Největší lokalita s výskytem bledule jarní (Leucojum vernum) na území CHKO Železné hory se nachází mezi obcemi Vršov a Krásné (okres Chrudim – mapa). Jako přírodní památka byla vyhlášena v roce 1990, na ploše 18,65 ha.
Vršovská olšina

Vršovská olšina

Jedná se o prameništní olšiny ze svazu Carici remotae–Fraxinetum, které byly v minulosti odvodňovány a na sušších místech rostou skupinky smrku (Picea abies) a dalších dřevin. Ve východní části přírodní památky se vyskytují i jedle (Abies alba) a buk lesní (Fagus sylvatica).
Kromě bledule z dalších zajímavých druhů zde roste ve dvou velkých populacích česnek medvědí (Allium ursinum), roztroušeně lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) a prvosenka vyšší (Primula elatior).
Vzácně se objevují čarovník alpský (Circaea alpina), čarovník prostřední (C. intermedia), kopytník evropský (Asarum europaeum), či kozlík dvoudomý (Valeriana dioica).
Naopak poměrně hojně na sušších místech roste sasanka hajní (Anemone nemorosa), na vlhčích místech ostřice řídkoklasá (Carex remota) nebo bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis).
V prameništích roste devětsil bílý (Petasites albus), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium) nebo řeřišnice hořká (Cardamine amara).
Vršovská olšina
V mechovém patře je zde velmi hojná zpeřenka tamaryšková (Thuidum tamariscinum), která vytváří rozsáhlé porosty v prameništích. Spolu s ní v prameništích roste bařitka nažloutlá (Straminergon stramineum) či pobřežnice obecná (Pellia epiphylla). Na okrajích pramenišť tyto druhy doprovází trněnka Zetterstedtova (Eurhynchium angustirete). Na sušších místech se vyskytují běžné letní druhy, mezi kterými je nejhojnější ploník ztenčený (Polytrichum formosum).
Na jihozápadním okraji je součástí chráněného území i louka. Nejjižnější část je sečena a má charakter polokulturní louky, dříve odvodňované a hnojené. Její severní cíp není sečen a je postupně osazován jedlí.
V jarních měsících je chráněné území hojně navštěvováno, ale nevede k němu žádná turisticky značená stezka. V současnosti je nejlépe přístupná z obce Krásné.
Vršovská olšina
Fotografováno dne 9. 4. 2011.