Syn.: Crypsis schoenoides (L.) Lam., Phleum schoenoides L.
Čeľaď: Poaceae Barnhart – lipnicovité / lipnicovité
Heleochloa schoenoides
Rozšírenie: Druh s euroázijským rozsiahlym areálom. V Európe sa vyskytuje v celom Mediteráne, severnejšie od Francúzska a Talianska cez strednú Európu až po Ukrajinu a južné Rusko. Cez európsku časť Ruska pokračuje výskyt na západnú Sibír a do Strednej Ázie, Indie a Číny. V Severnej Amerike je druhotný výskyt.
V Českej republike sa druh v minulosti vyskytoval na niekoľko desiatkach lokalít na južnej Morave, v súčasnosti už iba na troch ostávajúcich pri obciach Rakvice, Novosedly a Sedlec (NPR Nesyt). Na Slovensku v nížinách, najviac lokalít na Podunajsku, kde sa dosiaľ vyskytuje na cca 15 lokalitách a vzácne aj na Východoslovenskej nížine, v súčasnosti jediná známa lokalita.
Heleochloa schoenoides
Ekológia: Vyskytuje sa na slaniskách, na periodicky obnažovaných dnách a na brehoch jazierok a kaluží, vo vlhkých depresiách na poliach a v priekopách a na poľných cestách v teplých nížinách. Vyžaduje na jar zaplavené, neskôr v lete vysychajúce, ťažké, hlinité alebo ílovité pôdy. Obsah solí v pôde môže značne kolísať. Vzácne sú známe aj výskyty na obnažovaných, úplne nezasolených pôdach. V priaznivých podmienkach vytvára vlastné spoločenstvo Heleochloetum schoenoides. Kvitne od júla do októbra.
Heleochloa schoenoides
Opis: Jednoročná, trsnatá rastlina vysoká 5–8 cm. Steblá sú poliehavé až vystúpavé, sploštené. Listy, ktoré sú svetlozelené neskôr sivozelené, sú široké 2–4 mm, na líci chlpaté, všetky listové pošvy kratšie ako čepele, jazýček nahradený radom chĺpkov. Súkvetie je vajcovitý paklas, dlhý 0,5–3 cm, ktorý je na báze čiastočne zahalený najvyššou listovou pošvou. Klásky bledozelené, asi 3 mm dlhé, plevy blanité, na okraji bez bŕv, plevica tupá. Plod je hnedé zrno.
Ohrozenie a ochrana: Množstvo lokalít zaniklo veľkoplošnou rekultiváciou pôd a intenzifikáciou poľnohospodárstva v nedávnej minulosti. Súčasnú výskyty sú často už iba fragmentom pôvodných a druh prežíva na sekundárnych, väčšinou ruderalizovaných stanovištiach, v kalužiach poľných ciest a v depresiách uprostred polí. Niektoré lokality ohrozuje zavážanie odpadom, stavebná činnosť a podobne. Územná ochrana je neúčinná, na prežitie druhu je potrebné zaistiť minimálne občasnú disturbanciu vegetačného krytu.
V ČR je bahienka šašinovitá zaradená medzi kriticky ohrozené (C1t) a zákonom chránené druhy (§1), na Slovensku je zraniteľným (VU), zákonom chráneným druhom.
Poznámka: Druh v Českej republike aj na Slovensku dosahuje severnú hranicu svojho areálu.
Heleochloa schoenoidesHeleochloa schoenoides
Heleochloa schoenoides
Foto: 23. 9. 2004 a 11. 7. 2007 (Slovensko, Podunajská nížina).