Syn.: Crassula aquatica (L.) Schönl., Bulliarda aquatica (L.) DC.
Čeľaď: Crassulaceae J. St.-Hil. – tlusticovité / tučnolistovité
Tillaea aquatica
Rozšírenie: Druh s cirkumpolárnym, značne disjunktívnym areálom. Rastie v najvýchodnejšej časti Ázie (Kamčatka, Japonsko), v Severnej Amerike najmä na brehoch Tichého i Atlantického oceánu. V Európe má súvislejší výskyt iba v južnej Škandinávii (južné a stredné Švédsko, Fínsko), veľmi roztrúsene severne od Álp, Britských ostrovoch a na niekoľkých lokalitách európskej časti Ruska. V mnohých štátoch už vyhynul.
V Českej republike sú historické údaje o výskyte z Třeboňska, západných Čiech, Českomoravskej vrchoviny a Žďárských vrchov. Prakticky všade vyhynula, prežíva iba na niekoľkých lokalitách na Třeboňsku a v Českomoravskej vrchovine. Na Slovensku veľmi vzácne, na niekoľkých miestach na obnažovaných brehoch Oravskej priehrady.
Tillaea aquatica
Ekológia: Tilovka vodná sa vyskytuje v nižších polohách (od nížin do podhorského stupňa) na obnažených, vlhkých miestach, na obnažovaných plochách brehov vodných nádrží, zriedkavejšie na brehoch vodných tokov, na piesčitých, oligotrofných stanovištiach s kolísajúcou vodnou hladinou. Vyhýba sa vápenatým pôdam. Doba kvitnutia júl až september (október).
Tillaea aquatica
Opis: Jednoročná, prípadne trváca, trsnatá rastlina. Byľ poliehavá alebo vystúpavá, veľmi nízka (okolo 1 cm, vzácne vyššia), rozkonárená, na uzloch zakoreňujúca. Listy krížmo protistojné, čiarkovito kopijovité, 6 × 1 mm, končisté, na báze zrastené do krátkej pošvy. Kvety vyrastajú v pazuchách listov na krátkych stopkách, 4(3–5) početné. Kališné lístky končisté, koruna 1–1,5 mm, 2× dlhšia ako kalich, biela. Mechúriky vajcovito guľaté.
Ohrozenie a ochrana: Mimoriadne vzácny druh, v strednej Európe na pokraji vyhynutia. Mnohé lokality zanikli intenzifikáciou rybničného hospodárenia (upustenie od letnenia rybníkov, eutrofizácia vody hnojením, vyhŕňanie). Viaceré mikrolokality na brehu Oravskej priehrady sú ohrozené, najmä zošľapovaním, zarastaním, hromadením odpadkov a podobne. V červených zoznamoch oboch štátov je tilovka vodná zaradená medzi kriticky ohrozené druhy (C1t, CR), v ČR je zákonom chránená (§1), je tiež zaradená do Červenej knihy vyšších rastlín SR a ČR.
Poznámka: Na Slovensku bola tilovka prvýkrát nájdená v rámci floristického výskumu počas vypustenia Oravskej priehrady v roku 1990.
Tillaea aquaticaTillaea aquatica
Tillaea aquatica
Foto: 17. 9. 2009 (Slovensko, Oravská kotlina).