Árpád de Degen (Árpád von Degen) sa narodil 31. marca 1866 v Bratislave a zomrel 30. marca 1934 v Budapešti. Popredný uhorský botanik, šľachtiteľ a pedagóg – znalec flóry rakúsko-uhorskej monarchie a Balkánu.

Degen

V rokoch 1875–1883 študoval na gymnáziu v Bratislave. Vysokoškolské vzdelanie z medicíny a botaniky získal na univerzite v Budapešti, kde promoval v roku 1889. Lekársku prax vykonával len krátko, pretože od roku 1896 začal pracovať na Štátnom skúšobnom semenárskom ústave v Budapešti, od roku 1897 bol jeho vedúcim a od roku 1911 až do odchodu do dôchodku riaditeľom. Externe prednášal na univerzitách v Budapešti a Szegede. Zhromaždil aj rozsiahly herbár zahŕňajúci asi 250–300 tisíc položiek (každú svoju dovolenku vraj venoval botanickému výskumu a zberu herbárových položiek), dnes je uložený na Botanickom oddelení Maďarského národného múzea. U nás sa s menším množstvom ním nazbieraného alebo determinovaného materiálu môžeme stretnúť v herbároch na Katedre botaniky PřF UK v Prahe, v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave a v Nitre a Košiciach.
Štandardná autorská skratka jeho mena je DEGEN. Opísal množstvo nových taxónov – v IPNI je uvedený pri 400 záznamoch. Medzi taxóny, ktoré opísal, patria napr. Alyssum velebiticum Degen, Cicuta orientalis Degen (dnes C. virosa), Inula urumoffii Degen atď. Celkove publikoval úctyhodných 1041 botanických prác a monografií v maďarčine, latinčine a nemčine, prvé štyri z nich už ako študent na gymnáziu (spolupracoval pri tom s erudovanými bratislavskými botanikmi ako boli Bolla, Bäumler, Pantocsek či Sabranský). Jeho pravdepodobne najznámejšou a dodnes citovanou prácou je Flora velebitica, ktorej štyri zväzky vyšli tlačou až po jeho smrti v Budapešti v rokoch 1936–1938. V roku 1902 založil a bol doživotným redaktorom časopisu Magyar Botanikai Lapok.

Na jeho počesť bolo pomenovaných viacero rodov a druhov vyšších rastlín napr. rod Degenia Hayek, Dianthus degenii Baldacci, Chenopodium chenopodioides var. degenianum (Aellen) Aellen (dnes Chenopodium chenopodioides), Thymus glabrescens subsp. degenianus (Lyka) Soó atď.