Východně od obce Pozděchov (okres Vsetín) v údolí potoka Trubiska se nachází přírodní památka vyhlášená v roce 2013. Předmětem ochrany je drobný plž vrkoč útlý (Vertigo angustior) a jeho biotop. Tím je pěnovcové prameniště v severní části přírodní památky.
Zlínské vrchy, Trubiska
Geologické podloží tvoří flyšové sedimenty, jejichž vápnité vrstvy obohacují nevydatné prameniště o vápník. Právě zde se – kromě vrkoče útlého – hojně vyskytuje prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vzácněji kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) a suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium).
Mechové patro není příliš bohaté a tvoří jej spíše běžnější druhy mechorostů, což ukazuje na nízkou mineralizaci pramene. Nejhojnější je károvka hrotitá (Calliergonella cuspidata), klamonožka bahenní (Aulacomnium palustre) a prutník hvězdovitý (Bryum pseudotriquetrum).
Zlínské vrchy, Trubiska

Zlínské vrchy, Trubiska

Dále chráněné území tvoří vlhké pcháčové louky ze svazu Calthion s hojným pcháčem potočním (Cirsium rivulare), dále škardou bahenní (Crepis paludosa), děhelem lesním (Angelica sylvestris), krvavcem totenem (Sanguisorba officinalis), tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria), mátou dlouholistou (Mentha longifolia). Z dalších druhů se roztroušeně vyskytuje starček potoční (Tephroseris crispa), kuklík potoční (Geum rivale) nebo mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus).
Podél odvodňovacích stružek se vyskytuje devětsil lékařský (Petasites hybridus). Vlhká pcháčová louka přechází především na svém jižním okraji do mezofilní louky s hojným výskytem bedrníku velkého (Pimpinella major). Vyskytuje se zde i několik kusů vstavače mužského (Orchis mascula) nebo tužebník obecný (Filipendula vulgaris).
Louka nebyla delší dobu sečená, což se projevuje výskytem druhů, jako jsou třtina šedavá (Calamagrostis canescens), krabilice zápašná (Chaerophyllum aromaticum), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea). Připomínkou této doby jsou i mohutné keře vrby ušaté (Salix aurita), které by bylo vhodné mírně zredukovat. Louka je znovu pravidelně sečena od roku 2004, vzhledem k výskytu modráska očkovaného (Maculinea teleius) a modráska bahenního (Maculinea nausithous) je sečena jednou ročně v druhé polovině srpna.
Přírodní památka má rozlohu 0,8264 ha a její součástí je menší evropsky významná lokalita Pozděchov s rozlohou 0,3258 ha. Ochranné pásmo je vyhlášeno parcelou o rozloze 0,312 ha. Tvoří jí sušší, polokulturní louka navazující na vlhčí louku na jižním okraji. Chráněné území má podlouhlý tvar, z východní strany tvoří hranici potok, který lemují smrkové monokultury a na západní straně místní komunikace, po které vede zelená turistická značka. Ta vede od níže položené PP Rybník Neratov k zámečku Trubiska až na rozcestí Bařinka poblíž Vařákových pasek.
Zlínské vrchy, Trubiska
Fotografováno dne 30. 7. 2015.