Zobrazit místo Turkestánská provincie na větší mapě

Ve středoasijském prostoru, který je součástí Íránsko-turanské oblasti, zahrnuje Turkestánská provincie především jihovýchod Uzbekistánu, západ Tádžikistánu a sever Afghánistánu, okrajově zasahuje i do ostatních středoasijských republik. Je tvořen nižšími horskými masivy a jeho součástí je i rozsáhlá Ferganská kotlina.
Turkestánská provincie
Území budují především předprvohorní přeměněné horniny, kotliny jsou vyplněné mladými sedimenty. Klima je vysoce kontinentální, tj. s velkými rozdíly mezi dnem a nocí a s velmi horkými a suchými léty a mrazivými zimami; mezi jednotlivými částmi provincie jsou však značné rozdíly. Většina srážek přichází v zimě a na jaře.
Turkestánská provincie
Lesní vegetace zde hraje z klimatických důvodů omezenou roli: jsou zde jednak porosty s různými druhy jalovců (Juniperus), porosty dřevin s různými jedlými plody (Malus sieversii), meruňkou (Prunus armeniaca) a ořešákem (Juglans regia), dále porosty s endemickým javorem Acer platanoides subsp. turkestanicum a ve vyšších horách porosty se smrkem Picea schrenkiana.
Turkestánská provincie
V přechodech do stepi jsou řídké lesíky a keřová společenstva s hlohy (Crataegus pontica nebo Crataegus turkestanica) a řečíkem Pistacia vera. Na ně navazují stepní porosty s lipnicí cibulkatou (Poa bulbosa) a ostřicí Carex pachystylis, ve vyšších polohách s kostřavou walliskou (Festuca valesiaca) a kavylem Stipa kirghisorum, v nejaridnějších polohách s bělostníkem Krascheninnikovia ceratoides. Naopak na vlhčích místech v horách jsou druhově pestré trávníky s druhy rodu Eremurus (Asphodelaceae). Kolem vodních toků v horách jsou porosty vrby Salix pycnostachya a židoviníku Myricaria squamosa.
Turkestánská provincie
Květena je bohatá a vyznačuje se vysokým stupněm endemismu, který se týká rodů a druhů. Endemických rodů je zde asi 35, druhů kolem 1500. Endemismus je zejména výrazný v čeledi Apiaceae a Brassicaceae, na druhové úrovni mezi kozinci (Astragalus) a vlnicemi (Oxytropis), dále mezi tulipány (Tulipa), v rodu Haplophyllum (Rutaceae), Acantholimon (Plumbaginaceae), stračka (Delphinium), šišák (Scutellaria), kosatec (Iris), ločidlo (Ferula) a dalších. Zastoupeny jsou především íránsko-turanské prvky; u řady těchto prvků právě zde hledejme vývojové centrum.
Turkestánská provincie
Z původních druhů rostlin této provincie na BOTANY.cz najdete:

Turkestánská provincie
Sousedící floristické provincie:

Turkestánská provincie
Fotografoval Marek Škorvaga.