Vsetínský zámecký park se nachází na jižně exponovaném svahu pod zámkem a serpentýnovou cestičkou, mostem přes řeku Bečvu je pak spojen s tzv. Panskou zahradou.
Vsetín, zámecký park a Panská zahrada

Vsetín, zámecký park a Panská zahrada

Rozloha zámeckého parku je 1,75 ha. Základ parku je možno hledat v barokní zahradě z roku 1723–45, která byla v roce 1773 hrabětem Illésházy přeměněna na park. Po klasicistní přestavbě zámku v letech 1830–35 získal park krajinářský charakter.
Panská zahrada vznikla v nivě řeky Bečvy jako zeleninová zahrada, ovocný sad a štěpnice. Do podoby veřejného parku byla upravena počátkem 20. století díky místnímu Okrašlovacímu spolku. Výraznou upravou prošla v roce 1949, kdy zde byl obnoven rybníček, upraveny cestičky, založeny trávníky a vysazena řada nových stromů a keřů. Bohužel východní část parku byla později použita pro výstavu fotbalového hřiště a tenisových kurtů. Dnes má park rozlohu 3 hektary a je doplněn o altán u rybníčku, kde je vyznačen 18. poledník východní délky.
V zámeckém parku je nejzajímavější dřevinou mohutný korkovník amurský (Phellodendron amurense) rostoucí u původně zahradního průčelí zámku (dnes hlavní vstup do Muzea regionu Valašska). Naproti němu roste jasan ztepilý převislý (Fraxinus excelsior cv. Pendula). Poblíž tohoto exempláře nelze přehlédnout červenolistý buk lesní (Fagus sylvatica cv. Atropunicea) a také převislý buk lesní (Fagus sylvatica cv. Pendula). V jejich blízkosti je park doplněn altánkem z dórských sloupů.
Vsetín, zámecký park a Panská zahrada
Zvláště na jaře vynikne šácholan přišpičatělý (Magnolia acuminata) nebo liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera). Z dalších dřevin stojí za zmínku dub velkoplodý (Quercus macrocarpa) nebo ořešák černý (Juglans nigra). Boční vstup do zámeckého parku z ulice Palackého doprovází alej mohutných lip srdčitých (Tilia cordata).
Vsetín, zámecký park a Panská zahrada
V Panské zahradě rostou běžnější druhy dřevin, jako dub zimní (Quercus petraea), javor mléč (Acer platanoides), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), lípa srdčitá (Tilia cordata) nebo katalpa trubačovitá (Catalpa bignonioides). Z jehličnanů zde roste borovice černá (Pinus nigra), borovice vejmutovka (Pinus strobus) a douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii).
Oběma parky prochází naučná stezka s 11 zastaveními.
Vsetín, zámecký park a Panská zahrada
Fotografováno dne 13. 8. 2013.