Podél železniční trati Břeclav – Přerov, mezi stanicemi Rohatec a Bzenec přívoz (Hodonínsko) se nalézá významná přírodní rezervace s jednoznačným jménem Váté písky. Zdejší písky pocházejí ze sedimentů řeky Moravy a byly vyváty během pleistocénu. Místy dosahují až mocnosti 30 m. Rozloha celé přírodní památky, která byla vyhlášena v roce 1990, dosahuje bezmála 100 hektarů a nalézá se v nadmořské výšce od 186 do 195 m.
Váté písky
V dávnější minulosti zdejší oblast sloužila především pastevectví, takže došlo k výraznému odlesnění celého okolí. Na konci 18. století se tady vytvořily dokonce pohyblivé písčité duny – nezřídka se tomuto kraji dodnes říkává Moravská Sahara. Proto se na začátku 19. století přistoupilo k výraznému zalesňování tohoto území. Naštěstí tehdejší vídeňská vláda rozhodla, že právě tudy povede Severní dráha císaře Ferdinanda (železniční spojení Vídeň – Bochnia, první vlak do Přerova zde projel v roce 1841), no a kolem železniční trati musel být samozřejmě zachován bezpečnostní nezalesněný pruh, který sloužil jako ochrana před požáry. A právě tento pruh písku v bezprostřední blízkosti trati se stal důležitým útočištěm zdejší psamofilní (pískomilné) květeny.
Toto značně extrémní území je vhodné jen pro určité druhy rostlin. Na silných vrstvách vátých písků se vyvinuly acidofilní doubravy, na mělčích vrstvách písku rostou panonské teplomilné doubravy. Najdeme zde také dubohabřiny, cenná jsou místní bezlesá stanoviště panonských stepních trávníků na písku.
Váté písky
Mezi nejzajímavější zdejší rostliny patří jistě kriticky ohrožené druhy kavyl písečný (Stipa borysthenica), kolenec pětimužný (Spergula pentandra) a silenka lepkavá (Silene viscosa), poměrně vzácný smil písečný (Helichrysum arenarium) a šater latnatý (Gypsophila paniculata), dále paličkovec šedavý (Corynephorus canescens), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia) nebo divizna brunátná Verbascum phoeniceum). Zdejší populace kostřavy pochvaté je někdy hodnocena jako samostatný poddruh – Festuca vaginata subsp. dominii.
Váté písky

Některé druhy rostlin Vátých písků:
Achillea pannonica – řebříček panonský
Anthemis ruthenica – rmen rusínský
Arabidopsis thaliana – huseníček rolní
Arabis glabra – huseník lysý
Armeria vulgaris – trávnička obecná
Artemisia campestris – pelyněk ladní
Asparagus officinalis – chřest lékařský
Astragalus glycyphyllos – kozinec sladkolistý
Berteroa incana – šedivka šedá
Calamagrostis epigejos – třtina křovištní
Carex hirta – ostřice srstnatá
Carex praecox – ostřice časná
Carex supina – ostřice stepní
Centaurea scabiosa – chrpa čekánek
Chelidonium majus – vlaštovičník větší
Chondrilla juncea – radyk prutnatý
Cichorium intybus – čekanka obecná
Consolida regalis – ostrožka stračka
Corynephorus canescens – paličkovec šedavý
Cynoglossum officinale – užanka lékařská
Dianthus pontederae – hvozdík Pontederův
Eragrostis minor – milička menší
Erigeron acris – turan ostrý
Erodium cicutarium – pumpava obecná
Eryngium campestre – máčka ladní
Euphorbia cyparissias – pryšec chvojka
Falcaria vulgaris – srpek obecný
Festuca vaginata subsp. dominii – kostřava pochvatá Dominova
Galium aparine – svízel přítula
Gypsophila paniculata – šater latnatý
Helichrysum arenarium – smil písečný
Hieracium pilosella – jestřábník chlupáček
Hylotelephium maximum – rozchodník velký
Hypericum perforatum – třezalka tečkovaná
Jasione montana – pavinec horský
Lathyrus tuberosus – hrachor hlíznatý
Lepidium campestre – řeřicha chlumní
Linaria genistifolia – lnice kručinkolistá
Linaria vulgaris – lnice květel
Melampyrum pratense – černýš luční
Melica transsilvanica – strdivka sedmihradská
Muscari comosum – modřenec chocholatý
Origanum vulgare – dobromysl obecná
Papaver argemone – mák polní
Papaver rhoeas – mák vlčí
Petrorhagia prolifera – hvozdíček prorostlý
Pinus sylvestris – borovice lesní
Plantago arenaria – jitrocel písečný
Quercus robur – dub letní
Robinia pseudacacia – trnovník akát
Salvia nemorosa – šalvěj hajní
Scabiosa ochroleuca – hlaváč žlutavý
Scleranthus annuus – chmerek roční
Silene nutans – silenka nicí
Silene otites – silenka ušnice
Silene viscosa – silenka lepkavá
Spergula morisonii – kolenec Morisonův
Spergula pentandra – kolenec pětimužný
Stipa borysthenica – kavyl písečný
Stipa capillata – kavyl vláskovitý
Thymus serpyllum – mateřídouška úzkolistá
Tragopogon dubius – kozí brada pochybná
Trifolium arvense – jetel rolní
Verbascum chaixii subsp. austriacum – divizna jižní rakouská
Verbascum phoeniceum – divizna brunátná
Veronica spicata – rozrazil klasnatý
Vincetoxicum hirundinaria – tolita lékařská
Viola arvensis – violka rolní
Váté písky

Fotografováno v letech 2005 a 2006.