Na pravém břehu pražského Dalejského potoka, naproti přírodní památky Opatřilka – Červený lom, byla v roce 1982 na ploše asi 12,5 hektaru vyhlášena národní přírodní památka U Nového mlýna. Předmětem ochrany jsou významné geologické profily v devonských vápencích s výskytem zkamenělin a s parastratotypem pro hranici mezi spodním a středním devonem a dále zbytky teplomilné květeny skalních stepí a teplomilných trávníků.
U Nového mlýna
Na první pohled místo působí nevzhledným dojmem, který je dán přebujelým rostlinstvem a množstvím ruderálních druhů, jako jsou kuklík městský (Geum urbanum), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), svízel přítula (Galium aparine) atd. Většina plochy je porostlá vysazeným lesem, především listnatým a křovinami. Podél železniční trati převažují borovice. Podrost listnatého lesa je chudý, místy je zajímavý hojným výskytem okrotice bílé (Cephalanthera damasonium), především v porostech lip (Tilia cordata) a habrů (Carpinus betulus), což je v Praze v posledních letech běžný jev.
U Nového mlýna
Na skalním ostrůvku nad železniční tratí v severní části území roste řada zajímavých druhů: devaterník velkokvětý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum), sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera), oman srstnatý (Inula hirta), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii subsp. axillaris) a koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica). V borovém lese pak roste hojně pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea) a bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum) a také několik rostlin plaménku přímého (Clematis recta).
U Nového mlýna
Další zajímavé druhy najdeme na skalní hraně lomu Prastav, kde rostou např. hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca), devaterník šedý (Helianthemum canum), vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia), dvojštítek hladkoplodý (Biscutella laevigata), či běžný, ale milý hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum).
U Nového mlýna
Odtud směrem ku Praze nalezneme teplomilné trávníky s řadou druhů běžných i vzácnějších. Z běžných jsou to například tolice srpovitá (Medicago falcata), šalvěj luční i přeslenitá (Salvia pratensis, S. verticillata), chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), zvonek klubkatý a broskvolistý (Campanula glomerata, C. persicifolia), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), sveřep vzpřímený (Bromus erectus). K těm vzácnějším patří pipla osmahlá (Nonea pulla), lněnka lnolistá (Thesium linophyllon), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora) a především sasanka lesní (Anemone sylvestris).
Z dalších vzácných rostlin jsou z území NPP uváděny bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), dřín jarní (Cornus mas), křivatec český (Gagea bohemica) a kavyl Ivanův (Stipa pennata).
U Nového mlýna
Fotografováno v květnu a září 2010.