Červené seznamy, které klasifikují ohrožení organismů, nemohou být z principu neměnné. V zásadě musí odrážet dvě skutečnosti, obě velmi dynamické. Tou první je poznání – badatelé profesionální i amatérští dostávají nepřetržitou šanci něco nalézat nebo naopak nenalézat; a plně toho využívají. Ale i druhá strana se činí – organismy se musí permanentně vyrovnávat s lidskými vlivy na prostředí, které obývají, a mají k tomu dvě možné páky. Buď se přizpůsobí, a tím dostanou novou šanci zvýšit svou konkurenceschopnost a mohou tedy obsazovat nové změněné podmínky, nebo jim změněné podmínky nevyhovují, takže slábnou, ustupují, mizí a hynou.

Ukazuje se, že přibližně desetiletá lhůta je ideálním intervalem k tomu, aby se červené seznamy inovovaly. Na rozdíl od úředních vyhlášek, které s sebou nesou – alespoň teoretickou – právní vymahatelnost, nepodléhají nutnosti byrokratického schvalování, jsou to odborné, profesní dokumenty.
Červené seznamy vyšších rostlin v České republice již tradičně vznikají na platformě České botanické společnosti. Ten první, který spatřil světlo světa v roce 1979 a jehož editoři byli J. Holub, F. Procházka a J. Čeřovský, vznikl na popud usnesení pracovní konference ČBS, konané v roce 1977. Pokus o druhou verzi, která měla reflektovat poznání z 80. let 20. století, nebyl dotažen do konce a zůstal v podobě nedokončeného rukopisu, uloženého v archivu ČBS. Plnohodnotnou druhou verzi připravil F. Procházka po smrti J. Holuba. Kuriózně vyšla dvakrát. Poprvé v roce 2000 v anglické verzi v časopise Preslia (Holub et Procházka 2000; s neobvyklou „holubovskou“ nomenklaturou), podruhé v české (a co se týká použitých jmen, v podobě uživatelsky podstatně přítulnější) verzi o rok později v časopise Příroda, pro niž ji redakčně připravil F. Procházka. Obě verze by se teoreticky neměly lišit po věcné stránce, nepatrné rozdíly mezi nimi přece jen jsou.
Desítiletí po roce 2000 bylo naplněno mimořádnými aktivitami botaniků v terénu i v pracovnách. Do terénu vyrazily celé šiky badatelů, aby vymapovaly biotopy, jak požadovala soustava NATURA 2000, nezbytná k implementaci směrnic EU do národního zákonodárství. To byla vynikající příležitost systematicky pročesat krajinu celého státu: jednou z povinností mapovatelů bylo zaznamenávat výskyt chráněných a ohrožených druhů. Na základě tohoto průzkumu vznikla v Agentuře ochrany přírody a krajiny ohromná databáze (NDOP, čili Nálezová databáze ochrany přírody), která do současnosti obsahuje téměř 7 500 000 floristických údajů. V terénu byly ověřeny četné zapomenuté lokality a nalezeny i některé ztracené druhy, pohled na ohrožení mnoha taxonů se značně zpřesnil. Kromě toho vznikly další rozsáhlé databáze, shrnující též velké balíky dat – druhou velkou botanickou databází je FLORABASE, která sdružuje databázi snímků rostlinných společenstev a floristickou databázi, spravovanou Botanickým ústavem AV ČR. I v této databázi je nyní řádově sedmiciferně údajů.

Sté výročí České botanické společnosti, které připadá na rok 2012, bylo dobrou příležitostí ke shrnutí současných poznatků a připravit inovovaný červený seznam. Je navázán na nový check-list české flóry (Danihelka et al. 2012). Nová verze červeného seznamu zohledňuje především nové poznatky o výskytu cévnatých rostlin a jeho dynamice. Z klasifikace byly zcela vyloučeny druhy klasifikované jako neofyty, tedy druhy, které byly do našeho prostoru zavlečeny po roce 1500. V klasifikaci ohrožení zůstal v zásadě konzervativní a přidržuje se kategorií zavedených již první verzí (A1–A3, C1–C4). Pro druhy kriticky a silně ohrožené, tedy v kategoriích C1 a C2, je však důsledně uveden důvod takové klasifikace. Může to být vzácnost, nebo trend (tedy mizení), a pak rovněž důvod smíšený, tedy vzácnost spojená s trendem. Vznikly tedy tyto nové podkategorie:
r – vzácnost
Aby taxon splnil podmínku vzácnosti, jako kriticky ohrožený (C1) se vyskytuje na 1–5 lokalitách, jako silně ohrožený (C2) na 6–20 lokalitách. Populace jsou víceméně stabilní, v posledním období výrazně neustupují, ani v minulosti nedošlo k výraznějšímu úbytku;
t – trend
V kategorii kriticky ohrožených (C1) se předpokládá úbytek alespoň 90 % historických lokalit, v kategorii silně ohrožených úbytek 50–90 %. Do úbytku se u většiny druhů, zejména u taxonů s obtížným šířením, nezapočítávají nové nálezy na lokalitách, které v minulosti nebyly (dostatečně) probádány – lze předpokládat, že takové druhy se tam vyskytovaly i v minulosti;
b – kombinace vzácnosti i trendu
Taxon splňuje pro zařazení podmínku vzácnosti do příslušné kategorie nebo ji velmi lehce překračuje, ale současně na některých lokalitách zanikl nebo se na nich jeho populace výrazně zmenšila. U dlouhověkých dřevin je důvodem pro tuto klasifikaci i při relativně dobré kondici současných populací i slabé zmlazování.

Celkový počet taxonů, které současný červený seznam hodnotí, je 1720. Z nich je 74 vymizelých a vyhynulých (A1), 53 nezvěstných (A2) a 29 nejasných případů vyhynulých a nezvěstných (A3). Mezi taxony, která jsou na našem území v současnosti známy, je 471 kriticky ohrožených (C1), 357 slině ohrožených (C2), 356 ohrožených (C3) a 380 vyžadujících pozornost (C4). Ke kriticky ohroženým bylo přiřazeno 167 taxonů pro vzácnost, 203 pro ústup a 101 pro kombinaci ústupu a vzácnosti. Ze silně ohrožených taxonů je mezi vzácnými 120, mezi ustupujícími 74 a 163 v kombinaci obou hlavních faktorů. Pro rozhodování, do které skupiny taxon zařadit, měl prioritu ústup, v druhém kroku kombinace a nakonec vzácnost. Mezi druhy vyžadujícími pozornost je 233 taxonů blízkých ohrožení (C4a) a 147 taxonů, u nichž chybějí podrobnější informace.
Pokud srovnáme současnou verzi s verzí předcházející, asi 2/3 klasifikovaných taxonů si zachovalo stejnou kategorii, přibližně u 1/3 došlo ke změně. Některé taxony zcela vypadly, protože se zjistilo, že buď nejsou ohrožené, nebo to jsou neofyty (viz výše), nebo jejich taxonomická hodnota se neprokázala; celkem jde o 168 taxonů, přibližně 10 % celkového počtu. 20 jich bylo přidáno mezi ty, o nichž není v současné době v ČR povědomost, u 130 (7,6 %) se ohrožení zvýšilo, u 141 (8,2 %) se snížilo. Překvapivé je ovšem srovnání náplně kategorií A1–A3. Ve srovnání s první verzí (Holub et al. 1979) bylo v ČR potvrzen výskyt 23 taxonů (to je přibližně 20 % tehdy klasifikovaných vymizelých a nezvěstných taxonů). Rovněž oproti dosavadním verzím (Holub et Procházka 2000, Procházka 2001) je patrná změna, která se týká 18 jmen, v tehdejším soupisu taxonů zařazených mezi vymizelé či nezvěstné.

Jak již bylo řečeno, červené seznamy jsou velmi dynamickou záležitostí. Nelze si tedy myslet, že je definitivní, nepřekonatelný. Lze si jen přát, aby nové změny v zařazení směřovaly spíše do nižších kategorií a dále ubývalo i těch druhů, co jsou v současné době zařazeny mezi vyhynulými, vymizelými nebo nezvěstnými. Překvapení nejsou nikdy vyloučena, tak jako tomu bylo v předchozích obdobích.

Abecedně zde, anebo podle KATEGORIÍ OHROŽENÍ:

Abies alba – C4a
Achillea asplenifolia – C1b
Achillea millefolium subsp. sudetica – C4a
Achillea nobilis – C3
Achillea pannonica – C3
Achillea setacea – C3
Achillea styriaca – C3
Acinos arvensis subsp. eglandulosus – C4b
Aconitum anthora – C3
Aconitum firmum subsp. moravicum – C2b
Aconitum lycoctonum subsp. lycoctonum – C4a
Aconitum lycoctonum subsp. vulparia – C4b
Aconitum plicatum – C3
Aconitum variegatum – C3
Actaea europaea – C1r
Adenophora liliifolia – C1b
Adenostyles alliariae subsp. alliariae – C4a
Adonis aestivalis subsp. aestivalis – C3
Adonis flammea – C1t
Adonis vernalis – C2b
Aethusa cynapium subsp. elata – C4a
Agrimonia procera – C3
Agropyron pectinatum – C1r
Agrostemma githago – C1t
Agrostis alpina – C1r
Agrostis rupestris subsp. rupestris – C2r
Aira caryophyllea – C1t
Aira praecox – C2b
Ajuga chamaepitys subsp. chamaepitys – C1t
Ajuga chamaepitys subsp. chia – A3
Ajuga pyramidalis – C2b
Alcea biennis subsp. biennis – C2b
Alchemilla baltica – C1b
Alchemilla effusa – C2r
Alchemilla filicaulis var. filicaulis – C4b
Alchemilla filicaulis var. vestita – A2
Alchemilla fissa – C1r
Alchemilla flabellata – A2
Alchemilla glabricaulis – C4b
Alchemilla gruneica – C3
Alchemilla obtusa subsp. obtusa – C2b
Alchemilla obtusa subsp. trapezialis – C4b
Alchemilla propinqua – C4b
Alchemilla reniformis – C2r
Alchemilla straminea – C3
Alchemilla suavis – C2r
Alchemilla walasii – C4b
Aldrovanda vesiculosa – A1
Alisma gramineum – C2b
Allium angulosum – C3
Allium carinatum – C3
Allium flavum subsp. flavum – C3
Allium rotundum subsp. rotundum – C3
Allium schoenoprasum subsp. schoenoprasum – C3
Allium senescens subsp. montanum – C4a
Allium sphaerocephalon subsp. sphaerocephalon – C2b
Allium strictum – C2r
Allium ursinum subsp. ursinum – C4a
Allium victorialis – C2t
Alnus alnobetula – C2b
Althaea officinalis – C2t
Alyssum montanum subsp. gmelinii – C3
Amaranthus blitum subsp. blitum – C3
Amaranthus graecizans subsp. sylvestris – A1
Anacamptis pyramidalis – C1b
Anagallis foemina – C3
Andromeda polifolia – C2b
Androsace elongata – C3
Androsace maxima – C1t
Androsace septentrionalis – C1b
Anemone sylvestris – C2b
Anemonastrum narcissiflorum – C1t
Angelica palustris – C1t
Angelica sylvestris subsp. bernardiae – C4b
Antennaria dioica – C2t
Anthemis cotula – C2t
Anthemis ruthenica – C3
Anthericum liliago – C3
Anthericum ramosum – C4a
Anthriscus caucalis – C2t
Anthriscus cerefolium var. trichocarpus – C4a
Anthyllis vulneraria subsp. carpatica – C4b
Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla – C4b
Apera interrupta – A1
Aphanes arvensis – C3
Aphanes australis – C1b
Aposeris foetida – C1r
Aquilegia vulgaris – C3
Arabidopsis arenosa subsp. borbasii – C4b
Arabis auriculata – C3
Arabis nemorensis – C1b
Arabis sudetica – C1r
Arctium nemorosum – C4a
Aremonia agrimonoides subsp. agrimonoides – C2r
Armeria elongata subsp. elongata – C4a
Armeria elongata subsp. serpentini – C2r
Arnica montana subsp. montana – C3
Arabidopsis petraea – C2r
Arabis sagittata – C3
Arctostaphylos uva-ursi – C2r
Arenaria grandiflora – C1r
Arenaria leptoclados – C4b
Aristolochia clematitis – C4a
Arnoseris minima – C1t
Artemisia austriaca – A3
Artemisia pancicii – C1r
Artemisia pontica – C3
Artemisia scoparia – C1t
Arum cylindraceum – C4a
Arum maculatum – C3
Aruncus dioicus – C4a
Asperugo procumbens – C3
Asperula arvensis – A1
Asperula tinctoria subsp. hungarorum – A3
Asperula tinctoria subsp. tinctoria – C3
Asplenium adiantum-nigrum – C1r
Asplenium adulterinum – C1r
Asplenium ceterach subsp. ceterach – C1r
Asplenium cuneifolium – C2r
Asplenium scolopendrium subsp. scolopendrium – C1r
Asplenium trichomanes subsp. hastatum – C1r
Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis – C1r
Asplenium viride – C3
Aster alpinus – C1b
Aster amellus subsp. amellus – C3
Aster amellus subsp. bessarabicus – C3
Astragalus exscapus – C2b
Astragalus arenarius – C1t
Astragalus asper – A1
Astragalus austriacus – C3
Astragalus danicus – C3
Astragalus onobrychis – C3
Atocion rupestre – A2
Atriplex prostrata subsp. latifolia – C4a
Atriplex rosea – C1t
Aurinia saxatilis subsp. saxatilis – C4a
Avena strigosa – A1
Barbarea stricta – C3
Barbarea vulgaris subsp. arcuata – C4a
Bartsia alpina – C2r
Bassia laniflora – A2
Bassia prostrata – C1t
Batrachium aquatile – C4b
Batrachium baudotii – C1b
Batrachium circinatum – C3
Batrachium fluitans – C4a
Batrachium penicillatum – C2r
Batrachium rionii – C2b
Batrachium trichophyllum – C4a
Berberis vulgaris – C4a
Berula erecta – C4a
Betula carpatica – C4b
Betula humilis – A1
Betula nana – C1r
Betula oycoviensis – C1r
Bifora radians – C1t
Biscutella laevigata subsp. varia – C3
Blechnum spicant – C4a
Blysmus compressus – C2t
Bolboschoenus laticarpus – C4a
Bolboschoenus maritimus – C2b
Bolboschoenus planiculmis – C4a
Bolboschoenus yagara – C3
Bothriochloa ischaemum – C3
Botrychium lunaria – C2b
Botrychium matricariifolium – C1t
Botrychium multifidum – C1t
Botrychium simplex – A1
Bromus arvensis – C1t
Bromus commutatus – C3
Bromus japonicus – C4a
Bromus racemosus – C1t
Bromus ramosus – C3
Bromus secalinus – C1t
Bromus squarrosus – C1r
Buglossoides purpurocaerulea – C4a
Buphthalmum salicifolium – C1r
Bupleurum affine – C1r
Bupleurum longifolium subsp. longifolium – C2b
Bupleurum longifolium subsp. vapincense – C1r
Bupleurum rotundifolium – C1t
Bupleurum tenuissimum – C1t
Butomus umbellatus – C4a
Calamagrostis phragmitoides – C2b
Calamagrostis pseudophragmites – C1t
Calamagrostis stricta – C1b
Calamagrostis varia – C1b
Calla palustris – C3
Callitriche hermaphroditica – C1b
Callitriche platycarpa – C3
Caltha palustris subsp. cornuta – C4b
Caltha palustris subsp. laeta – C4b
Camelina alyssum subsp. alyssum – A1
Camelina alyssum subsp. integerrima – A1
Campanula barbata – C2b
Campanula bohemica – C2b
Campanula bononiensis – C2b
Campanula cervicaria – C1t
Campanula gelida – C1r
Campanula gentilis – C3
Campanula glomerata subsp. farinosa – C2b
Campanula latifolia – C3
Campanula moravica – C3
Campanula sibirica subsp. sibirica – C3
Campanula rotundifolia subsp. sudetica – C2r
Cardamine amara subsp. opicii – C1b
Cardamine dentata – C3
Cardamine matthioli – C4a
Cardamine parviflora – C1b
Cardamine resedifolia – C1r
Cardamine trifolia – C3
Carduus nutans subsp. nutans – C4a
Carex acuta subsp. intermedia – C4b
Carex alba – C2r
Carex appropinquata – C3
Carex aterrima – C2r
Carex atrata – C1r
Carex bigelowii subsp. dacica – C2r
Carex bohemica – C4a
Carex brevicollis – A3
Carex brunnesces – A3
Carex buekii – C4a
Carex buxbaumii – C1r
Carex capillaris – C1r
Carex cespitosa – C4a
Carex chordorrhiza – C1r
Carex curvata – C3
Carex davalliana – C2t
Carex derelicta – C1r
Carex diandra – C2t
Carex digitata var. pallens – C4b
Carex dioica – C1b
Carex distans – C3
Carex disticha – C4a
Carex divulsa – C3
Carex elata subsp. elata – C2t
Carex ericetorum – C2t
Carex flava – C4a
Carex fritschii – C2r
Carex hartmanii – C4a
Carex hordeistichos – C2t
Carex hostiana – C2t
Carex humilis – C4a
Carex lasiocarpa – C3
Carex leersii – C4a
Carex lepidocarpa – C2t
Carex limosa – C2b
Carex macroura – C1r
Carex magellanica subsp. irrigua – C2r
Carex melanostachya – C2t
Carex michelii – C3
Carex obtusata – C1r
Carex oederi – C2b
Carex ornithopoda – C3
Carex otomana – C4a
Carex otrubae – C4a
Carex paniculata subsp. paniculata – C4a
Carex pauciflora – C3
Carex pendula – C4a
Carex pseudobrizoides – C1r
Carex pseudocyperus – C4a
Carex pulicaris – C2t
Carex riparia – C4a
Carex rhizina – C3
Carex rupestris – C1r
Carex secalina – C2t
Carex stenophylla – C2b
Carex strigosa – C2r
Carex supina – C3
Carex umbrosa – C3
Carex vaginata – C1r
Carlina acaulis subsp. caulescens – C1r
Carlina biebersteinii subsp. biebersteinii – C3
Carlina biebersteinii subsp. brevibracteata – C4b
Carlina biebersteinii subsp. sudetica – C1r
Catabrosa aquatica – C1t
Caucalis platycarpos subsp. muricata – A2
Caucalis platycarpos subsp. platycarpos – C2b
Centaurea erdneri – C3
Centaurea jacea subsp. angustifolia – C4b
Centaurea montana subsp. mollis – C1r
Centaurea montana subsp. montana – C2r
Centaurea oxylepis – C4a
Centaurea phrygia – C2b
Centaurea pseudophrygia – C4a
Centaurea triumfetti – C3
Centaurea stenolepis subsp. stenolepis – C2r
Centaurium erythraea subsp. erythraea – C4a
Centaurium littorale subsp. compressum – C1t
Centaurium pulchellum – C3
Centunculus minimus – C1t
Cephalanthera damasonium – C4a
Cephalanthera longifolia – C3
Cephalanthera rubra – C2b
Cerastium alsinifolium – C1r
Cerastium brachypetalum subsp. brachypetalum – C3
Cerastium dubium – C2b
Cerastium fontanum – C2r
Cerastium lucorum – C4a
Cerastium pumilum – C3
Cerastium tenoreanum – C1b
Ceratocephala orthoceras – A1
Ceratophyllum submersum – C3
Cerinthe minor – C4a
Chamaecytisus albus – C2r
Chamaecytisus austriacus – C3
Chamaecytisus ratisbonensis – C4a
Chamaecytisus supinus – C4a
Chamaecytisus virescens – C3
Chenopodium bonus-henricus – C4a
Chenopodium chenopodioides – C1b
Chenopodium murale – C1t
Chenopodium opulifolium – C3
Chenopodium urbicum – C1t
Chenopodium vulvaria – C2t
Chimaphila umbellata – C1t
Chondrilla juncea – C3
Chrysosplenium oppositifolium – C4a
Cicerbita alpina – C4a
Cicuta virosa – C2b
Cirsium acaulon subsp. acaulon – C4a
Cirsium brachycephalum – C1b
Cirsium eriophorum – C3
Cirsium pannonicum – C3
Cladium mariscus – C1r
Cleistogenes serotina – C1r
Clematis integrifolia – C1b
Clematis recta – C3
Cnidium dubium – C2b
Coeloglossum viride – C2t
Coleanthus subtilis – C3
Comarum palustre – C4a
Conioselinum tataricum – C1r
Conringia austriaca – A1
Conringia orientalis – C1t
Corallorhiza trifida – C2b
Cornus mas – C4a
Cornus sanguinea subsp. australis – C4b
Cornus sanguinea subsp. hungarica – C4b
Coronilla vaginalis – C2b
Corrigiola litoralis – C1t
Cortusa matthioli subsp. moravica – C1r
Corydalis intermedia – C4a
Corydalis pumila – C3
Corydalis solida subsp. solida – C4a
Corynephorus canescens – C4a
Cota austriaca – C3
Cota tinctoria subsp. subtinctoria – C4b
Cota tinctoria subsp. tinctoria – C4a
Cotoneaster integerrimus – C4a
Cotoneaster laxiflorus – C2r
Crambe tataria – C2r
Crataegus lindmanii – C4b
Crataegus rhipidophylla – C4b
Crepis conyzifolia – C2b
Crepis foetida subsp. rhoeadifolia – C4a
Crepis mollis subsp. mollis – C1b
Crepis mollis subsp. succisifolia – C3
Crepis pannonica – C1r
Crepis praemorsa – C2b
Crepis setosa – C1t
Crepis sibirica – C1t
Crepis tectorum subsp. tectorum – C3
Crocus albiflorus – C2r
Crocus heuffelianus – C1b
Cruciata pedemontana – C2r
Crypsis aculeata – C1t
Crypsis alopecuroides – C1t
Crypsis schoenoides – C1t
Cryptogramma crispa – C1r
Cuscuta approximata subsp. approximata – C1r
Cuscuta epilinum – A1
Cuscuta lupuliformis – C1t
Cyclamen purpurascens – C4a
Cynodon dactylon – C4a
Cynoglossum montanum – C2b
Cyperus fuscus – C3
Cyperus flavescens – C1t
Cyperus michelianus – C1b
Cypripedium calceolus – C2b
Cystopteris dickieana – C1r
Cystopteris sudetica – C1b
Cytisus procumbens – C3
Dactylis glomerata subsp. slovenica – C4b
Dactylorhiza bohemica – C1r
Dactylorhiza curvifolia – A1
Dactylorhiza fuchsii var. fuchsii – C4a
Dactylorhiza fuchsii var. psychrophila – C2r
Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana – C1r
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata – C1b
Dactylorhiza incarnata subsp. serotina – C1r
Dactylorhiza maculata subsp. maculata – C1b
Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica – C1t
Dactylorhiza majalis subsp. majalis – C3
Dactylorhiza majalis subsp. turfosa – C1r
Dactylorhiza sambucina – C2t
Dactylorhiza traunsteineri – C1b
Danthonia alpina – C1b
Daphne cneorum – C1t
Delphinium elatum – C2r
Dentaria enneaphyllos – C3
Dentaria glandulosa – C3
Deschampsia cespitosa subsp. parviflora – C4b
Dianthus arenarius subsp. bohemicus – C1r
Dianthus armeria – C4a
Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons – C2r
Dianthus carthusianorum subsp. latifolius – C3
Dianthus carthusianorum subsp. sudeticus – C1r
Dianthus gratianopolitanus – C2r
Dianthus lumnitzeri – C1r
Dianthus moravicus – C2r
Dianthus pontederae – C4a
Dianthus superbus subsp. alpestris – C1r
Dianthus superbus subsp. superbus – C2t
Dianthus superbus subsp. sylvestris – C4b
Dianthus sylvaticus – C3
Dictamnus albus – C3
Diphasiastrum alpinum – C2b
Diphasiastrum complanatum – C2b
Diphasiastrum ×issleri – C1b
Diphasiastrum ×oellgaardii – C1b
Diphasiastrum tristachyum – C1t
Diphasiastrum ×zeilleri – C1b
Diplotaxis muralis – C4a
Dipsacus laciniatus – C3
Dipsacus pilosus – C3
Doronicum austriacum – C4a
Dorycnium germanicum – C3
Dorycnium herbaceum – C3
Draba muralis – C2b
Draba nemorosa – C1b
Dracocephalum austriacum – C1r
Drosera anglica – C1b
Drosera intermedia – C1t
Drosera rotundifolia – C3
Drymocallis rupestris – C1t
Dryopteris borreri – C3
Dryopteris cambrensis – C1t
Dryopteris cristata – C1t
Dryopteris expansa – C4a
Dryopteris remota – C1t
Dysphania botrys – C3
Echinops ritro subsp. ruthenicus – A1
Echium maculatum – C1b
Elatine alsinastrum – C1t
Elatine hexandra – C2t
Elatine hydropiper – C3
Elatine orthosperma – C1r
Elatine triandra – C3
Eleocharis mamillata subsp. austriaca – C3
Eleocharis mamillata subsp. mamillata – C4a
Eleocharis ovata – C4a
Eleocharis quinqueflora – C1t
Eleocharis uniglumis subsp. sterneri – A1
Eleocharis uniglumis subsp. uniglumis – C2b
Elymus hispidus var. villosus – C4b
Empetrum hermaphroditum – C3
Empetrum nigrum – C3
Epilobium alpestre – C3
Epilobium alsinifolium – C3
Epilobium anagallidifolium – C2r
Epilobium lamyi – C4b
Epilobium lanceolatum – A1
Epilobium nutans – C2b
Epilobium obscurum – C3
Epilobium palustre – C4a
Epilobium parviflorum – C3
Epipactis albensis – C2b
Epipactis atrorubens – C3
Epipactis distans – C2r
Epipactis futakii – C1r
Epipactis greuteri – C2r
Epipactis leptochila – C1r
Epipactis leutei – C2r
Epipactis microphylla – C2r
Epipactis moravica – C1r
Epipactis muelleri – C2b
Epipactis neglecta – C1r
Epipactis palustris – C2t
Epipactis pontica – C1r
Epipactis pseudopurpurata – C1r
Epipactis purpurata – C3
Epipactis tallosii – C1r
Epipactis voethii – C2r
Epipogium aphyllum – C1t
Equisetum hyemale – C2r
Equisetum ×moorei – C2t
Equisetum pratense – C3
Equisetum ramosissimum – C2b
Equisetum telmateia – C4a
Equisetum variegatum – C2b
Erica carnea – C3
Erica tetralix – C1r
Erigeron angulosus – A1
Erigeron macrophyllus – C4a
Erigeron podolicus – C1b
Eriophorum gracile – C1t
Eriophorum latifolium – C2t
Erophila spathulata – C4a
Eryngium planum – C1t
Erysimum andrzejowskianum – C4b
Erysimum crepidifolium – C4a
Erysimum diffusum – C3
Erysimum virgatum – C4a
Erysimum odoratum – C3
Erysimum repandum – C1t
Euclidium syriacum – A1
Euphorbia amygdaloides – C4a
Euphorbia angulata – C2r
Euphorbia epithymoides – C3
Euphorbia esula subsp. riparia – C4b
Euphorbia exigua – C4a
Euphorbia falcata – C2t
Euphorbia illirica – C3
Euphorbia lucida – C2b
Euphorbia palustris – C3
Euphorbia platyphyllos subsp. literata – A2
Euphorbia salicifolia – C1r
Euphorbia seguieriana subsp. minor – C1r
Euphorbia seguieriana subsp. seguieriana – C2b
Euphorbia stricta – C3
Euphrasia corcontica – A1
Euphrasia frigida – C1r
Euphrasia micrantha – C1r
Euphrasia nemorosa subsp. coerulea – C2b
Euphrasia nemorosa var. curta – C4b
Euphrasia nemorosa var. nemorosa – C2t
Euphrasia officinalis subsp. picta – C1t
Euphrasia officinalis var. monticola – C1t
Euphrasia slovaca – C1t
Euphrasia stricta subsp. tatarica – C2t
Festuca amethystina – C1r
Festuca arundinacea subsp. uechtritziana – C4b
Festuca drymeja – C1r
Festuca pallens – C4a
Festuca psammophila subsp. dominii – C1b
Festuca psammophila subsp. psammophila – C1t
Festuca pseudodalmatica – C4a
Festuca pulchra – C3
Festuca rubra subsp. commutata – C4b
Festuca rubra subsp. fallax – C4b
Festuca supina – C3
Festuca versicolor subsp. versicolor – C1r
Ficaria calthifolia – C3
Filago arvensis – C3
Filago lutescens – C2b
Filago minima – C3
Filago vulgaris – C1t
Filipendula ulmaria subsp. picbaueri – C4b
Fourraea alpina – C3
Fraxinus angustifolia subsp. danubialis – C4a
Fumana procumbens – C2r
Fumaria officinalis subsp. wirtgenii – C4b
Fumaria rostellata – C3
Fumaria schleicheri – C4a
Fumaria vaillantii subsp. schrammii – C4b
Gagea bohemica subsp. bohemica – C2r
Gagea bohemica subsp. saxatilis – C1r
Gagea minima – C3
Gagea pusilla – C3
Gagea transversalis – C4a
Gagea villosa – C2b
Galanthus nivalis – C3
Galatella cana – A1
Galatella linosyris – C3
Galega officinalis – C4a
Galeopsis angustifolia – C3
Galeopsis ladanum – C4a
Galium austriacum – C1r
Galium boreale subsp. boreale – C4a
Galium boreale subsp. exoletum – C1r
Galium elongatum – C4a
Galium glaucum – C4a
Galium mollugo – C4b
Galium rivale – C4a
Galium spurium subsp. spurium – C4a
Galium sudeticum – C1r
Galium tricornutum – C1t
Galium valdepilosum subsp. valdepilosum – C3
Galium wirtgenii – C4b
Gentiana acaulis – A1
Gentiana asclepiadea – C3
Gentiana cruciata subsp. cruciata – C2b
Gentiana pannonica – C2r
Gentiana pneumonanthe – C2t
Gentiana punctata – C1r
Gentiana verna subsp. verna – C1t
Gentianella amarella subsp. amarella – C1t
Gentianella amarella subsp. lingulata – A1
Gentianella campestris subsp. baltica – C1t
Gentianella campestris subsp. campestris – A1
Gentianella campestris subsp. suecica – A1
Gentianella germanica subsp. germanica – A2
Gentianella germanica subsp. solstitialis – A1
Gentianella lutescens subsp. carpatica – C1t
Gentianella lutescens subsp. lutescens – C1t
Gentianella praecox subsp. bohemica – C1t
Gentianella praecox subsp. praecox – A1
Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana – C1t
Gentianopsis ciliata – C3
Geranium bohemicum – A1
Geranium divaricatum – C1t
Geranium lucidum – A1
Geranium molle subsp. molle – C2t
Geranium sanguineum – C4a
Geum montanum – C2r
Gladiolus imbricatus – C2b
Gladiolus palustris – C1b
Glaucium corniculatum – C1t
Glaux maritima – C1t
Glechoma hirsuta – C3
Globularia bisnagarica – C3
Glyceria nemoralis – C3
Gnaphalium norvegicum – C3
Gnaphalium supinum – C1r
Goodyera repens – C1b
Gratiola officinalis – C2t
Groenlandia densa – C1t
Gymnadenia conopsea – C2t
Gymnadenia odoratissima – A1
Gymnadenia densiflora – C1b
Gypsophila fastigiata subsp. arenaria – C2b
Gypsophila fastigiata subsp. fastigiata – C2b
Gypsophila paniculata – C1t
Hackelia deflexa – C2b
Hacquetia epipactis – C4a
Hammarbya paludosa – C1b
Hedysarum hedysaroides – C1r
Helianthemum canum subsp. canum – C2r
Helianthemum grandiflorum subsp. grandiflorum – C1r
Helianthemum rupifragum – A1
Helichrysum arenarium – C2b
Helictochloa planiculmis – C2r
Helictochloa pratensis subsp. hirtifolia – C4b
Helictochloa pratensis subsp. pratensis – C4a
Helictotrichon desertorum subsp. basalticum – C1r
Heliotropium europaeum – C1t
Heracleum sphondylium subsp. glabrum – C4b
Herminium monorchis – A1
Herniaria hirsuta – C1t
Hesperis sylvestris subsp. sylvestris – C3
Hesperis tristis – C2b
Hibiscus trionum – C1t
Hieracium albinum – C1b
Hieracium alpinum – C2b
Hieracium apiculatum – C2r
Hieracium asperulum – C1r
Hieracium atratum – C3
Hieracium bifidum – C3
Hieracium caesium – C3
Hieracium corconticum – C1b
Hieracium decipiens – C3
Hieracium diaphanoides – C4a
Hieracium engleri – C1r
Hieracium flagelliferum – A2
Hieracium fritzei – C2r
Hieracium glandulosodentatum – C2b
Hieracium glaucinum – C3
Hieracium grabowskianum – A2
Hieracium hypochoeroides – C2r
Hieracium chamaedenium – A2
Hieracium chlorocephalum – C1r
Hieracium chrysostyloides – C1r
Hieracium inuloides – C1b
Hieracium levicaule – C3
Hieracium maculatum – C4a
Hieracium melanocephalum – C2r
Hieracium moravicum – C1b
Hieracium neoplatyphyllum – A3
Hieracium nigrescens – C2b
Hieracium nigritum – C2b
Hieracium nigrostylum – C1b
Hieracium nivimontis – C1b
Hieracium obscuratum – C4b
Hieracium onosmoides – C3
Hieracium pedunculare – C1r
Hieracium prenanthoides – C2b
Hieracium pseudalbinum – C1r
Hieracium purkynei – A1
Hieracium racemosum – C4a
Hieracium riphaeoides – A3
Hieracium riphaeum – C1b
Hieracium rohlenae – C2r
Hieracium saxifragum – C2r
Hieracium schmidtii – C4a
Hieracium schneiderianum – C2r
Hieracium schustleri – C1r
Hieracium silesiacum – C1r
Hieracium stygium – C2b
Hieracium sudeticum – C3
Hieracium tubulosum – C2r
Hieracium uechtritzianum – C2r
Hieracium vasconicum – C4a
Hieracium villosum – C1r
Hieracium wimmeri – C2r
Hierochloë australis – C3
Hierochloë hirta – A3
Hierochloë odorata – C1b
Hierochloë repens – C1b
Himantoglossum caprinum – A1
Himantoglossum adriaticum – C1t
Hippocrepis comosa – C1b
Hippuris vulgaris – C1t
Hottonia palustris – C3
Huperzia selago subsp. selago – C3
Hydrocotyle vulgaris – C3
Hydrocharis morsus-ranae – C2b
Hylotelephium argutum – A3
Hylotelephium telephium – C4a
Hymenophyllum tunbrigense – A1
Hyoscyamus niger – C3
Hyoscyamus niger var. agrestis – A3
Hypericum dubium – C1r
Hypericum elegans – C2r
Hypericum humifusum – C3
Hypericum pulchrum – C1r
Hypochaeris glabra – C1t
Hypochaeris maculata – C3
Hypochaeris uniflora – C3
Illecebrum verticillatum – C1t
Inula germanica – C2b
Inula ensifolia – C3
Inula hirta – C3
Inula oculus-christi – C3
Inula salicina subsp. aspera – A1
Inula salicina subsp. salicina – C4a
Iris aphylla subsp. aphylla – C2b
Iris arenaria – C2r
Iris graminea – C2b
Iris pumila subsp. pumila – C2r
Iris sibirica – C3
Iris spuria subsp. spuria – A1
Iris variegata – C2b
Isoëtes echinospora – C1r
Isoëtes lacustris – C1r
Isolepis setacea – C3
Isopyrum thalictroides – C4a
Jovibarba globifera subsp. globifera – C3
Jovibarba globifera subsp. hirta – C2r
Juncus acutiflorus – C3
Juncus alpinoarticulatus – C3
Juncus atratus – C1b
Juncus capitatus – C1t
Juncus gerardii – C1t
Juncus minutulus – C4b
Juncus ranarius – C3
Juncus sphaerocarpus – C1t
Juncus subnodulosus – C1t
Juncus tenageia – C1t
Juncus trifidus – C2b
Juniperus communis subsp. communis – C3
Juniperus communis subsp. nana – C2b
Jurinea mollis – C2b
Jurinea cyanoides – C1t
Kickxia elatine – C2t
Kickxia spuria subsp. spuria – C2t
Klasea lycopifolia – C2r
Knautia arvensis subsp. pannonica – C4b
Knautia arvensis subsp. pseudolongifolia – C1r
Knautia arvensis subsp. serpentinicola – C4b
Knautia drymeia subsp. drymeia – C4a
Knautia kitaibelii – C4a
Knautia maxima – C4a
Koeleria glauca – C1t
Krascheninnikovia ceratoides – A3
Lactuca quercina – C3
Lactuca perennis – C3
Lactuca saligna – C1t
Lactuca viminea – C3
Lappula semicincta – C1r
Lappula squarrosa – C3
Laser trilobum – C1r
Laserpitium archangelica – C1r
Laserpitium latifolium – C3
Laserpitium prutenicum subsp. prutenicum – C3
Lathyrus heterophyllus – C2r
Lathyrus latifolius – C3
Lathyrus linifolius – C3
Lathyrus nissolia subsp. pubescens – C4b
Lathyrus palustris – C1t
Lathyrus pannonicus subsp. collinus – C2b
Lathyrus pannonicus subsp. pannonicus – C1b
Lathyrus nissolia subsp. nissolia – C4b
Lathyrus pisiformis – C1r
Lavatera thuringiaca subsp. thuringiaca – C4a
Leersia oryzoides – C3
Lemna trisulca – C3
Leontodon saxatilis subsp. saxatilis – A2
Leonurus cardiaca subsp. cardiaca – C4a
Leonurus marrubiastrum – C2b
Lepidium coronopus – C2t
Leucanthemum margaritae – C2r
Leucojum aestivum subsp. aestivum – C1b
Leucojum vernum – C3
Libanotis pyrenaica – C4a
Ligularia sibirica – C1b
Ligusticum mutellina – C3
Lilium bulbiferum var. bulbiferum – C2b
Lilium martagon – C4a
Limodorum abortivum – C1b
Limosella aquatica – C4a
Linaria arvensis – A2
Linaria genistifolia – C3
Lindernia procumbens – C1t
Linnaea borealis – A1
Linum austriacum – C4a
Linum flavum – C2b
Linum hirsutum subsp. hirsutum – C2t
Linum perenne subsp. perenne – A1
Linum tenuifolium – C3
Liparis loeselii – C1t
Listera cordata – C1t
Listera ovata – C4a
Lithospermum officinale – C2b
Littorella uniflora – C1b
Lolium remotum – A2
Lolium temulentum – A2
Loranthus europaeus – C4a
Lotus borbasii – C2r
Lotus maritimus – C3
Lotus tenuis – C3
Ludwigia palustris – A3
Lunaria rediviva – C4a
Luronium natans – C1b
Luzula luzulina – C3
Luzula spicata – C1b
Luzula sudetica – C3
Lycopodiella inundata – C1t
Lycopodium annotinum subsp. annotinum – C3
Lycopodium clavatum subsp. clavatum – C3
Lycopus exaltatus – C2b
Lysimachia thyrsiflora – C3
Lythrum hyssopifolia – C2b
Lythrum virgatum – C2b
Malaxis monophyllos – C1t
Malus sylvestris – C4b
Malva alcea – C4a
Malva pusilla – C2t
Marrubium peregrinum – C1t
Marrubium vulgare – C1t
Medicago minima – C3
Medicago monspeliaca – C1t
Medicago prostrata – C2r
Melampyrum arvense – C3
Melampyrum cristatum var. cristatum – C3
Melampyrum cristatum var. solstitiale – C2b
Melampyrum nemorosum var. praecox – C1t
Melampyrum subalpinum – C3
Melica ciliata subsp. ciliata – C3
Melica picta – C3
Melica transsilvanica subsp. transsilvanica – C4a
Melilotus altissimus – C3
Melilotus dentatus – C2t
Melittis melissophyllum – C4a
Mentha pulegium – C1t
Menyanthes trifoliata – C3
Mercurialis ovata – C2r
Meum athamanticum – C3
Mibora minima – A3
Minuartia caespitosa – C1r
Minuartia corcontica – C1r
Minuartia glaucina – A3
Minuartia rubra – C2b
Minuartia setacea – C3
Minuartia smejkalii – C1r
Minuartia viscosa – A2
Misopates orontium – C2t
Moehringia muscosa – A1
Moenchia erecta – A1
Moneses uniflora – C1b
Monotropa hypophegea – C2b
Monotropa hypopitys – C3
Montia arvensis – A1
Montia fontana subsp. amporitana – C2t
Montia fontana subsp. fontana – C1b
Muscari botryoides – A3
Muscari comosum – C3
Muscari tenuiflorum – C2b
Muscari neglectum – C2b
Myosotis brevisetacea – C4b
Myosotis caespitosa – C4a
Myosotis discolor subsp. discolor – C2b
Myosotis palustris subsp. palustris – C4b
Myosotis sparsiflora – C4a
Myosotis stenophylla – C1b
Myosurus minimus – C3
Myricaria germanica – C1t
Myriophyllum alterniflorum – C2r
Myriophyllum verticillatum – C3
Najas marina – C3
Najas minor – C1b
Narthecium ossifragum – A2
Nasturtium microphyllum – C1b
Nasturtium officinale – C2b
Nasturtium ×sterile – C4b
Neottia nidus-avis – C4a
Nepeta nuda subsp. nuda – C2b
Nigella arvensis – C1t
Noccaea montana – C3
Nonea pulla – C4a
Notholaena marantae – C1r
Nuphar pumila – C1t
Nuphar lutea – C4a
Nymphaea alba – C1t
Nymphaea candida – C1b
Nymphoides peltata – C1t
Odontites luteus – C2b
Odontites vernus subsp. vernus – C2t
Oenanthe fistulosa – A1
Oenanthe silaifolia subsp. silaifolia – A1
Omphalodes scorpioides – C4a
Onobrychis arenaria subsp. arenaria – C4b
Ononis arvensis – C3
Ononis repens – C3
Onosma arenaria – C1t
Ophioglossum vulgatum – C2b
Ophrys apifera – C1r
Ophrys holoserica subsp. holubyana – C1b
Ophrys insectifera – C1b
Orchis coriophora subsp. coriophora – A1
Orchis mascula subsp. mascula – C1b
Orchis mascula subsp. speciosa – C2t
Orchis militaris – C2b
Orchis morio subsp. morio – C1b
Orchis pallens – C2b
Orchis palustris – C1t
Orchis purpurea – C2b
Orchis tridentata – C1t
Orchis ustulata var. aestivalis – C1t
Orchis ustulata var. ustulata – C1t
Origanum vulgare subsp. megastachyum – C4b
Orlaya grandiflora – C2r
Ornithogalum angustifolium – C3
Ornithogalum boucheanum – C2b
Ornithogalum brevistylum – C2r
Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum – C1t
Ornithogalum umbellatum – A2
Ornithopus perpusillus – C1r
Orobanche alba subsp. alba – C3
Orobanche alba subsp. major – C2r
Orobanche alsatica – C2b
Orobanche artemisiae-campestris – C1b
Orobanche caryophyllacea – C3
Orobanche coerulescens – C1b
Orobanche elatior – C1t
Orobanche flava – C3
Orobanche kochii – C3
Orobanche lutea – C3
Orobanche picridis – C2b
Orobanche reticulata – C1b
Orobanche teucrii – C1r
Orthilia secunda subsp. secunda – C3
Osmunda regalis – A3
Oxytropis pilosa – C3
Papaver argemone – C4a
Papaver confine – C3
Papaver lecoqii – C1t
Papaver maculosum subsp. austromoravicum – C2b
Papaver maculosum subsp. maculosum – A3
Parietaria officinalis – C2r
Parnassia palustris – C2t
Pastinaca sativa subsp. urens – C3
Pedicularis exaltata – C1r
Pedicularis palustris subsp. opsiantha – C1r
Pedicularis palustris subsp. palustris – C1t
Pedicularis sceptrum-carolinum – A1
Pedicularis sudetica subsp. sudetica – C1r
Pedicularis sylvatica subsp. sylvatica – C2t
Petasites kablikianus – C4a
Petrorhagia saxifraga – A3
Petrorhagia prolifera – C4a
Peucedanum alsaticum – C3
Peucedanum arenarium subsp. arenarium – A1
Peucedanum carvifolia – C1r
Peucedanum cervaria – C4a
Peucedanum oreoselinum – C4a
Phelipanche arenaria – C2b
Phelipanche caesia – C1r
Phelipanche purpurea subsp. bohemica – C1r
Phelipanche purpurea subsp. purpurea – C1b
Phleum alpinum – C3
Phlomis tuberosa – C2b
Phyteuma nigrum – C3
Pilosella anchusoides – A2
Pilosella aurantiaca – C3
Pilosella auriculoides – C3
Pilosella bifurca – C2r
Pilosella blyttiana – C1r
Pilosella callimorpha – A2
Pilosella callimorphoides – A2
Pilosella calodon – C2b
Pilosella calomastix – A1
Pilosella cochlearis – A2
Pilosella corymbulifera – A2
Pilosella cymiflora – A2
Pilosella cymosa subsp. cymosa – C4a
Pilosella cymosa subsp. vaillantii – C3
Pilosella densiflora – C4a
Pilosella dubia – A2
Pilosella echioides – C3
Pilosella erythrochrista – C3
Pilosella euchaetia – C2b
Pilosella fallacina – C3
Pilosella flagellariformis – A3
Pilosella flagellaris – C3
Pilosella floribunda – C4a
Pilosella fuscoatra – C1r
Pilosella glomerata – C4a
Pilosella heterodoxa – A2
Pilosella iserana – C3
Pilosella kalksburgensis – C1b
Pilosella koernickeana – A2
Pilosella lactucella – C2t
Pilosella leptophyton – C4a
Pilosella leucopsilon – C2b
Pilosella macranthela – C1r
Pilosella macrostolona – C2b
Pilosella melinomelas – A2
Pilosella onegensis – C2b
Pilosella paragoga – A2
Pilosella piloselliflora – C3
Pilosella pilosellina – C1r
Pilosella polymastix – A2
Pilosella prussica – A2
Pilosella pseudocalodon – A2
Pilosella rothiana – C3
Pilosella rubra – C1r
Pilosella scandinavica – A2
Pilosella setigera – C1r
Pilosella schultesii – C3
Pilosella stenosoma – A2
Pilosella stoloniflora – C2r
Pilosella sulphurea – A2
Pilosella tephroglauca – A2
Pilosella tephrophyton – A2
Pilosella tubulascens – C1r
Pilosella visianii – C4b
Pilosella ziziana – C4a
Pilularia globulifera – C1b
Pinguicula vulgaris subsp. bohemica – C1t
Pinguicula vulgaris subsp. vulgaris – C2t
Pinus ×ascendens nothosubsp. skalickyi – C4a
Pinus uncinata subsp. uliginosa – C2b
Plantago altissima – A1
Plantago arenaria – C2b
Plantago atrata subsp. sudetica – C1r
Plantago major subsp. winteri – C4b
Plantago maritima subsp. ciliata – C1t
Plantago media subsp. longifolia – C4b
Platanthera bifolia – C3
Platanthera chlorantha – C3
Pleurospermum austriacum – C2b
Poa alpina – C1r
Poa badensis – C2r
Poa crassipes – C1r
Poa laxa – C2r
Poa remota – C3
Poa riphaea – C1r
Polemonium caeruleum – C2r
Polycnemum arvense – C1t
Polycnemum heuffelii – A2
Polycnemum majus – C1t
Polygala amara subsp. brachyptera – C1r
Polygala amarella subsp. amarella – C2t
Polygala amarella subsp. austriaca – C4b
Polygala chamaebuxus – C3
Polygala major – C3
Polygala multicaulis – C3
Polygala serpyllifolia – C2b
Polypodium interjectum – C2r
Polystichum aculeatum – C4a
Polystichum braunii – C2r
Polystichum lonchitis – C2b
Populus nigra subsp. nigra – C1t
Potamogeton acutifolius – C3
Potamogeton alpinus – C2b
Potamogeton ×angustifolius – C1t
Potamogeton coloratus – C1t
Potamogeton compressus – A1
Potamogeton friesii – A2
Potamogeton gramineus – C1t
Potamogeton lucens – C3
Potamogeton nodosus – C3
Potamogeton obtusifolius – C3
Potamogeton perfoliatus – C2t
Potamogeton polygonifolius – C2r
Potamogeton praelongus – C1t
Potamogeton trichoides – C3
Potentilla alba – C3
Potentilla anglica – C4a
Potentilla aurea – C3
Potentilla collina – C1t
Potentilla crantzii subsp. serpentini – C1r
Potentilla incana – C4a
Potentilla lindackeri – C2b
Potentilla micrantha – C2r
Potentilla patula – C1b
Potentilla psammophila – A1
Potentilla puberula – C4a
Potentilla recta – C4a
Potentilla sterilis – C1r
Potentilla thuringiaca – C1t
Primula auricula – C1r
Primula elatior subsp. corcontica – C4b
Primula elatior subsp. tatrensis – C4b
Primula farinosa – A1
Primula minima – C1r
Primula veris subsp. canescens – C4b
Primula veris subsp. veris – C4a
Prunella grandiflora – C3
Prunella laciniata – C3
Prunus fruticosa – C2t
Prunus mahaleb subsp. mahaleb – C4b
Prunus mahaleb subsp. simonkaii – C3
Prunus padus subsp. borealis – C1r
Prunus tenella – C1r
Pseudognaphalium luteoalbum – C1t
Pseudorchis albida – C2t
Pseudoturritis turrita – C3
Puccinellia distans – C1t
Pulicaria dysenterica – C1b
Pulicaria vulgaris – C1t
Pulmonaria angustifolia – C2b
Pulmonaria mollis – C3
Pulsatilla alpina subsp. alba – C2r
Pulsatilla grandis subsp. grandis – C2b
Pulsatilla patens – C1t
Pulsatilla pratensis subsp. bohemica – C2b
Pulsatilla vernalis var. alpestris – C1b
Pulsatilla vernalis var. vernalis – C1t
Pyrola chlorantha – C1t
Pyrola media – C2t
Pyrola minor – C3
Pyrola rotundifolia subsp. rotundifolia – C2t
Pyrus nivalis – C4b
Pyrus pyraster – C4a
Quercus cerris – C2r
Quercus dalechampii – C4b
Quercus polycarpa – C4b
Quercus pubescens – C3
Radiola linoides – C1t
Ranunculus aconitifolius – C3
Ranunculus arvensis – C2t
Ranunculus fallax group s. l. – C4b
Ranunculus illyricus – C2b
Ranunculus lingua – C1t
Ranunculus platanifolius – C4a
Ranunculus sardous subsp. sardous – C2t
Ranunculus sardous subsp. xatardii – C4b
Rapistrum perenne – C3
Reseda luteola – C3
Reseda phyteuma – C1t
Rhinanthus alectorolophus – C3
Rhinanthus riphaeus – C2t
Rhodiola rosea – C1b
Rhododendron tomentosum – C3
Rhynchospora alba – C2b
Rhynchospora fusca – C1t
Ribes alpinum – C4a
Ribes nigrum – C4b
Ribes petraeum – C1r
Rosa agrestis – C4b
Rosa arvensis – A1
Rosa elliptica – C4b
Rosa gallica – C3
Rosa majalis – C2r
Rosa marginata – C3
Rosa micrantha – C3
Rosa sherardii – C3
Rosa spinosissima – C2b
Rosa tomentosa – C3
Rubus acanthodes – C4a
Rubus ambrosius – C1r
Rubus amphimalacus – C1r
Rubus austroslovacus – C4a
Rubus barberi – A2
Rubus bavaricus – C4a
Rubus bohemiicola – C3
Rubus bohemopolonicus – C4a
Rubus brdensis – C3
Rubus caflischii – C1r
Rubus camptostachys – C2r
Rubus canescens – C3
Rubus centrobohemicus – C3
Rubus chamaemorus – C1r
Rubus curvaciculatus – C1r
Rubus divaricatus – C2r
Rubus elatior – C3
Rubus epipsilos – C4a
Rubus evestigatus – C3
Rubus geminatus – C2r
Rubus gliviciensis – C4a
Rubus graecensis – C3
Rubus graminicolor – C4a
Rubus guentheri – C4b
Rubus hadracanthos – C3
Rubus hercynicus – A2
Rubus holzfussii – C4a
Rubus hypomalacus – A3
Rubus chaerophylloides – C2r
Rubus indusiatus – C4a
Rubus josefianus – C4a
Rubus josholubii – C3
Rubus kletensis – C4a
Rubus lividus – C1r
Rubus lucentifolius – C4b
Rubus lusaticus – C1r
Rubus macrophyllus – C2r
Rubus micans – C2r
Rubus muhelicus – C3
Rubus nemoralis – C2r
Rubus nemorosus – C2r
Rubus orthostachyoides – C2r
Rubus passaviensis – C1r
Rubus permollissimus – C4a
Rubus perpedatus – C3
Rubus phyllostachys – C4a
Rubus portae-moravicae – C3
Rubus posnaniensis – C2r
Rubus praecox – C4a
Rubus pruinosus – C1r
Rubus pyramidalis – C1r
Rubus rudis – C4a
Rubus saxatilis – C3
Rubus scaber – C1r
Rubus scabrosus – C2r
Rubus scissus – C3
Rubus sendtneri – C2r
Rubus senticosus – C2r
Rubus siemianicensis – C4a
Rubus silvae-bohemicae – C4a
Rubus silvae-norticae – C3
Rubus sorbicus – C1r
Rubus sprengelii – C3
Rubus supralucidus – C4b
Rubus thelybatos – C3
Rubus vestitus – C2r
Rubus vratnensis – C3
Rubus wahlbergii – C2r
Rubus wessbergii – C3
Rumex acetosella subsp. multifidus – C4b
Rumex acetosella subsp. pyrenaicus – C4b
Rumex palustris – C2b
Rumex stenophyllus – C2b
Sagina apetala subsp. apetala – A2
Sagina apetala subsp. erecta – A2
Sagina nodosa – A2
Sagina saginoides – C2b
Sagina subulata – A2
Salicornia prostrata – A1
Salix appendiculata – C1r
Salix bicolor – C1r
Salix daphnoides – C2r
Salix elaeagnos – C2b
Salix hastata subsp. vegeta – C1r
Salix herbacea – C1b
Salix lapponum var. daphneola – C1r
Salix lapponum var. lapponum – C2r
Salix myrsinifolia – C1b
Salix myrtilloides – C1b
Salix pentandra – C4a
Salix repens – C2b
Salix rosmarinifolia – C3
Salix silesiaca – C4a
Salix starkeana – A1
Salix triandra subsp. amygdalina – C4b
Salsola tragus subsp. tragus – C2t
Salvia aethiopis – C1t
Salvia austriaca – A1
Salvinia natans – C1t
Samolus valerandi – C1t
Saxifraga bulbifera – C3
Saxifraga moschata subsp. basaltica – A3
Saxifraga oppositifolia subsp. oppositifolia – C1r
Saxifraga paniculata – C3
Saxifraga rosacea subsp. sponhemica – C2r
Saxifraga rosacea subsp. steinmannii – C1r
Saxifraga tridactylites – C3
Scabiosa canescens – C3
Scabiosa columbaria – C3
Scabiosa lucida subsp. calcicola – C1r
Scabiosa lucida subsp. lucida – C1r
Scandix pecten-veneris – C1t
Scheuchzeria palustris – C1b
Schoenoplectus lacustris – C4a
Schoenoplectus mucronatus – A3
Schoenoplectus pungens – A3
Schoenoplectus supinus – A1
Schoenoplectus tabernaemontani – C2b
Schoenoplectus triqueter – A1
Schoenus ferrugineus – C1t
Schoenus nigricans – C1t
Scilla bifolia subsp. buekkensis – C2r
Scilla bifolia subsp. rara – C1r
Scilla bifolia subsp. bifolia var. bohemica – C1r
Scilla bifolia subsp. bifolia var. drunensis – C2b
Scilla bifolia subsp. spetana var. magnomoravica – C1r
Scilla bifolia subsp. spetana var. spetana – C1r
Scilla kladnii – C2b
Scilla vindobonensis – C3
Scirpoides holoschoenus – C2b
Scirpus radicans – C3
Scleranthus polycarpos – C3
Scleranthus verticillatus – A1
Sclerochloa dura – C2b
Scorzonera austriaca – C4a
Scorzonera cana – C3
Scorzonera hispanica – C3
Scorzonera humilis – C4a
Scorzonera laciniata – C1t
Scorzonera parviflora – C1t
Scorzonera purpurea – C2b
Scrophularia scopolii – C3
Scrophularia umbrosa subsp. neesii – C4b
Scrophularia umbrosa subsp. umbrosa – C4a
Scrophularia vernalis – C2r
Scutellaria hastifolia – C2b
Securigera moravica – A3
Sedum alpestre – C2r
Sedum villosum – C1t
Selaginella helvetica – A1
Selaginella selaginoides – C2r
Senecio doria – C1t
Senecio erraticus – C3
Senecio erucifolius – C2b
Senecio umbrosus – C2r
Senecio paludosus subsp. angustifolius – A1
Senecio paludosus subsp. lanatus – A1
Senecio paludosus subsp. paludosus – C1b
Senecio rupestris – C1b
Senecio sarracenicus – C2b
Senecio subalpinus – C2r
Serratula tinctoria subsp. tinctoria – C4a
Seseli annuum – C3
Seseli hippomarathrum – C3
Seseli osseum – C4a
Seseli pallasii – C2b
Sesleria uliginosa – C1t
Sideritis montana – C1t
Silaum silaus – C3
Silene baccifera – C3
Silene bupleuroides – A1
Silene conica – A1
Silene gallica – C1t
Silene nemoralis – C2b
Silene noctiflora – C4a
Silene otites – C3
Silene viscosa – C1t
Silene vulgaris subsp. antelopum – C4b
Sisymbrium orientale subsp. orientale – C2t
Sium latifolium – C2b
Soldanella montana – C3
Sonchus palustris – C2b
Sorbus albensis – C2r
Sorbus alnifrons – C1r
Sorbus aria – C2b
Sorbus barrandienica – C1b
Sorbus bohemica – C2b
Sorbus danubialis – C3
Sorbus eximia – C2b
Sorbus gemella – C1b
Sorbus graeca – C3
Sorbus hardeggensis – C4b
Sorbus intermedia – A3
Sorbus milensis – C1b
Sorbus omissa – C1b
Sorbus portae-bohemicae – C1b
Sorbus quernea – C4b
Sorbus rhodanthera – C1b
Sorbus sudetica – C1b
Sorbus torminalis – C4a
Sparganium angustifolium – A1
Sparganium erectum subsp. neglectum – C4b
Sparganium erectum subsp. oocarpum – C4b
Sparganium natans – C2b
Spergula arvensis subsp. linicola – A1
Spergula arvensis subsp. maxima – A1
Spergula morisonii – C3
Spergula pentandra – C1t
Spergularia echinosperma – C2b
Spergularia media – C1t
Spergularia marina – C1t
Spiraea salicifolia – C3
Spiranthes spiralis – C1t
Stachys alpina subsp. alpina – C3
Stachys annua – C2t
Stachys arvensis – C1t
Stachys germanica subsp. germanica – C2b
Staphylea pinnata – C3
Stellaria longifolia – C3
Stellaria neglecta – C3
Stellaria palustris – C2b
Stipa borysthenica – C1b
Stipa capillata – C4a
Stipa dasyphylla – C2r
Stipa eriocaulis – C1r
Stipa glabrata – C1r
Stipa pennata var. pennata – C3
Stipa pennata var. puberula – C1r
Stipa pulcherrima – C3
Stipa smirnovii – C1r
Stipa tirsa – C2b
Stratiotes aloides – C1t
Streptopus amplexifolius – C2t
Suaeda prostrata – A1
Swertia perennis subsp. perennis – C2r
Symphytum bohemicum – C2t
Taraxacum acutifidum – C4b
Taraxacum acutifrons – C4a
Taraxacum adamii – C2b
Taraxacum aethiopiforme – C4b
Taraxacum alpestre – C1r
Taraxacum amaurolepis – C4b
Taraxacum ambrosium – A2
Taraxacum ancistratum – C3
Taraxacum ancoriferum – C1t
Taraxacum arachnoideum – C1t
Taraxacum arcuatum – C1b
Taraxacum argutum – C1t
Taraxacum atroviride – C4a
Taraxacum aurosulum – C4a
Taraxacum austrinum – C1t
Taraxacum bavaricum – C1t
Taraxacum bessarabicum – C1t
Taraxacum blomgrenii – C4b
Taraxacum boekmanii – C3
Taraxacum bohemicum – C1t
Taraxacum borgvallii – C4b
Taraxacum bracteatum – C1t
Taraxacum brachylepis – C3
Taraxacum brandenburgicum – C1t
Taraxacum breitfeldii – C4b
Taraxacum capillosum – C4b
Taraxacum coartatum – C4a
Taraxacum cognatum – C1t
Taraxacum copidophyllum – C3
Taraxacum cordatum – C4b
Taraxacum corynodes – C4a
Taraxacum cristatum – C4a
Taraxacum croceiflorum – C4a
Taraxacum cyanolepis – C2b
Taraxacum dentatum – C1t
Taraxacum disseminatum – C1r
Taraxacum duplidentifrons – C2b
Taraxacum edmondsonianum – C4b
Taraxacum erythrospermum – C4a
Taraxacum excellens – C3
Taraxacum expallidiforme – C4b
Taraxacum fartoris – C1t
Taraxacum fascinans – C3
Taraxacum floccosum – C4a
Taraxacum fulvum – C4b
Taraxacum fusciflorum – C4a
Taraxacum gelertii – C3
Taraxacum gibberum – C3
Taraxacum gustavianum – C4b
Taraxacum haematicum – C4b
Taraxacum hamatum – C2b
Taraxacum hempelianum – C4b
Taraxacum hollandicum – C2t
Taraxacum homoschistum – C4b
Taraxacum huterianum – C1t
Taraxacum chrysophaenum – C4a
Taraxacum indigenum – C1t
Taraxacum infuscatum – C4a
Taraxacum intermedium – C2t
Taraxacum intumescens – C4b
Taraxacum inundatum – A2
Taraxacum irrigatum – C1t
Taraxacum kernianum – C2b
Taraxacum klingstedtii – C4b
Taraxacum lacistophyllum – C2b
Taraxacum latens – C4b
Taraxacum leptodon – C4b
Taraxacum leptoscelum – C4a
Taraxacum limosum – A2
Taraxacum lippertianum – C4b
Taraxacum litigiosum – C1t
Taraxacum longisquameum – C4b
Taraxacum lucescens – C4b
Taraxacum lucidum – C3
Taraxacum lunare – C4b
Taraxacum maculatum – C4a
Taraxacum madidum – C1t
Taraxacum maricum – C3
Taraxacum megalosipteron – C4b
Taraxacum melanostigma – C4b
Taraxacum melanthoides – C4b
Taraxacum mendax – C1t
Taraxacum moldavicum – C4a
Taraxacum mutabile – C4a
Taraxacum nordstedtii – C4a
Taraxacum obtusulum – C4b
Taraxacum olivaceum – A2
Taraxacum opertum – C4b
Taraxacum ostenfeldii – C3
Taraxacum ottonis – C4b
Taraxacum pallescens – C4b
Taraxacum paludem-ornans – C1t
Taraxacum pannucium – C4a
Taraxacum paucilobum – C1t
Taraxacum pauckertianum – C1t
Taraxacum pectinatiforme – C4a
Taraxacum pilosella – C4b
Taraxacum pittochromatum – C4b
Taraxacum plicatifrons – C4b
Taraxacum plumbeum – C3
Taraxacum polyodon – C4b
Taraxacum porrigens – C4a
Taraxacum porrigentilobatum – C4a
Taraxacum portentosum – C1t
Taraxacum praeradians – C4b
Taraxacum princeps – C3
Taraxacum procerisquameum – C4b
Taraxacum proximum – C2b
Taraxacum prunicolor – C4a
Taraxacum pseudobalticum – A2
Taraxacum pseudohamatum – C3
Taraxacum pseudoretroflexum – C4b
Taraxacum pulveruntulum – C4a
Taraxacum quadrans – C3
Taraxacum quaesitum – C1t
Taraxacum ranunculus – C1t
Taraxacum recurvum – C4b
Taraxacum reichlingii – A2
Taraxacum rhaeticum – C4a
Taraxacum rhamphodes – C4b
Taraxacum rubicundum – C1b
Taraxacum ruptifolium – C4b
Taraxacum saxenii – C4b
Taraxacum saxonicum – C4b
Taraxacum scanicum – C3
Taraxacum sellandii – C4a
Taraxacum semiglobosum – C4b
Taraxacum serotinum – C2b
Taraxacum skalinskanum – C1t
Taraxacum stenoglossum – C4b
Taraxacum subalpinum – C2t
Taraxacum subborgvallii – C4b
Taraxacum subcanescens – C4b
Taraxacum subdolum – C1t
Taraxacum subericinum – C4b
Taraxacum subhamatum – C3
Taraxacum subhuelphersianum – C4b
Taraxacum sublaeticolor – C4a
Taraxacum subleucopodum – C4b
Taraxacum subsaxenii – C4b
Taraxacum sundbergii – C4a
Taraxacum superbum – C4b
Taraxacum tenebricans – C2b
Taraxacum trilobifolium – A2
Taraxacum turfosum – C1t
Taraxacum uncosum – C4b
Taraxacum undulatiforme – C4a
Taraxacum undulatum – C4a
Taraxacum uvidum – C1t
Taraxacum vastisectum – C4b
Taraxacum vindobonense – C1t
Taraxacum violaceinervosum – C4a
Taraxacum xanthostigma – C4b
Taxus baccata – C3
Teesdalia nudicaulis – C2t
Tephroseris aurantiaca – C1t
Tephroseris crispa – C4a
Tephroseris integrifolia – C2b
Tephroseris longifolia subsp. moravica – C1t
Tephroseris palustris – A1
Teucrium botrys – C3
Teucrium chamaedrys – C4a
Teucrium montanum subsp. montanum – C2r
Teucrium scordium – C2b
Teucrium scorodonia subsp. scorodonia – C2b
Thalictrum flavum – C2b
Thalictrum foetidum – C2r
Thalictrum lucidum – C3
Thalictrum minus subsp. minus – C3
Thalictrum simplex subsp. galioides – C1b
Thelypteris palustris – C3
Thesium alpinum – C3
Thesium bavarum – C2b
Thesium dollineri – C1t
Thesium ebracteatum – C1r
Thesium linophyllon – C3
Thesium pyrenaicum – C2t
Thesium ramosum – C1t
Thesium rostratum – C1b
Thlaspi alliaceum – A3
Thymelaea passerina – C2t
Thymus alpestris – C2r
Thymus glabrescens – C3
Thymus pannonicus – C4a
Thymus praecox subsp. praecox – C4a
Thymus pulcherrimus subsp. sudeticus – C1r
Thymus pulegioides subsp. carniolicus – C1r
Thymus pulegioides subsp. montanus – C4b
Thymus serpyllum – C4a
Tilia platyphyllos subsp. cordifolia – C4b
Tilia platyphyllos subsp. pseudorubra – C4b
Tillaea aquatica – C1t
Tofieldia calyculata – C1t
Tordylium maximum – C1t
Torilis arvensis subsp. arvensis – C2t
Tragopogon pratensis subsp. minor – C4b
Trapa natans – C1b
Traunsteinera globosa – C2b
Trichomanes speciosum – C2r
Trichophorum alpinum – C2b
Trichophorum cespitosum – C3
Trientalis europaea – C4a
Trifolium diffusum – A3
Trifolium fragiferum – C3
Trifolium ochroleucon – C3
Trifolium patens – C1t
Trifolium retusum – C1t
Trifolium rubens – C3
Trifolium spadiceum – C2t
Trifolium striatum – C1t
Triglochin maritima – A2
Triglochin palustris – C2t
Trinia glauca – C1t
Trinia ucrainica – A1
Tripolium pannonicum subsp. pannonicum – C1t
Trollius altissimus – C3
Turgenia latifolia – A1
Typha minima – A1
Typha shuttleworthii – C1b
Ulmus laevis – C4a
Ulmus minor – C4a
Urtica kioviensis – C1b
Urtica urens – C3
Utricularia australis – C4a
Utricularia bremii – C1b
Utricularia intermedia – C1t
Utricularia minor – C2b
Utricularia ochroleuca – C1t
Utricularia stygia – C1t
Utricularia vulgaris – C1t
Vaccaria hispanica var. hispanica – A2
Vaccinium microcarpum – C2r
Vaccinium oxycoccos – C3
Valeriana dioica – C4a
Valeriana excelsa nothosubsp. transiens – C4b
Valeriana excelsa subsp. excelsa – C4a
Valeriana excelsa subsp. sambucifolia – C4a
Valeriana simplicifolia – C3
Valeriana stolonifera subsp. angustifolia – C4a
Valeriana tripteris subsp. austriaca – C3
Valerianella carinata – C2r
Valerianella dentata subsp. dentata – C4a
Valerianella dentata subsp. eriosperma – C3
Valerianella rimosa – C1t
Ventenata dubia – C1t
Veratrum album subsp. album – C2r
Veratrum album subsp. lobelianum – C4a
Veratrum nigrum – C1r
Verbascum blattaria – C2b
Verbascum chaixii subsp. austriacum – C4a
Verbascum densiflorum – C4a
Verbascum lychnitis subsp. moenchii – C2r
Verbascum phoeniceum subsp. phoeniceum – C3
Verbascum speciosum subsp. speciosum – C1r
Verbena officinalis – C3
Veronica agrestis – C2t
Veronica anagalloides – C2r
Veronica austriaca – C2b
Veronica bellidioides – C1r
Veronica catenata – C3
Veronica dillenii – C4a
Veronica hederifolia – C4b
Veronica maritima – C3
Veronica montana – C4a
Veronica opaca – C1t
Veronica praecox – C3
Veronica prostrata – C4a
Veronica pumila – A1
Veronica orchidea – C3
Veronica scardica – C1b
Veronica scutellata – C4a
Veronica spicata subsp. spicata – C4a
Veronica spuria subsp. foliosa – C1t
Veronica teucrium – C4a
Veronica triloba – C2t
Veronica verna – C4a
Viburnum lantana – C4a
Vicia cassubica – C3
Vicia dalmatica – C4b
Vicia dumetorum – C4a
Vicia lathyroides – C3
Vicia oreophila – C4b
Vicia pannonica subsp. pannonica – C2t
Vicia pannonica subsp. striata – C2t
Vicia pisiformis – C3
Viola alba subsp. alba – C1r
Viola ambigua – C3
Viola biflora – C4a
Viola canina subsp. ruppii – C4b
Viola elatior – C1t
Viola epipsila – A3
Viola kitaibeliana – C1r
Viola lutea subsp. sudetica – C2b
Viola mirabilis – C4a
Viola pumila – C2t
Viola riviniana var. minor – C4b
Viola rupestris – C3
Viola stagnina – C2t
Viola tricolor subsp. curtisii – C2b
Viola tricolor subsp. polychroma – C3
Viola tricolor subsp. saxatilis – C3
Viola tricolor subsp. tricolor – C4b
Viola uliginosa – A3
Viscum album subsp. abietis – C3
Viscum album subsp. austriacum – C4a
Vulpia bromoides – C1t
Vulpia myuros – C3
Willemetia stipitata – C3
Wolffia arrhiza – C1b
Woodsia alpina – A1
Woodsia ilvensis – C2r
Xanthium strumarium – C1t
Xeranthemum annuum – C1t