Syn.: Rhamnus carpinifolia Pall., Zelkova hyrcana Grossh. et Jarm.
Čeleď: Ulmaceae Juss. – jilmovité

Zelkova carpinifolia

Rozšíření: Areál se rozkládá v severovýchodním a východním Turecku, v Gruzii, Arménii, Ázerbájdžánu a na severozápadě Íránu.

Ekologie: Stanovištěm jsou vlhčí lesy v nadmořské výšce 100–1500 m, obvykle na půdách bohatých živinami a humusem, ale ne na podmáčených stanovištích. Většinou je součástí druhově bohatších širokolistých listnatých lesů, jen vzácně na ázerbádžánsko-íránském pomezí vytváří i čisté porosty.

Zelkova carpinifolia

Popis: Opadavý strom, řidčeji keř, dorůstá výšky 10–35 m a průměru kmene 2–3 m; borka je šedohnědá, hladká, šupinovitě odlupčivá; letorosty jsou jemně chlupaté. Listy jsou střídavé; řapík je 1–2 mm dlouhý; čepel je vejčitá až eliptická, (1,5–)2–8(–9) cm dlouhá a (1–)1,5–4(–4,5) cm široká, na líci někdy drsná, na rubu obvykle alespoň na žilkách chlupatá, na bázi zaokrouhlená až mělce srdčitá, poněkud asymetrická, na okraji jednoduše oddáleně vroubkovaná, na vrcholu obvykle tupě špičatá. Květy jsou samčí i oboupohlavné, jednotlivé nebo v chudých svazečcích, velmi drobné; okvětních lístků je (4–)5, na bázi srůstají; tyčinek je v počtu okvětních lístků; semeník je chlupatý. Plodem je nepravidelně kulovitá, zřetelně žebrovaná, zelenavá peckovice o průměru asi 5 mm.

Využití: Dřevo je tvrdé a odolné, tradičně se z něj vyrábějí okenní rámy a zárubně, také velmi vhodné k výrobě nábytku.

Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu IUCN (2018) je tento druh klasifikován jako zranitelný (VU). Hlavním důvodem je permanentní odlesňování, ale i selektivní těžba kvůli kvalitnímu dřevu. Dnešní populace jsou víceméně fragmentované, jen výjimečně jsou zachovány rozsáhlejší porosty se starými jedinci.

Poznámka: Rod Zelkova patří k pozůstatkům terciérní flóry, o čemž svědčí disjunktní areál jeho šesti recentně známých druhů. Analogií disjunktního rozšíření tohoto rodu jsou velké keřové až stromové brusnice z příbuzenstva druhu Vaccinium arctostaphylos, které rovněž rostou ve východní Asii, v euxinsko-hyrkánském prostoru, a pak ještě v Makaronésii.

Zelkova carpinifolia
Zelkova carpinifolia

Fotografoval Kryštof Chytrý, dne 13. 7. 2015 (Gruzie, Kutaisi).