Po dlouhých a vyčerpávajících jednáních mezi Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem financí byl přijat návrh, který řeší přínos a sdílení zisků z užívání genetických zdrojů rostlin a přerozdělování přínosů z nich, zabránění daňových úniků a nepovolené konzumace rostlinných produktů. Jednání se aktivně účastnili zástupci eko-, natur-, bio- a jiných aktivistů a teroristů. Aktivní účastí jednání podpořili nově vzniklý Národní autorský svaz zahradních architektů a Ochranný svaz zahradních šlechtitelů.

Vládní návrh zákona vychází z následujících skutečností:

 • Dle mezinárodních smluv a nařízení EU se mají přerozdělovat zisky plynoucí z používaní genetických materiálů.
 • Kdekdo si pěstuje kdeco a neodvádí z toho daně.
 • Dle vyjádření A. Čonkina se dá vodka připravit zkvašením jakékoliv rostliny, zatímco použití jiných uměleckých děl (lidové písně, Pražský hrad, design jízdenek MHD) je zpoplatněno, pohled na rostliny, přírodu i výsadby sídlištní zeleně, které mají mnohdy větší vliv na veřejnost než díla Picassa či Kubky, zpoplatněn není.
 • V oboru botaniky, zahradnictví a ochrany přírody je chronický nedostatek finančních prostředků.

Z toho důvodu vláda navrhuje následující opatření:

1) Zavedení jednotné spotřební daně na prodej květináčů, kontejnerů, truhlíků, sadbovačů, obalů a kelímků od jogurtu ve výši 89,37 Kč.
Za tímto účelem zřizuje kolky, kterými bude opatřena každá nádoba o objemu větším než 5 ml. Používání kolků bude kontrolovat zvláštní útvar policie ČR a celní zpráva. Prodej neokolkovaných nádob bude potrestán pokutou nebo odnětím svobody na 3–5 let, u vietnamských pěstitelů konopí se sazba zvyšuje trojnásobně.

2) Denní poplatek z estetického působení zeleně pro občany starší 2,5 let ve výši 20 Kč. Poplatek bude vybírán jedenkrát ročně na jednotném inkasním místě. Od poplatku mohou být osvobozeny osoby, které prokazatelně déle než 3 měsíce neměly kontakt se zelení či produkty z ní pocházející (dle sazebníků zaměstnání položka K 1 – kyborg, K 2h – kosmonaut v hibernaci při meziplanetárním letu) a osoby tělesně postižené, které mají na 99 % porušenu funkčnost alespoň 5 z následujících smyslů: chuť, čich, hmat a sluch. Po konzultaci s Ministerstvem zdravotnictví a vzhledem k obtížné sociální situaci, může být přísnost zákona zmírněna na 4 smysly.
U osob bez vlastního příjmu přebírá povinnost platit poplatek širší rodina ve smyslu exekučních předpisů (manžel manželky z předešlého manželství, sousedi). Pokud nebude možná platba, odpracuje dlužník dlužnou částku na veřejných pracech v poměru 1 hodina služby / 10 Kč.

3) Jedna osoba smí pěstovat pouze 5 rostlin v nádobě ve svém bytě. Do tohoto počtu se nezapočítávají květiny řezané, bakterie a houby. Pokud má zájem o pěstování více kusů rostlin, podá žádost na Ministerstvo zemědělství. Žádost bude opatřena kolkem ve výši 2000 Kč. Povolení bude vydáno na základě posouzení AOPK a Protidrogové centrály. Protože se jedná o složitou záležitost, nevztahuje se na ni správní řád a případné spory rozhoduje rozhodce jmenovaný ministerstvem.

4) Každý občan pěstující rostliny od 1. 2. 2013 musí vlastnit licenci vydanou Státní agenturou rostlinných zdrojů. Licence se vydává na základě třídenního školení pořádaného agenturou. Uchazeč o licenci musí být bezúhonný, prokazuje kladný poměr ke státnímu zřízení a odpovědnost ke státnímu rozpočtu. Cena školení bude stanovena výnosem Ministerstva.

5) Každá volně rostoucí rostlina bude označena QR kódem a čipem. Tato povinnost dala vzniknout Národní vegetační informační databázi, kam jsou QR kódy nasměrovány. Národní databáze je samozřejmě kompatibilní s podobnou databází celé EU, na které se však pochopitelně podílejí i vědci z Asie, Ameriky, Afriky a Austrálie. O začlenění Antarktidy do projektu se teprve jedná. Evidence drobných rostlin a produkčních organismů (Chlorella, Rhizobium) bude vedena na výkazu přílohy 1 zákona. Ve vegetační databázi i na každém jednotlivém čipu bude zaznamenávána produkce, u rostlin ANEXU 1 a 2 i počet plodů (rybíz), respektive semen (mák). ANEX 1 bude rozšířen oproti mezinárodnímu seznam o položky doporučené Evropskou komisí: žaludy, bukvice a borové šišky. Anex 2 se rozhodlo Ministerstvo zemědělství rozšířit i o druhy poskytující vlákninu, použitelnou ve výživě (papírodárné rostliny, smrk, topol).
Od evidence porostů jsou osvobozeny pozemky v majetku registrované církve, ministerstva vnitra, provozovatelů hypermarketů a Agrofertu Andreje Babiše. Další fyzické a právnické osoby můžou být od evidence osvobozeny po soukromé konzultaci s předsedou nejsilnější vládní strany.
Na základě údajů z čipů bude vypočteno DPH. To bude placeno zálohově k 1. 2. daného roku, doplatek s termínem splatnosti k 1. 2. následujícího roku. Přeplatek, pokud se bude vracet, koncem prosince následujícího roku, pokud MF neurčí jinak.
Čip na rostlině
Na principech zdanění přínosů se shodly všechny jednající strany. Největší problém nastal v souvislosti s přerozdělením zdrojů, ale to se dalo očekávat. Situace se zjednodušila, když se čestným předsedou Národního autorského svazu zahradních architektů stal statutární ministr financí a ekoteroristé byli po konzultaci s Hradem z jednání vyloučeni. Díky intervenci čestného předsedy bylo dohodnuto následující spravedlivé přerozdělení přínosů, včetně požadované podpory třetího světa, místních komunit a tradičních farmářů, též vědy i výzkumu:

 • Provoz Státní agentury rostlinných zdrojů – 50 %
 • Státní rozpočet, kapitola budování dopravních cest pro přerozdělení výnosů – 10 %
 • ČEZ, podpora obnovitelných zdrojů atomové energetiky – 10 %
 • Provoz Autorských svazů – 10 %
 • Rekonstrukční tým v Mali, podpora pěstování čajovníku a rýže – 5%
 • JZD Slušovice, předsedající svazu tradičních farmářů – 5 %
 • Místní komunita bankovních zaměstnanců – 5 %
 • Grantová agentura hutní výroby – 4,5 %
 • Grantová agentura pro biologii a zemědělství – 0,2 %
 • Podpora zahradnických podniků – 0,2 %
 • Výchova a vzdělávání – 0,2 %
 • Ochrana genofondu planých druhů – zůstatek

Očekává se, ža nastavené finanční schéma schválí jak poslanecká sněmovna, tak i senát.