Horňácká obec Velká nad Veličkou je význačná letitou tradicí souborů lidových písní, moderní továrnou s nepřetržitým provozem a okolní přírodou. Hned za humny se na západním svahu kopce Háj rozkládá na 162 ha národní přírodní rezervace Zahrady pod Hájem, vyhlášená v roce 1987. Zahrady jsou tvořeny květnatými loukami, starými sady, remízky a solitérními dřevinami na slínovcovém podloží. Rezervace je pozoruhodná genofondovým sadem krajových odrůd vynikajícím v době dozrávání plodů a význačná výskytem vzácných teplomilných druhů rostlin a živočichů.
NPR Zahrady pod Hájem
Vysoká sorpční kapacita podloží ovlivňuje složení rostlinných společenstev, především v dolní části rezervace. Za sucha ztvrdlá půda hostí některé druhy, známé také z vlhkých půd: ostřici chabou (Carex flacca), vstavač vojenský (Orchis militaris), kalinu obecnou (Viburnum opulus), pětiprstku žežulník (Gymnadenia conopsea) a pětiprstku hustokvětou (Gymnadenia densiflora), ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus) nebo bradáček vejčitý (Listera ovata). Vitalitě rostlin přispívá schopnost jílových minerálů zadržovat vlhkost a naopak v místech s narůstající suchostí stanoviště vitalita těchto rostlin klesá. Pouze na místech s vyšší vlhkostí, např. v terenních depresích, roste ocún jesenní (Colchicum autumnale). K druhům typickým pro sušší místa můžeme počítat vzácný len žlutý (Linum flavum).
Co by to bylo za květnaté louky, kdyby se nemohly pochlubit záplavou květů. Zdaleka nejvíce jich nabízejí trávy. Zvláště nápadný je ztepilý sveřep vzpřímený (Bromus erectus), přehlédnou nelze ani srhu laločnatou (Dactylis glomerata). K dalším běžným květům patří šalvěj luční (Salvia pratensis), vítod větší (Polygala major), vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia), pcháč panonský (Cirsium pannonicum), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), snědek jehlancovitý (Ornithogalum brevistylum), záraza bílá šalvějová (Orobanche alba subsp. major), hvozdík kartouzek širolistý (Dianthus carthusianorum subsp. latifolius), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum). Méně nápadné, o to však vzácnější, jsou kozinec dánský (Astragalus danicus), hadí mord nachový (Scorzonera purpurea), vstavač osmahlý (Neotinea ustulata), hořec křížatý (Gentiana cruciata), černohlávek dřípený (Prunella laciniata) nebo plamének přímý (Clematis recta).
NPR Zahrady pod Hájem
Zahradami prochází zelená turistická značka, u vstupu je umístěn velký panel s lákavou nabídkou vzácných květů – a skutečně, přinejmenším oba tořiče, čmelákovitého Holubyho i včelonosného (Ophrys holoserica ssp. holubyana, Ophrys apifera) a rudohlávek (Anacamptis pyramidalis) rostou nedaleko, tořič Holubyho dokonce sto metrů od cedule, hned vedle luční cesty. Místo lze poznat podle zdupané trávy od lačných fotografů zdejší hlavní atrakce. Rostlinky se již hledají podstatně hůře. Takže, prosím opatrně!
Jak člověk stoupá do svahu, přibývá remízků a složení rostlin se pomalu mění. Vstavač vojenský střídá vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula ssp. signifera), objeví se hlavinka horská (Traunsteinera globosa), nenápadný kosatec trávovitý (Iris graminea), ale také svrchovaně nápadný kosatec různobarvý (Iris variegata), přehlédnout nelze orlíček obecný (Aquilegia vulgaris). Proslulá jsou zdejší lemová společenstva, s kakostem krvavým (Geranium sanguineum), kamejkou modronachovou (Buglossoides purpurocaerulea), černýšem hajním (Melampyrum nemorosum) nebo hřebenitým (Melampyrum cristatum). Zajímavý je také výskyt mochny bílé (Potentilla alba) nebo srpice barvířské (Serratula tinctoria).
NPR Zahrady pod Hájem
Lesy rostoucí v okolí luk nevypadají příliš vábně, dubohabrové hájky střídají druhotné porosty sosen a lip. Přesto je bylinné patro bohaté. Hojný je kopytník evropský (Asarum europaeum), árón východní (Arum cylindraceum), bradáček vejčitý (Listera ovata), lilie zlatohlávek (Lilium martagon) nebo okrotice bílá (Cephalanthera damasonium). Vzácněji lze nalézt lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), vstavač bledý (Orchis pallens) nebo okrotici dlouholistou (Cephalanthera longifolia).
Výčet rostlin je jen výběrový, ani zdaleka úplný. Zmíněny jsou především rostliny, které může spatřit běžný návštěvník, aniž by uhnul z již zmiňované turistické značky.
NPR Zahrady pod Hájem
Fotografováno v červnu 2010.