Valdštejnova alej

Především Tilia cordata, lípa srdčitá, ale také Tilia platyphyllos, lípa velkolistá, vzácně i Tilia platyphyllos var. vitifolia, lípa velkolistá révolistá a Tilia ×vulgaris, lípa obecná (Malvaceae):

Tato vpravdě grandiózní čtyřřadá alej vede téměř z centra Jičína k Valdštejnově lodžii v libosadu za městem. Poprvé byla vysazena v roce 1631, původně čítala na 1152 lip a její délka činí 1825 m. Nad její krásou se pozastavil dokonce už Bohuslav Balbín.
Průměrné stáří dnešních nejstarších stromů může dosahovat zhruba jedné stovky let, je tedy zřejmé, že alej byla průběžně obnovována, dosazována. Naposledy k její zásadní rekonstrukci došlo v letech 2011–13, tehdy bylo do aleje vysazeno i mnoho nových stromů. Celá alej je součástí přírodní památky Libosad-obora, předmětem ochrany je především zachování biotopů vhodných pro existenci páchníka hnědého (Osmoderma barnabita).

Alej byla založena z podnětu vévody Albrechta z Valdštejna (1583–1634), který se rozhodl z Jičína vytvořit honosné centrum celého svého Frýdlantského vévodství. Autorem rozsáhlých krajinářských úprav v okolí Jičína byl italský architekt Nicolò Sebregondi (1585–1652). Valdštejnova smrt znamenala konec veškerých snah vybudovat z Jičína vévodské město, avšak Valdštejnův velkolepý otisk je zde zřetelný dodnes. Snad nejkrásnější připomínkou oné doby je právě tato úžasná alej.

Valdštejnova alej
Valdštejnova alej
Valdštejnova alej
Valdštejnova alej
Valdštejnova alej
Valdštejnova alej
Valdštejnova alej
Valdštejnova alej

Fotografováno dne 7. 10. 2018.