Chráněné území vyhlášené v roce 1996 se nachází asi 1,5 km severozápadně od Trhové Kamenice (okres Chrudim – mapa), v nivě bezejmenného potoka. Nachází se v nadmořské výšce asi 560 m a rozkládá se na ploše 1,96 ha. Důvodem ochrany jsou vlhké pcháčové a rašelinné louky s výskytem řady ohrožených druhů rostlin, zejména vrby borůvkovité (Salix myrtilloides). V době vyhlašování byly v ČR známy pouze dvě lokality tohoto druhu vrby.
Upolíny u Kamenice
Podél potoka tvoří vegetační kryt porosty především vrby pětimužné (Salix pentandra), vrba ušatá (Salix aurita) je na lokalitě vyřezávána z důvodu křížení s vrbou borůvkovitou. Kromě těchto druhů na lokalitě roste také vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia). V nivě potoka převažují rašelinné louky z asociace Caricetum goodenowii, které přecházejí především na mírném svahu do pcháčových luk z asociace Polygono-Trollietum altissimi. Ty na nejsušších a eutrofnějších místech přecházejí do ovsíkových luk.
Upolíny u Kamenice
V rašelinných loukách se poměrně často vyskytuje ostřice obecná (Carex nigra), ostřice Hartmanova (Carex hartmanii), olešník kmínolistý (Selinum carvifolia), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), mochna bahenní (Potentilla palustris), starček potoční (Tephroseris crispa), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica). Spolu s nimi se vyskytuje suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), ptačinec bahenní (Stellaria palustris), violka bahenní (Viola palustris).
Upolíny u Kamenice
U potoka roste poměrně hojně kuklík potoční (Geum rivale), místy i oměj pestrý (Aconitum variegatum). Na pcháčových loukách stovky upolínů nejvyšších (Trollius altissimus). Místy je velmi hojná škarda čertkusolistá (Crepis mollis subsp. hieracioides). Na suchých místech s přechody do svazu Violion vzácně roste hadí mord nízký (Scorzonera humilis).
Upolíny u Kamenice
Louka je pravidelně sečená, vrba borůvkovitá je chráněna před okusem oplocenkou. V chráněném území se nachází monitorovací plocha občanského sdružení Centaurea. Téměř až k chráněnému území vede žlutá turistická značka z Trhové Kamenice do Petrkova.
Upolíny u Kamenice
Fotografováno dne 29. 5. 2013.