Moravské město Vizovice se nachází 15 km východně od Zlína. Nejvýznamnější památkou je místní zámek, který nechal vybudovat v polovině 18. století biskup Heřman Hannibal z Blümegenu. Zámek byl zbudován podle návrhů architekta F. A. Grimma, v duchu francouzské architektury. V parku je několik soch moravského sochaře Ondřeje Schweigla, který se podílel také na výzdobě interiéru kaple, která se nachází v levém křídle zámku.
Vizovice
Vizovice
Vznik zámeckého parku je datován rovněž do poloviny 18. století. Karel Hieke (1985) zde udává asi 19 jehličnatých a 62 listnatých dřevin. V rovinatém okolí u zámku rostou lípy (Tilia cordata a Tilia platyphyllos), duby zimní (Quercus petraea), ořešák černý (Juglans nigra), dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos) a další.
Vizovice
Na zadní část zámku, kde se nachází dvě sochy gladiátorů, navazuje stříhaná lipová alej, tvořící významnou osu. Na konci této části se otevírá vyhlídková terasa, odkud se nabízí pohled na spodní část parku, kde protéká potok Lutoninka a kde se také nachází menší rybníček, ledvinovitého tvaru. Za zmínku stojí větší jedlovce kanadské (Tsuga canadensis) a mohutné lípy. Nad rybníčkem se nachází anglická část parku, ve které rostou zejména naše původní druhy dřevin, jako jsou již výše zmíněné lípy, javory (Acer pseudoplatanus, Acer campestre), buk lesní (Fagus sylvatica), habr obecný (Carpinus betulus), smrk ztepilý (Picea abies), borovice lesní (Pinus sylvestris), z dalších dřevin pak jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), modřín opadavý (Larix decidua) a jiné.
Vizovice
Vizovice
Poměrně hustě zapojený porost přechází do rozlehlejších částí, kde najdeme palouky s volně stojícími solitérami či skupinami dřevin. V této části roste např. zajímavá borovice tuhá (Pinus rigida), smrk ztepilý (Picea abies ʻVirgataʼ), cypřišky (Chamaecyparis lawsoniana a pisifera), smrk pichlavý (Picea pungens ʻGlaucaʼ), svítel latnatý (Koelreuteria paniculata), dub zimní (Quercus petraea), jedle bělokorá (Abies alba), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a malebná vícekmenná lípa (Tilia cordata) u samé hranice parku.
Vizovice
V okolí rybníčku roste vrba Matsudova (Salix matsudana ʻTortuosaʼ), vrba bílá (Salix alba ʻTristisʼ), javor jasnolistý (Acer negundo), javor dlanitolistý (Acer palmatum), stříhanolistý kultivar buku (Fagus sylvatica ʻRohaniiʼ), převislý buk (Fagus sylvatica ʻPendulaʼ), kaštanovník jedlý (Castanea sativa), skupina tureckých lísek (Corylus colurna) apod. Podél vodního toku rostou opět původní druhy dřevin, za zmínku stojí některé statnější buky (Fagus sylvatica).
Vizovice
Fotografováno v letech 2008–2015.