – čičorka pestrá: Krč, Braník, Modřany-nákladní, Komořany, Zbraslav
Sedum acre – rozchodník ostrý: Krč, Braník, Modřany-nákladní, Zbraslav
Sedum album – rozchodník bílý: Braník, Modřany, Modřany-nákladní, Zbraslav
Sedum hispanicum – rozchodník španělský : Vršovice, Krč, Braník, Modřany-nákladní
Sedum sexangulare – rozchodník šestiřadý: Braník, Modřany, Modřany-nákladní, Zbraslav
Senecio jacobaea – starček přímětník: Zbraslav
Senecio viscosus – starček lepkavý: Braník
Senecio vulgaris – starček obecný: Vršovice, Krč, Braník, Komořany, Zbraslav
Setaria pumila – bér sivý: Braník
Silene latifolia subsp. alba – silenka širolistá bílá: Vršovice, Braník, Komořany
Silene vulgaris – silenka nadmutá: Braník, Modřany-nákladní, Komořany
Sisymbrium loeselii – hulevník Loeselův: Vršovice, Krč, Braník, Modřany, Modřany-nákladní, Komořany, Zbraslav
Solanum nigrum – lilek černý: Braník
Solidago canadensis – zlatobýl kanadský: Vršovice, Krč, Braník, Modřany, Modřany-nákladní, Zbraslav
Sonchus asper – mléč drsný: Krč
Sonchus oleraceus – mléč zelinný: Braník
Stellaria sp. – ptačinec: Braník, Zbraslav
Stellaria media – ptačinec prostřední: Vršovice, Braník, Zbraslav
Stellaria pallida – ptačinec bledý: Vršovice
Symphoricarpos albus – pámelník bílý: Braník
Syringa vulgaris – šeřík obecný: Vršovice
Tanacetum vulgare – vratič obecný: Krč, Braník, Modřany, Komořany
Taraxacum sect. Ruderalia – pampelišky smetánky: Vršovice, Krč, Braník, Modřany
Thlaspi arvense – penízek rolní: Vršovice
Thlaspi perfoliatum – penízek prorostlý: Vršovice
Tilia sp. – lípa: Braník
Tragopogon dubius – kozí brada pochybná: Vršovice, Krč, Modřany
Tragopogon pratensis – kozí brada luční: Vršovice
Trifolium arvense – jetel rolní: Modřany-nákladní
Trifolium campestre – jetel ladní: Modřany-nákladní
Trifolium medium – jetel prostřední: Zbraslav
Trifolium pratense – jetel luční: Vršovice, Modřany, Zbraslav
Trifolium repens – jetel plazivý: Vršovice, Krč, Braník, Modřany-nákladní, Zbraslav
Tripleurospermum inodorum – heřmánkovec nevonný: Vršovice, Krč, Braník, Modřany, Modřany-nákladní, Komořany, Zbraslav
Urtica dioica – kopřiva dvoudomá: Vršovice, Krč, Braník, Modřany-nákladní, Zbraslav
Valerianella sp. – kozlíček: Braník
Verbascum sp. – divizna: Vršovice, Krč, Braník, Modřany, Modřany-nákladní, Komořany
Verbascum lychnitis – divizna knotovitá: Krč, Modřany-nákladní, Zbraslav
Veronica arvensis – rozrazil rolní: Vršovice, Krč, Braník, Komořany, Zbraslav
Veronica praecox – rozrazil časný: Braník
Veronica sublobata – rozrazil laločnatý: Vršovice, Krč, Braník, Modřany-nákladní, Komořany, Zbraslav
Vicia hirsuta – vikev chlupatá: Krč, Braník, Modřany-nákladní, Zbraslav
Vicia sativa – vikev setá: Vršovice, Krč, Braník, Komořany, Zbraslav
Vicia sepium – vikev plotní: Komořany
Vincetoxicum hirundinaria – tolita lékařská: Krč, Modřany-nákladní
Viola arvensis – violka rolní: Vršovice, Krč, Braník, Modřany, Modřany-nákladní, Komořany, Zbraslav
Viola hirta – violka srstnatá: Vršovice, Zbraslav
Viola reichenbachiana – violka lesní: Braník
Viola tricolor – violka trojbarevná: Zbraslav
Vitis sp. – réva: Krč
Xanthium strumarium – řepeň durkoman: Braník

Magistrát hl. m. Prahy

Na projekt průzkumu invazivních druhů rostlin pražských železničních nádraží, který vytvářejí Přírodovědná společnost a web Botany.cz, finančně přispělo Hlavní město Praha.