Syn.: Cynoglossum scorpioides Haenke, Omphalium scorpioides (Haenke) Roth, Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank, Picotia scorpioides Roem.et Schult.
Čeleď: Boraginaceae – brutnákovité

Omphalodes scorpioides

Rozšíření: Střední a východní Evropa (od středního Německa, přes Polsko až do Ukrajiny a Ruska, v rozmezí 46–57° s. š.), na východě zasahuje až k Volze. Na jihu Evropy na izolovaných lokalitách v Rumunsku (snad i v některých republikách bývalé Jugoslávie). V ČR a SR druh poměrně zřídkavý až vzácný. V ČR hojněji v sušších částech aluvií a pahorkatinách jižní Moravy. Roztroušeně v západních, středních a východních Čechách v údolích řek, místy hojněji na některých lokalitách Polabí a Českého krasu. Ve SR v karpatské i panonské oblasti roztroušeně, záznamy o jeho výskytu nejsou zatím zcela zpracovány.

Ekologie: Roste na vlhkých, svěžích, lehčích až středně těžkých půdách (štěrkovitých, písčitých a hlinitých), středně až silně humózních, neutrálních a živných půdách v blízkosti řek a potoků, na stabilizovaných říčních sedimentech, v pobřežních křovinách a lužních lesích od planárního do submontánního stupně. Způsob jeho šíření není zatím dostatečně známý a je pravděpodobné, že jeho výskyt je na mnoha místech sekundární. Je přítomen v hydrofilních až mezofilních společenstvech svazů Carpinion betuli, Fagion, Alnion incanae, Tilio-Acerion. Je součástí jarního aspektu, kvete v dubnu až červnu, po dozrání plodů v letních měsících mizí. Mladé sterilní rostliny se objevují až v pozdním létě.

Popis: Jednoletá až dvouletá bylina, 10–40 cm vysoká. Lodyha poléhavá nebo vystoupavá, rozvětvená, 4hranná, s řídkými chlupy. Listy střídavé nebo vstřícné, dolní krátce řapíkaté, horní přisedlé, 2–6 cm dlouhé, 0,5–2 cm široké, eliptické, podlouhlé, obkopinaté až kopisťovité, na vrcholu zaokrouhlené nebo tupě špičaté, přitiskle chlupaté. Letní sterilní lodyhy jsou asi 20 cm vysoké, hustěji olistěné se širšími listy. Květy jednotlivé, úžlabní, s listeny podobnými listům a květní stopkou až 1–5 cm dlouhou. Kalich 5četný, členěný až k bázi, kališní cípy podlouhlé až kopinaté, asi 5 mm dlouhé, přitiskle chlupaté. Koruna pravidelná, kolovitá, asi 4 mm široká, světle až tmavě modrá, v ústí korunního hrdla se žlutými šupinami pakorunky, korunní trubka 1 mm dlouhá. Plodem jsou řídce odstále chlupaté sféroidní tvrdky, 3–4 mm velké, s vystouplým, dovnitř zahnutým lemem.

Záměny: Memoremea scorpioides bývá často zaměňován s pomněnkou řídkokvětou (Myosotis sparsiflora), obzvláště v době kvetení. Oba druhy rostou na stejných stanovištích. M. sparsiflora se liší 5hrannou lodyhou, odstálými chlupy, kališními cípy zasahujícími do 2/3 až 3/4 kalicha, nevytváří sterilní letní lodyhy. Barva květů je sice u pomněnky řídkokvěté o něco světlejší, ale není určující.

Ohrožení a ochrana: V ČR se řadí se mezi vzácnější taxony (C4a).

Poznámka: Rod Memoremea je monotypický, na základě molekulárních analýz byl oddělen od rodu Omphalodes.

Memoremea scorpioides
Omphalodes scorpioidesMemoremea scorpioides

Fotografováno dne 8. 4. 2007 (Slovensko, Slovenský kras, Zádielska dolina).