Chráněné území vyhlášené v roce 1990 na ploše 87,41 ha se nachází na jihovýchodním okraji obce Kameničky (okres Chrudim). Na severu vede hranice podél silnice z Kameniček do Chlumětína, na jihu pak silnice do osady Krejcar. Přibližně uprostřed rezervace se nachází výrazná krajinná dominanta, vrch označovaný v mapách jako Vojtěchův kopec (673 m n. m.).
Volákův kopec - přírodní rezervace
V malířské tradici se pro něj používá název Volákův kopec, který použil Antonín Slavíček pro jeden svůj obraz. Na jeho vrcholu se nachází zatopená lomová jáma po těžbě ruly. Na březích této jámy roste ďáblík bahenní (Calla palustris), na hladině vzácně rdest vzplývavý (Potamogeton natans).
Volákův kopec - přírodní rezervace
Volákův kopec - přírodní rezervace
Svahy Volákova kopce jsou porostlé mezofilními loukami ze svazu Arrhenatherion. Na severním úpatí pramení bezejmenný pravostranný přítok Chrudimky, kolem kterého se nacházejí poměrně rozsáhlé a zachovalé rašelinné louky ze svazu Caricion fuscae, místy s ostrůvky přechodových rašelinišť na pramenných průsacích ze svazu Sphagno recurvi-Caricion canescentis. Na těchto loukách se vyskytuje prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), ostřice blešní (Carex pulicaris), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), mochna bahenní (Potentilla palustris), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), tolije bahenní (Parnassia palustris), vzácně také všivec bahenní (Pedicularis palustris), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), ale i suchopýrek alpský (Trichophorum alpinum) a klikva bahenní (Oxycoccus palustris).
Volákův kopec - přírodní rezervace
V mechovém patře hojně roste klamonožka bahenní (Aulacomnium palustre) a vlasolistec vlhkolistý (Tomentypnum nitens). Z rašeliníků se zde vyskytuje i rašeliník prostřední (Sphagnum magellanicum). Z dalších druhů je zajímavý výskyt ploníku tuhého (Polytrichum strictum) a zelenky hvězdovité (Campylium stellatum).
Na suchých místech se pak vyskytují společenstva ze svazu Violion caninae s výskytem hadího mordu nízkého (Scorozonera humilis) a všivce lesního (Pedicularis sylvatica).
Volákův kopec - přírodní rezervace
Pro luční porosty v severní části rezervace je typická rozptýlená zeleň, která vyhovuje řadě ptáků, mezi němi je nejzajímavější tetřívek obecný, jehož místní populace je jedinou na území CHKO Žďárské vrchy. Jeho ochrana byla jedním z hlavních důvodů vyhlášení tohoto chráněného území. Většina luk v severní části je sečena, z toho téměř 13 ha ručně. Mezofilní ovsíkové louky na svazích Volákova kopce jsou sečeny pravidelně lehkou mechanizací.
V současnosti se připravuje rozšíření rezervace na východním okraji o lokalitu zvanou Chotáry, která by měla chránit především rašelinějící louky a rašeliniště s hojným výskytem rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia) a klikvy bahenní (Oxycoccus palustris).
Volákův kopec - přírodní rezervace
Fotografováno ve dnech 24. 5. 2007, 9. 9. 2009, 10. 7., 13. 7. 2011.