Nedaleko jihomoravských Rakvic, u Trkmanského dvora (okres Břeclav), byla v roce 2008 vyhlášena přírodní památka Trkmanec-Rybníčky o výměře 45 ha (mapa). Území se nachází v nivě Trkmanky, je tvořeno terenními sníženinami se slanomilnou květenou a s výskytem vzácných obratlovců. Hlavním předmětem ochrany je kriticky ohrožený pcháč žlutoostenný (Cirsium brachycephalum), který se v současnosti u nás vyskytuje již jen v okolí Rakvic. Část ploch s tímto pcháčem, které se nalézají mezi dálnicí a železniční tratí, však chráněna není.
Trkmanec - Rybníčky
Samotná přírodní památka je tvořena rákosinami, porosty komonice zubaté (Melilotus dentatus) a napohled nevábnými plochami, porostlými převážně merlíky (Chenopodium spp.), pcháči (Cirsium arvense, C. canum) nebo šťovíky, hlavně šťovíkem přímořským (Rumex maritimus). Z dalších běžných druhů jsou hojné oman britský (Inula britannica), mochna husí (Potentilla anserina), jitrocel větší (Plantago major), ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli), máta vodní (Mentha aquatica), kyprej vrbice (Lythrum salicaria), ostřice Otrubova (Carex otrubae), rákos obecný (Phragmites australis), blín černý (Hyoscyamus niger), locika kompasová (Lactuca serriola).
Trkmanec - Rybníčky
Ze vzácnějších druhů zde rostou solenka Valerandova (Samolus valerandi), zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum), štírovník tenkolistý (Lotus tenuis), skřípinec Tabernaemontanův (Schoenoplectus tabernaemontani), šťovík úzkolistý (Rumex stenophyllus). Na okrajích rákosin rostou např. proskurník lékařský (Althaea officinalis), karbinec evropský (Lycopus europaeus) a karbinec statný (L. exaltatus), žluťucha žlutá (Thalictrum flavum), rozrazil bažinný (Veronica anagalloides). Uváděny jsou i další vzácnější druhy: ostřice žitná (Carex secalina) nebo divizna švábová (Verbascum blattaria).
Trkmanec - Rybníčky
V okolí přírodní památky lze nalézt některé další zajímavé druhy rostlin, např. strdivku sedmihradskou (Melica transsilvanica), radyk prutnatý (Chondrilla juncea) nebo kavyl vláskovitý (Stipa capillata) na protipovodňové hrázi Trkmanky, případně přesličku větevnatou (Equisetum ramosissimum) na náspu železniční trati. Hned u cesty za Trkmanicemi najdeme i starček zlatý (Senecio doria) a rozrazil dlouholistý (Pseudolysimachion maritimum).
Trkmanec - Rybníčky
Fotografováno dne 18. 8. 2012.