Přírodní památku Vizerka tvoří jižně orientovaný svah v meandru Šáreckého potoka. Jako chráněné území byla vyhlášena v roce 1988 na více jak 3 hektarech. Důvodem vyhlášení byly skalnaté a křovinaté svahy s teplomilnou květenou. Dolní část chráněného území představuje příjemné klidné místo Tiché Šárky s dominující usedlostí Vizerka – tu tvoří nevelký domek z počátku 19. století, který byl v nedávné době rozšířen o novostavbu. Podstatně jiný charakter má horní část, která sousedí s intravilánem Nebušic a odtud se i do ochranného pásma chráněného území tlačí honosné vily a zahrádkářská kolonie.
Praha, Vizerka
Větší část svahu pokrývají místy až nepropustné křoviny s javorem babykou (Acer campestre), růžemi (Rosa sp.), trnkami (Prunus spinosa), hlohy (Crataegus sp.), jasany (Fraxinus excelsior), ptačím zobem (Ligustrium vulgare), třešněmi (Prunus avium), svídou krvavou (Cornus sanguinea) a dubem zimním (Quercus petraea).
Praha, Vizerka
Dříve ale tento svah měl zcela odlišný charakter – celá stráň byla odlesněna a sloužila jako chudá pastvina. Ve větší míře na ní dominovalo společenstvo úzkolistých suchých trávníků (Festuco rupicolae-Caricetum humilis zahrnuté do svazu Festucion valesiaceae) s kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola) a ostřicí nízkou (Carex humilis), tzn. společenstvo oproti jiným typům suchých trávníků druhově nápadně chudší. Ve zbytcích těchto společenstev byl zaznamenán řebříček sličný (Achillea nobilis), ohrožený druh teplých oblastí severozápadních a středních Čech a střední a jižní Moravy. Až v dnešní době jsou nelesní společenstva zatlačována rychlým nárůstem křovin.
Praha, Vizerka
Nelesní vegetace se zachovala pouze na dvou skalních výchozech a v jejich okolí (jeden z těchto výchozů se nachází přímo nad zmiňovanou usedlostí). Na skalních výchozech se vyvinula společenstva primitivních půd (Hyperico perforati-Scleranthion perennis) s chmerkem vytrvalým (Scleranthus perennis). Společenstva úzkolistých suchých trávníků (Festucion valesiaceae) reprezentuje chrpa latnatá (Centaurea stoebe), mochna stříbrná (Potentilla argentea), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), rozchodník velký (Hylotelephium maximum), čistec přímý (Stachys recta), krvavec menší (Sanguisorba minor), hvězdnice zlatovlásek (Galatella linosyris), trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium), mochna písečná (Potentilla arenaria), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys). Tato vegetace hostí také vzácnou růži keltskou (Rosa gallica).
Praha, Vizerka
Kolem skalních výchozů a na jejich úpatí je možné identifikovat pěkně vyvinuté společenstvo lemů (Geranio sanguinei-Dictamnetum albae) s třemdavou bílou (Dictamnus albus), kakostem krvavým (Geranium sanguineum), dobromyslí obecnou (Origanum vulgare), kostřavou sivou (Festuca pallens), sleziníkem severním (Asplenium septentrionale) a ohroženou bělozářkou liliovitou (Anthericum liliago).
Praha, Vizerka
Na úpatí svahu se nacházejí lesní porosty směřující k habrové doubravě, tzn. vegetaci, která by potenciálně přirozeně pokrývala větší plochu chráněného území. V přírodní památce Vizerka ji reprezentují habr obecný (Carpinus betulus), dub zimní (Quercus petraea), v bylinném patře zvonek kopřivolistý (Campanula trachelium), jahodník truskavec (Fragaria moschata), lipnice hajní (Poa nemoralis), řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum) a ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea).
Praha, Vizerka

Seznam vybraných druhů nalezených v přírodní památce Vizerka:
Acer campestre
Arrhenatherum elatius
Artemisia campestris
Asplenium septentrionale
Campanula trachelium
Carex humilis
Carpinus betulus
Centaurea stoebe
Cornus sanguinea
Cotoneaster integerrimus
Crataegus
sp.
Dianthus carthusianorum
Dictamnus albus
Echium vulgare
Eryngium campestre
Erysimum crepidifolium
Euphorbia cyparissias
Festuca pallens
Festuca rupicola
Fragaria moschata
Fraxinus excelsior
Geranium sanguineum
Hieracium pilosella
Hylotelephium maximum
Hypericum perforatum
Ligustrium vulgare
Origanum vulgare
Poa nemoralis
Potentilla arenaria
Potentilla argentea
Prunus avium
Prunus spinosa
Pyrethrum corymbosum
Quercus petraea
Robinia pseudacacia
Rosa
sp.
Salvia pratensis
Sanguisorba minor
Scleranthus perennis
Sedum sexangulare
Seseli osseum
Stachys recta
Teucrium chamaedrys
Thymus pannonicus
Thymus pulegioides

Praha, Vizerka
Fotografováno dne 26. 9. 2008.

Magistrát hl. m. Prahy

Projekt Popularizace a propagace ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště chráněných území Prahy je realizován s finančním přispěním Hlavního města Prahy.